Open Procurement Albania

Furnizim vendosje parketi i palestrës së shkollës së mesme “ Janaq Kilica” Fier dhe i palestres së shkollës së mesme “Nasif Zhavarri”, fshati Kafaraj, NJ. ADM. Frakull, Fier

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Fier
Procuring Authority / Buyer Bashkia Fier
Tender object Furnizim vendosje parketi i palestrës së shkollës së mesme “ Janaq Kilica” Fier dhe i palestres së shkollës së mesme “Nasif Zhavarri”, fshati Kafaraj, NJ. ADM. Frakull, Fier
Reference No. REF-84894-10-23-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 5 264 000,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 24-10-2023
Last date of Submitted Documents 03-11-2023
Tender Held Date 03-11-2023
No. of Bidders 2
Bidders 1. “V E K O” SHPK
2." SARK" SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “VEKO” shpk
 • The winning bid ALL without vat 4 956 000,00
  Bidder Announcement date 10-11-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT 5947200
  Contract date 16-01-2024
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Jo më vonë se 4 (kater) javë nga nënshkrimi i kontratës (sipas grafikut të furnizim vendosjes).
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem:
  1. SARK SHPK, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur Vertetime te leshuara nga nje ent publik per permbushjen me sukses te kontrates ose fatura tatimore te shitjes
  -Ka paraqitur certifikate ISO, por nuk perputhet me objektin qe prokurohet
  -Ka paraqitur Katalog skeda teknike certifikata parket.pdf ne gjuhe te huaj, te paperkthyera ne shqip dhe te panoterizuara
  -Nuk ka deklaruar asnje nga mjete dhe pajisje te mbrojtjes ne pune te punetoreve dhe personelit
  Cancellation reason
  Additions Më datë 14.11.2023, pranë Komisionit të Prokurimit Publik është administruar ankesa e operatorit ekonomik “SARK” SHPK dhe objekti i saj lidhet me kundërshtimin e vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, mbi skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik ankimues “SARK” SHPK nga procedura e prokurimit të sipërcituar.

  Më datë 12.12.2023, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi vendosi:
  1. Të pranojë pjesërisht ankesën e operatorit ekonomik “SARK” SHPK
  2. Autoriteti kontraktor të rishikojë arsyet e skualifikimit në lidhje me vlerësimin e operatorit ekonomik ankimues sipas konstatimeve të këtij vendimi.

  Më datë 21.12.2023, Komisioni i Prokurimit Publik vendosi:
  1. Të korrigjojë vendimin Nr. 1287/2023 të datës 12.12.2023 të Komisionit të Prokurimit Publik, ishte Operatori ekonomik “SARK” SHPK me Nipt. L52 dhe bëhet Operatori ekonomik “SARK” SHPK me Nipt. K52531415H
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 3 datë 22 Janar 2024
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Formular Ankimimi “SARK” SHPK
  Formular Vendimi KPP
  Formular Vendimi KPP
  Formular i Njoftimit te Fituesit Pas Afatit te Ankimimit

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data