Open Procurement Albania

“Blerje pajisje elektronike për nevoja të Klubit Sportiv Studenti”.

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object “Blerje pajisje elektronike për nevoja të Klubit Sportiv Studenti”.
Reference No. REF-49793-11-14-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 083 333,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Cancelled Procurement
Tender Publication Date 15-11-2022
Last date of Submitted Documents 25-11-2022
Tender Held Date 25-11-2022
No. of Bidders
Bidders
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Brenda 10 (dhjetë) ditë pune nga data e lidhjes së kontratës.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Njësia e Prokurimit ka konstatuar se ka një mospërputhje të zërit të preventivit konkretisht të zërit Nr.3 “Fotokopje Multifunction Color Copy Machine A4” me përshkrimin e specifikimeve teknike për këtë zë. Gjithashtu nevojat e Autoritetit Kontraktor përfitues nuk kanë qënë për zërin “Fotokopje Multifunction Color Copy Machine A4” por për zërin “Fotokopje Multifunction Color MFP Basic” i cili në fakt duhet të rezultonte në preventiv. Njësia e Prokurimit ndodhur në kushtet ku është bërë ky lapsus si në specifikimet teknike ashtu edhe në preventiv, referuar nenit 98 pika 1 gërma (c) e ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik" si edhe duke qënë se konstatohet se në dokumentet e tenderit ka gabime apo mangësi të rëndësishme vendosi në mënyrë unanime anullimin e kësaj procedure prokurimi me qëllim rihedhjen sërish pas rishikimit të specifikimeve edhe preventivit.
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement Buletini Nr. 164 datë 30 Nëntor 2022
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data