Open Procurement Albania

Blerje orendi dhe pajisje për mobilim zyra për 9 (nëntë) autoritete kontraktore

Autoritet Prokurues Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara
Institucion Kontraktues
Objekti i Tenderit Blerje orendi dhe pajisje për mobilim zyra për 9 (nëntë) autoritete kontraktore
Nr. Reference REF-85915-02-04-2021
Vlera / Fondi Limit 50 230 487,00
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 05-02-2021
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 01-03-2021
Data e mbajtjes se tenderit 01-03-2021
Nr. i Operatoreve Konkurues 11
Operatore Konkurues 1) "SHAGA" SHPK
2) "RO-AL" SHPK
3) "MUCA" SHPK
4) “EMKO” SHPK
5) "BUNA" SHPK
6) "ERALD" SHPK
7) "ZDRAVA 07" SHPK
8) "M. LEZHA" SHPK
9) "ERZENI/SH" SHPK
10) "BOLT" SHPK
11) "EUROPRINTY GROUP" SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • "RO -AL"
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 23 599 999,00
  Data e shpalljes se fituesit 29-03-2021
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 12 muaj.
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janse skualifikuar operatoret si me poshte :
  1) Arsyet e skualifikimit për "SHAGA" SHPK;
  • Ofertuesi nuk plotëson gërmën a, nënpika 1 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pasi në Formularin e Ofertës së paraqitur në SPE, nuk janë plotësuar të dhënat e kërkuara (cmimet për njësi pa TVSH, vlera pa TVSH dhe Cmimi total) në tabelat e veçanta për tre Autoritetet Kontraktore: Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë; Agjencia Kombëtare e Rinisë dhe Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin Parauniversitar.
   Sipas Shtojcës 1 “Formulari i Ofertës” të DST, Operatorët ekonomik duhet të plotësojnë të gjitha tabelat, si tabelën e përgjithshme dhe tabelat e veçanta të autoriteteve kontraktore me të dhënat e paraqitura dhe për artikuj të njëjtë të ofertojnë me çmim të njëjtë, pa tejkaluar fondin e marrëveshjes kuadër të cdo autoriteti, në të kundërt oferta e tyre do të konsiderohet e pavlefshme.

  2) Arsyet e skualifikimit për "ZDRAVA 07" SHPK;
  • Ofertuesi nuk plotëson gërmën e, nënpika 1, te pikës 2 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes së ofertave nuk arriti të paraqisi Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë, që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.
   Nga Vërtetimi i Debisë datë 15.02.2021 i paraqitur nga ofertuesi në SPE, rezulton se ky i fundit, nuk ka shlyer detyrimet e maturuara të energjisë elektrike për muajin Janar 2021.
  • Ofertuesi nuk plotëson pikën 2, të seksionit 2.2 Kapaciteti Ekonomik dhe Financiar, të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi bilancet e viteve 2017, 2018, 2019 nuk janë të shoqëruara me akt ekspertizat e ekspertit kontabël të autorizuar, cka vjen në kundërshtim me nenin 41 të ligjit nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”, pasi Ofertuesi është në kushtet e përmbushjes së detyrimit të parashikuar nga dispozita e mësipërme ligjore.

  3) Arsyet e skualifikimit për "M. LEZHA" SHPK;
  • Ofertuesi nuk plotëson pikën 4, gërma e, seksioni 2.3, Kapaciteti teknik, Kriteret e veçanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesë Certifikatë për transport mallrash në emër të tij për njërin nga 3 (tre) mjetet e transportit të mallrave të kërkuara.
   Nga dokumentacioni i dorëzuar në SPE nga ofertuesi, rezulton se Certifikata për transport mallrash e mjetit me targa KR8112A (të cilin e disponon shoqëria “IGLI-Saed” shpk), është specifike dhe e lëshuar për kryerjen e transportit të mallrave brenda vendit vetëm për llogari të veprimtarisë së vet.
   Në këtë mënyrë, kryerja e transportit të mallrave nga ana e operatorit ekonomik “M LEZHA” shpk me kamionin e shoqërisë “IGLI-Saed” shpk do të jetë në kushtet e kryerjes së transportit të mallrave me qira dhe për të tretë pa licencën përkatëse, transport i cili në zbatim të nenit 41 të ligjit “Për Transportet Rrugore” është i ndaluar.

  4) Arsyet e skualifikimit për “BOLT” SHPK;
  • Ofertuesi nuk plotëson pikën 8, të seksionit 2.3 Kapaciteti teknik, “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes së ofertave nuk arriti të paraqesë mostrat e kërkuara sipas tabelës së kërkuar në DST, pjesë e kritereve të përgjithshme të pranimit/kualifikimit.

  5) Arsyet e skualifikimit për "EUROPRINTY GROUP" SHPK;
  • Ofertuesi nuk plotëson gërmën e, nënpika 1 “Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes së ofertave nuk arriti të provojë shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë, që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Dokumentacioni i paraqitur në SPE si pjesë e ofertës të tij nga ofertuesi, nuk përmban nënshkrimin elektronik të organit kompetent FSHU.
  • Ofertuesi nuk plotëson pikën 2, të seksionit 2.2 Kapaciteti Ekonomik dhe Financiar, të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi bilancet e viteve 2017, 2018 dhe 2019 nuk janë të certifikuara nga autoriteti përkatës tatimor.
  • Ofertuesi nuk plotëson pikën 4, seksioni 2.3 Kapaciteti teknik të Kritereve të veçanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesë dokumentacionin që vërteton pronësinë (Certifikatat e pronësisë të lëshuara nga institucioni i autorizuar me ligj) për mjetet AA319RV, AA794LY dhe AA698 EV.
   Gjithashtu, nga dokumentacioni i paraqitur për automjetin me targë AA319RV rezulton se ky i fundit është me kapacitet transportues nën 1 ton, në kundërshtim me kriterin e përcaktuar në pikën 4 të seksionit 2.3 Kapaciteti teknik të DST.


  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër:

  1. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit,
  2. Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat,
  3. Drejtoria e përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit
  4. Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit,
  5. Arkivi Shtetëror i Sistemit Gjyqësor
  6. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile
  7. Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit
  8. Arkvi Qendror Teknik i Ndërtimit
  9. Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, dhe Aparatet në Varësi
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per "RO -AL" viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per "RO -AL" viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per "RO -AL" viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per "RO -AL" viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-85915-02-04-2021
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit

  MBESHTETES
  logo_amb_suedeze.png

  Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data