Open Procurement Albania

“Riforcimi i njesive te banimit ne ndertesat (pallat), ne kuader te procesit te rindertimit, ne territorin e Bashkise Lezhe” Loti II

Procuring Authority / Buyer Local Unit Lezhë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Lezhë
Tender object “Riforcimi i njesive te banimit ne ndertesat (pallat), ne kuader te procesit te rindertimit, ne territorin e Bashkise Lezhe” Loti II(Programi i Rindertimit)

Burimi i Financimit: vene ne dispozicion nga Buxheti i Shtetit, miratuar si financim me Vendim te Keshillit te Ministrave Nr. 181, date 30.03.2022 “Per perdorimin e fondit te Rindertimit per financimin e Riforcimi i njesive te banimit ne ndertesat (pallat), ne Bashkite Tirane, Durres, Shijak, Lezhe dhe Kruje”, si dhe me Vendim te Keshillit Bashkiak Lezhe Nr. 39, Datë 19.04.2022 të Këshillit Bashkiak Lezhë “Per nje shtese ne buxhetin e bashkise Lezhe per vitin 2022 dhe PBA-ne 2022-2024”.
Reference No. REF-51458-11-30-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 133 288 959,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 01-12-2022
Last date of Submitted Documents 12-12-2022
Tender Held Date 12-12-2022
No. of Bidders 8
Bidders 1.BOE “2Z KONSTRUKSION” SH.P.K, & “RAFIN COMPANY” SH.P.K,
2. “A. N. K” SH.P.K,
3. “AURORA KONSTRUKSION” SH.P.K,
4. “BAMI” SH.P.K,
5.BOE “JUNIK” SH.P.K, & “PEPA GROUP” SH.P.K,
6. “NDREGJONI” SH.P.K,
7. “S I R E T A 2F” SH.P.K,
8. BOE “XHAST SHPK”, & “DENIS-05” SH.P.K

Jane identifikuar operatoret ekonomike fitues:
1. BOE “2Z KONSTRUKSION” SH.P.K, & “RAFIN COMPANY” SH.P.K,
2. BOE “JUNIK” SH.P.K, & “PEPA GROUP” SH.P.K,
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “2Z KONSTRUKSION” SH.P.K, - “RAFIN COMPANY” SH.P.K
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 132723049
  Contract date 13-02-2023
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 Muaj nga data e nenshkrimit te Marreveshjes Kuader
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. A. N. K SH.P.K, per arsye:
  -Nuk permbush kriterin 2.3.5, te DST se, pasi per stafin mbeshtetes nuk ka paraqitur Kontratat individuale te punes; Certifikate trajnimi; Deshmite Kualifikimi ose leje drejtimi, si dhe te figurojne ne listepagesat e shoqerise per periudhen Gusht deri ne Tetor 2022

  2. AURORA KONSTRUKSION” SH.P.K, per arsye
  -Nuk ka paraqitur asnje nga shtojcat e parashikuara ne DST ne e miratuar me VKM nr. 225, date 12.04.2021
  -Nuk ploteson kriterin 2.3.12 2 te kritereve te vecanta te kualifikimit, pasi per Pllakat ka paraqitur kontrate furnizimi me operator (furnizues) i cili nuk eshte prodhues.
  -Nuk ka paraqitur per furnizuesin autorizimin, aktin e marreveshjes ose cdo dokument tjeter qe provon lidhjen midis tij dhe prodhuesit.
  -Nuk ploteson kriterin 2.3.12 3 dhe 2.3.12 4 te kritereve te vecanta te kualifikimit, pasi per materialet e termoizolimit dhe suvase, si dhe per materialet hidroizoluese ka paraqitur kontrate furnizimi me operator (furnizues) i cili nuk eshte prodhues dhe ka paraqitur nje dokument ne gjuhen angleze, te paperkthyer ne gjuhen shqipe, te cilin e ka paraqitur si autorizim.

  3. BAMI SH.P.K, per arsye:
  -Nuk ploteson kriterin 2.3.4, te kritereve te vecanta te kualifikimit, pasi nuk disponon drejtuesit teknik konkretisht inxhinierin Hidroteknik, te Mjedisi dhe Topografin,
  -Nuk ploteson kriterin 2.3.12 te kritereve te vecanta te kualifikimit

  4. NDREGJONI” SH.P.K, per arsye
  -Nuk ploteson kriterin 2.3.12 2 te kritereve te vecanta te kualifikimit, pasi per Pllakat ka paraqitur kontrate furnizimi me operator(furnizues) i cili nuk eshte prodhues dhe nuk ka paraqitur per furnizuesin autorizimin, aktin e marrëveshjes ose cdo dokument tjeter qe provon lidhjen midis tij dhe prodhuesit
  -Nuk ploteson kriterin 2.3.12 3 dhe 2.3.12 4 te kritereve te vecanta, pasi per materialet e termoizolimit dhe suvase, si dhe per materialet hidroizoluese ka paraqitur kontrate furnizimi me operator (furnizues) i cili nuk eshte prodhues dhe nuk ka paraqitur per furnizuesin autorizimin,aktin e marreveshjes ose cdo dokument tjeter qe provon lidhjen midis tij dhe prodhuesit.
  -Nuk ploteson kriterin 2.3.12 5 te kritereve te vecanta te kualifikimit, pasi per materialet elektrike dhe hidraulike ka paraqitur kontrate furnizimi me operator (furnizues) i cili nuk eshte prodhues dhe nuk ka paraqitur per furnizuesin autorizimin,aktin e marreveshjes ose cdo dokument tjeter qe provon lidhjen midis tij dhe prodhuesit.

  5. S I R E T A 2F SH.P.K, per arsye:
  -Nuk permbush kriterin 2.3.5, te DSTse, pasi:
  Nuk ka deklaruar dhe nuk figuron ne listepagesat e shoqerise per muajin tetor 2022, punonjesin Z. K. Doda, paraqitur si staf mbeshtetes ne rolin e hekurkthyesit .
  Nuk ka deklaruar dhe nuk figuron ne listepagesat e shoqerise per muajin Gusht 2022, punonjesin Z. A. Kodraliu, paraqitur si staf mbeshtetes ne rolin e shoferi

  6.BOE XHAST SHPK dhe DENIS 05SH.P.K, per arsye:
  -Nuk ploteson kriterin 2.3.12 2 te kritereve te vecanta te kualifikimit, pasi per Pllakat ka paraqitur kontrate furnizimi me operator furnizues) i cili nuk eshte prodhues dhe ka paraqitur nje dokument ne gjuhen angleze, te paperkthyer ne gjuhen shqipe, te cilin e ka paraqitur si autorizim.
  -Nuk ploteson kriterin 2.3.12 3 dhe 2.3.12 4 te kritereve te vecanta te kualifikimit, sepse per materialet e termoizolimit dhe suvase, si dhe per materialet hidroizoluese ka paraqitur kontrate furnizimi me operator (furnizues) i cili nuk eshte prodhues dhe bashkengjitur kontrates se furnizimit, ka paraqitur nje dokument ne gjuhen angleze, te paperkthyer ne gjuhen shqipe, te cilin e ka paraqitur si autorizim
  -Nuk ploteson kriterin 2.3.12 5 te kritereve te vecanta te kualifikimit sepse per materialet elektrike dhe hidraulike ka paraqitur kontrate furnizimi me operator (furnizues) i cili nuk eshte prodhues dhe bashkengjitur kontrates se furnizimit ka paraqitur nje dokument ne gjuhen angleze, te paperkthyer ne gjuhen shqipe , te cilin e ka paraqitur si autorizim.
  Cancellation reason
  Additions Vlera totale e nenshkrimit te Kontrates pa Tvsh
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for “2Z KONSTRUKSION” SH.P.K, viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “2Z KONSTRUKSION” SH.P.K, viti 2014
  Monitor treasury transaction for “2Z KONSTRUKSION” SH.P.K, viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “2Z KONSTRUKSION” SH.P.K, viti 2019-2020

 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Lezhë REF-51458-11-30-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 16 datë 17 Shkurt 2023
  Projekti Arkitektonik
  Preventivi Pallati nr.4
  Preventivi Pallati nr.5
  Preventivi Pallati nr.6
  Preventivi Pallati nr.7
  Preventivi Pallati nr.8

  Akte nenligjore

  Akt Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”
  Ligj Nr. 97/2019 “Për Miratimin e Aktit Normativ, me Fuqinë e Ligjit, Nr. 9, Datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”
  Formulari i Lidhjes se Kontrates

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data