Open Procurement Albania

Blerje bazë materiale ndërtimore për rrethimin e stadiumit “Alush Noga”.

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Cancellation of the tender procedure two or more times
 • Cancellation of the tender procedure two or more times

Procuring Authority / Buyer Local Unit Patos
Procuring Authority / Buyer Bashkia Patos
Tender object Blerje bazë materiale ndërtimore për rrethimin e stadiumit “Alush Noga”.
Reference No. REF-70246-05-24-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 4 352 493,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Re-Proclaimed and Cancelled
Tender Publication Date 25-05-2023
Last date of Submitted Documents 05-06-2023
Tender Held Date 05-06-2023
No. of Bidders
Bidders
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 3 (tre) muaj nga nënshkrimi i kontratës.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Bazuar në Ligjin nr.162, date 23/12/2020 “Për prokurimin Publik, neni 98, pika 1, b. Anullohet procedura me objekt “Blerje bazë materiale ndërtimore për rrethimin e stadiumit “Alush Noga”, me fond limit 4,352,493 (katër milion e treqind e pesëdhjetë e dy mijë e katërqind e nëntëdhjetë e tre) lekë pa TVSH, vënë në dispozicion nga Të ardhurat lokale 2023, bazuar në pikën 1, b, neni 98, i ligjit nr.162, datë 23/12/2020 “Për prokurimin Publik, për arsye se nuk është paraqitur asnje oferte e pershtatshme
  Additions Informacione shtesë: Procedura do të prokurohet sërish
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement Buletini Nr. 55 datë 19 Qershor 2023
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

  Blerje bazë materiale ndërtimore për rrethimin e stadiumit “Alush Noga

  Procuring Authority / Buyer Local Unit Patos
  Procuring Authority / Buyer Bashkia Patos
  Tender object Blerje bazë materiale ndërtimore për rrethimin e stadiumit “Alush Noga
  Reference No. REF-64018-03-29-2023
  Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 4 352 493,00
  Type of Contract
  Procurement Method Simplified open procedure
  Stage Procedure Re-Proclaimed and Cancelled
  Tender Publication Date 30-03-2023
  Last date of Submitted Documents 11-04-2023
  Tender Held Date 11-04-2023
  No. of Bidders
  Bidders
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 3 (tre) muaj nga nënshkrimi i kontratës.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Bazuar në Ligjin nr.162, date 23/12/2020 “Për prokurimin Publik, neni 98, pika 1, c. Anullohet procedura me objekt “Blerje bazë materiale ndërtimore për rrethimin e stadiumit “Alush Noga”, me fond limit 4,352,493 (katër milion e treqind e pesëdhjetë e dy mijë e katërqind e nëntëdhjetë e tre) lekë pa TVSH., bazuar në pikën 1, c, neni 98, i ligjit nr.162, datë 23/12/2020 “Për prokurimin Publik, për arsye se ka ndodhur një gabim në dokumentat standarte të tenderit përkatësisht në preventiv në zërin Çimento 32.5 N te Njesia është përcaktuar në DST Njesia kg ndërkohë që në preventiv është kv. Njesia matëse është gabuar në momentin e ngarkimit të DST në sistem dhe nga 550 kv Çimento 32.5 N janë kërkuar në DST 550 kg, sasi jo e njëjtë me sasinë e nevojshme të kërkuar në preventiv. Për arsyen e sipërpërmëndur bazuar në Ligjin nr.162, date 23/12/2020 “Për prokurimin Publik, neni 98, pika 1, c. Autoriteti ose enti kontraktor anulon procedurën e prokurimit në rastet kur:c) konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme, Procedura do të anulohet.
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement Buletini Nr. 43 datë 15 Maj 2023
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

  “Blerje bazë materiale ndërtimore për rrethimin e stadiumit “Alush Noga”.

  Procuring Authority / Buyer Local Unit Patos
  Procuring Authority / Buyer Bashkia Patos
  Tender object “Blerje bazë materiale ndërtimore për rrethimin e stadiumit “Alush Noga”.
  Reference No. REF-54583-12-21-2022
  Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 4 325 479,00
  Type of Contract
  Procurement Method Simplified open procedure
  Stage Procedure Cancelled Procurement
  Tender Publication Date 22-12-2022
  Last date of Submitted Documents 06-01-2023
  Tender Held Date 06-01-2023
  No. of Bidders
  Bidders
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 3 (tre) muaj nga nënshkrimi i kontratës.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Nuk është paraqitur asnje oferte e pershtatshme
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement Buletini Nr. 4 datë 16 Janar 2023
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data