Open Procurement Albania

Mbikqyrja e punimeve per objektin: Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare "Azem Hajdari”, Zall-Mner, Bashkia Kamëz

Procuring Authority / Buyer Local Unit Kamëz
Procuring Authority / Buyer Bashkia Kamëz
Tender object Mbikqyrja e punimeve per objektin: Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare "Azem Hajdari”, Zall-Mner, Bashkia Kamëz (Programi i Rindertimit)
Reference No. REF-46954-10-21-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 912 637,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 24-10-2022
Last date of Submitted Documents 03-11-2022
Tender Held Date 03-11-2022
No. of Bidders 7
Bidders Operatorët ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës jane:
1.“TOWER” sh.p.k
2.“NOVATECH STUDIO” sh.p.k
3.B.O.E. “HYDRO-ENG CONSULTING” sh.p.k & “INVICTUS” sh.p.k
4.“MAGNA CHARTA”sh.p.k
5.“G B Civil Engineering”sh.p.k
6.ZENIT & CO sh.p.k
7.B.O.E. “ARKIMADE”sh.p.k

Kanë qenë pjesëmarrës në fazën tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1.HYDRO-ENG CONSULTING shpk, & INVICTUS sh.p.k - 2,567,046 Leke
2. TOWER sh.p.k - 2,567,150 Leke
3. G B Civil Engineering sh.p.k- 2,567,150 Leke
4. MAGNA CHARTAsh.p.k -2,567,150 Leke
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “HYDRO-ENG CONSULTING” - ”INVICTUS” shpk
 • The winning bid ALL without vat 2 567 046,00
  Bidder Announcement date 04-01-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT 2567046
  Contract date 06-01-2023
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër do të jetë 12 muaj.
  Kohëzgjatja e kontratës - Sherbimi i mbikqyrjes zgjat per gjithe periudhen e zbatimit te punimeve.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem:
  - B.O.E. “ARKIMADE”sh.p.k & “SPHAERA” sh.p.k, per arsye:
  • Nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar sipas kritereve te percaktuar ne DST.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for ”INVICTUS” shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ”INVICTUS” shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for ”INVICTUS” shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ”INVICTUS” shpk viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Kamëz REF-46954-10-21-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Formulari i Njoftimit te Fituesit
  Formulari i Lidhjes se Kontrates

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data