Open Procurement Albania

Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Numri i Rezultateve 263

Shenimi me flamur te kuq (red flag) i nje procedure prokurimi tregon nje ekspozim apo rrezik te mundshem per sjellje te papajtueshme me ligjin ose jo-etike te biznesit, kryesisht ne lidhje me mos-respektimin e ligjeve anti-korrupsion. Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar.

Tendera me redflags

Titulli Autoritet Prokurues Vlera / Fondi Limit Data e Shpalljes
Loti 4 – me objekt: "Shërbim Dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Qarku Durrës" Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 15 479 671.00 20-04-2023
Loti II: “Sigurimi i Shëndetit për Gjyqtarët e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, personat e lidhur të Gjyqtarëve, Këshilltarët e Njësisë së Shërbimit Ligjor, Sekretarin e Përgjithshëm, Drejtorët e Drejtorive, stafin administrativ dhe sigurimi i pasurisë” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 5 741 667.00 22-08-2023
Sigurimi i jetës për Komisionerët e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 1 380 000.00 29-08-2023
Loti 1 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 15 990 600.00 24-07-2023
Loti I: “Sigurimi i Jetës për Gjyqtarët, personat e lidhur të Gjyqtarëve, Këshilltarët e Njësisë së Shërbimit Ligjor, Sekretarin e Përgjithshëm dhe Drejtorët e Drejtorive në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 2 927 666.00 22-08-2023
Loti 2 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 5 833 100.00 24-07-2023
Loti 2 - “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr.1040 (ROS), Zall-Herr Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 35 592 158.00 06-06-2023
Loti 4 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë Vendore të Policisë Kukës” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 5 290 400.00 15-06-2023
Lotin VI. Furnizim me lëndë djegëse e lëngët për përdorim termik civil dhe industrial (Gazoil < 0.1,Gazoil > 0.1,mazut)” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 221 567 645.00 02-06-2023
Loti VII. “Blerje Fruta Perime” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 2 769 357.00 01-06-2023
Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 59 599 594.00 02-06-2023
Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 1 786 665.00 02-06-2023
Lotin III. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 78 866 369.00 02-06-2023
Lotin IV. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 5 951 506.00 02-06-2023
Lotin V. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 31 881 870.00 02-06-2023
Loti II me objekt: “Sigurimi i shëndetit për Komisionerët e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit" Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 3 009 600.00 20-06-2023
Loti III - “Sigurimi i shëndetit për familjarët e Komisionerëve, këshilltarët e Njësisë së Shërbimit Ligjor, dhe stafin administrativ” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 6 432 000.00 20-06-2023
Blerje pajisje laboratorike për Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 8 999 233.00 07-03-2023
Loti 5 – me objekt: "Shërbim Dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Qarku Fier" Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 21 673 080.00 20-04-2023
Loti 3 – me objekt: "Shërbim Dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Qarku Tiranë" Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 21 339 120.00 20-04-2023
Loti IV. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb”, me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 5 400 000.00 17-02-2023
Loti V. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb” me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 2 314 147.00 17-02-2023
Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 48 006 490.00 17-02-2023
Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 12 (dymbëdhjetë) muaj Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 2 296 672.00 17-02-2023
Loti III. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 25 350 000.00 17-02-2023
Loti I. “ Bulmeti dhe nënproduktet e tij” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 12 028 855.00 01-03-2023
Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 763 406 846.00 31-01-2023
Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 19 363 662.00 31-01-2023
Loti III. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 69 887 119.00 31-01-2023
Loti IV. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 12 (dymbëdhjetë) muaj” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 4 657 882.00 31-01-2023
Loti III. “Ushqime Koloniale” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 4 498 577.00 01-03-2023
Loti I. “Blerje bukë gruri dhe simite”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 5 278 802.00 27-01-2023
“Shërbim Printimi për Akademinë e Sigurisë” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 5 986 765.00 14-02-2023
Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 132 467 344.00 23-12-2022
Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 57 668 410.00 23-12-2022
LOTI 1 “Sigurim të Detyrueshëm të Mjeteve Motorrike TPL për Gardën e Republikës” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 7 503 842.00 25-01-2023
LOTI 2 “Sigurim të Detyrueshëm të Mjeteve Motorrike TPL për Komandën Mbështatëse” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 19 603 852.00 25-01-2023
LOTI 3 “Sigurimi KASKO i mjeteve motorike për Gardën e Republikës” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 8 178 391.00 25-01-2023
LOTI 4 “Sigurimi KASKO i mjeteve motorike për Komandën Mbështatëse” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 1 648 618.00 25-01-2023
Loti 1“Blerje uniformash dhe elementesh të tjera përbërëse të tyre” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 32 163 158.00 04-11-2022
Loti 1“Blerje uniformash dhe elementesh të tjera përbërëse të tyre” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 636 277 492.00 07-11-2022
Loti 2 “Blerje këpucësh” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 135 843 973.00 07-11-2022
“Sigurim i godinave publike të Drejtorisë së Përgjitshme të Tatimeve” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 8 005 000.00 20-12-2022
Blerje pajisje laboratori per laboratorin e ISHTI-t Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 18 456 000.00 04-08-2022
“Blerje pjesë këmbimi për automjetet e DPP” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 6 161 505.00 16-11-2022
“Sigurim Automjetesh TPL”, për Komandën e Forcës Detare Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 4 091 349.00 29-08-2022
Loti III. “Furnizim me lëndë djegëse e lëngët për përdorim termik civil dhe industrial (Gazoil < 0.1,Gazoil > 0.1,mazut)” me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 7 498 058.00 30-09-2022
Loti I. “Blerje goma për automjete” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 5 862 866.00 26-09-2022
Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 81 561 495.00 30-09-2022
Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 55 840 000.00 30-09-2022
Loti V. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 6 784 794.00 30-09-2022
Loti I “Sigurimi i jetës për komisionerët e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 1 392 000.00 02-09-2022
Loti II “Sigurimi i shëndetit për Komisionerët e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit" Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 3 060 000.00 02-09-2022
Loti III “Sigurimi i shëndetit për familjarët e Komisionerëve, këshilltarët e Njësisë së Shërbimit Ligjor, dhe stafin administrativ” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 6 537 637.00 02-09-2022
Loti 7 - “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak Nr. 5008 (QAPU) Bunavi, Vlorë” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 81 694 220.00 29-04-2022
“Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi”, për Akademinë e Sigurisë Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 211 022 263.00 04-07-2022
Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse GLN”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 37 924 446.00 13-06-2022
Loti 1“Blerje Automjete 2X4 për transport punonjës sigurie në eskortë” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 5 055 555.00 14-06-2022
Loti 2 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë e Shërbimit Spitalor Korçë” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 7 997 400.00 05-07-2022
Loti 3 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak Nr.5004 (QAPN), Zall-Herr, Qendër Tiranë” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 24 682 600.00 29-04-2022
Loti III. “Blerje letër” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 5 484 259.00 06-05-2022
Loti 2 “ Blerje Automjete 4X4 për transport punonjës sigurie në eskortë” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 15 611 112.00 14-06-2022
Loti 2 “Sigurimi i shëndetit për gjyqtarët e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, personat e lidhur të gjyqtarëve, këshilltarët e Njësisë së Shërbimit Ligjor, Sekretarin e Përgjithshëm, Drejtorët e Drejtorive, stafit administrativ dhe sigurimi i pasurisë”. Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 2 859 690.00 18-07-2022
Loti 1 “Sigurimi i jetës për gjyqtarët, personat e lidhur të gjyqtarëve, këshilltarët e Njësisë së Shërbimit Ligjor, Sekretarin e Përgjithshëm dhe Drejtorët e Drejtorive në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit". Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 3 860 920.00 18-07-2022
Loti III. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 30 165 819.00 13-06-2022
Loti I. "Materiale kancelarie me bazë letre" Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 53 166 037.00 06-05-2022
“Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi”, për Spitalin Rajonal Memorial, Fier Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 15 154 300.00 22-06-2022
“Shërbim lavanderie për Spitalin Korçë” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 107 048 337.00 19-05-2022
Loti 2 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak Nr. 1001, 1002, 1003, 1020, Zall-Herr, Qendër Tiranë” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 25 465 690.00 29-04-2022
Loti 2 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë e Shërbimit Spitalor Pogradec” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 7 008 500.00 12-05-2022
Loti 1 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Autoritetin e Mbikqyrjes së Lojrave të Fatit” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 2 103 457.00 12-05-2022
Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb”, me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 462 000 000.00 31-03-2022
Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 4 (katër) vite Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 1 228 000 000.00 31-03-2022
Loti 4 "Ushqime Koloniale" Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 162 774 376.00 30-12-2021
Loti 3 “Blerje mish dhe nënproduktet e tij” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 314 572 580.00 30-12-2021
Loti 1 " Blerje bukë gruri dhe simite " Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 168 101 564.00 30-12-2021
Loti 6 " Blerje Vezë" Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 63 194 001.00 30-12-2021
“Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi”, për Spitalin Rajonal Memorial, Fier Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 29 239 561.00 01-04-202
Loti 1 " Blerje bukë gruri dhe simite " me afat të marrëveshjes kuadër 24(njëzetë e katër) muaj Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 5 963 723.00 09-03-2022
Loti 3 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin e Ndërhyrjes së shpejtë, Tiranë" Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 90 323 370.00 10-01-2022
Loti 2 “Blerje Tonera për Ministrinë e Drejtesise dhe institucionet e vartësise” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 22 179 350.00 08-07-2021
Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 19 342 376.00 14-02-2022
Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 68 186 802.00 14-02-2022
Loti 3 “Blerje Tonera për Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë dhe institucionet e vartësise” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 60 967 172.00 08-07-2021
Loti 3 “Blerje mish dhe nënproduktet e tij” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 791 778.00 17-02-2022
Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 356 129 862.00 15-12-2021
“Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Gardën e Republikës” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 30 264 100.00 24-11-2021
Loti 2: “Sigurimi KASKO i mjeteve motorike” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 1 921 189.00 30-09-2021
Loti III. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 16 511 380.00 18-10-2021
Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 17 740 800.00 18-10-2021
Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 679 542 842.00 18-10-2021
“Sigurim Jete dhe Shëndeti për Komisionerët e Komisionit Të Pavarur Të Kualifikimit” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 4 500 000.00 05-11-2021
Loti 3 "Riparim dhe mirëmbajtje sistemi të ngrohje - ftohjeve per repartin ushtarak nr.6630" Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 1 666 656.00 12-10-2021
Loti 2 “Riparim dhe mirëmbajtje sistemi të ngrohje - ftohjeve per SUT” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 1 854 728.00 12-10-2021
“Botime, printime dhe materiale shtypshkrimi”, për Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 3 745 529.00 24-08-2021
Loti 1. “Mirëmbajtje e objekteve ndërtimore, për Spitalin Psikiatrik “Ali Mihali” Vlore Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 5 793 580.00 23-09-2021
Loti II “ Blerje automjet për transport të veçantë” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 4 208 333.00 30-09-2021
Loti 2 ”Sigurim shëndeti për Këshilltarët, familjarët dhe stafin administrativ për Komisionin e pavarur të Kualifikimit” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 6 500 000.00 14-09-2021
Loti 2: “Sigurimi i shëndetit për gjyqtarët e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, personat e lidhur të gjyqtarëve, këshilltarët e Njësisë së Shërbimit Ligjor, Sekretarin e Përgjithshëm, Drejtorët e Drejtorive, stafin administrativ dhe sigurimi i pasurisë” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 2 723 333.00 29-06-2021
Loti 1: “Sigurimi i jetës për gjyqtarët, personat e lidhur të gjyqtarëve, këshilltarët e Njësisë së Shërbimit Ligjor, Sekretarin e Përgjithshëm dhe Drejtorët e Drejtorive në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 3 686 667.00 29-06-2021
Blerje pajisje kondicionimi per IKMT Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 2 556 537.00 04-06-2021
"Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme" Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 4 999 500.00 19-05-2021
Loti 3 "Blerje vezë" Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 91 125.00 15-04-2021
Blerje uniformash për Qëndrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 79 290 000.00 23-03-2021
Loti III “ Blerje automjete për transport trupash (8+1) vende për Gardën e Republikës ” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 8 222 523.00 31-03-2021
Blerje Këpucë për Qendrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 11 983 333.00 16-03-2021
Blerje pjesë këmbimi për automjete, për shërbime profilaktike - Loti III “Blerje vajra lubrifikant, alkool frenash dhe pastrues motori” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 10 497 550.00 26-03-2021
“Riparim, mirëmbajtje sistemi të ngrohje-ftohjeve për Kryeministrinë” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 27 343 934.00 31-03-2021
Blerje Karburanti, përveç Jet A1 - Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 110 979 757.00 26-03-2021
Blerje Karburanti, përveç Jet A1 -Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 37 805 540.00 26-03-2021
Blerje Karburanti, përveç Jet A1 - Loti III. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 7 951 443.00 26-03-2021
Blerje Karburanti, përveç Jet A1 - Loti IV. “Furnizim me lëndë djegëse e lëngët për përdorim termik civil dhe industrial (Gazoil < 0.1,Gazoil > 0.1,mazut)” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 8 610 080.00 26-03-2021
Blerje uniformash dhe elementesh te tjera perberese te tyre per Garden e Republikes Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 18 000 120.00 11-11-2020
“Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Spitalin Rajonal Gjirokastër” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 3 802 600.00 03-02-2021
Blerje Artikuj Ushqimorë” për Qendrën Kombëtare Pritëse të Viktimave të Trafikimit, Linzë - Loti 1 “Blerje bukë gruri dhe simite” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 346 222.00 08-03-2021
Blerje Artikuj Ushqimorë” për Qendrën Kombëtare Pritëse të Viktimave të Trafikimit, Linzë - Loti 2 “Blerje bulmet dhe nënprodukte të tij” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 715 759.00 08-03-2021
Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 10 634 179.00 06-01-2021
“Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 13 000 000.00 23-12-2020
"Blerje bukë gruri për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 166 020 047.00 30-09-2020
Loti 1 - "Blerje bukë gruri dhe simite" Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 12 046 516.00 23-11-2020
“Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 2 600 000.00 18-12-2020
Loti 1-"Shërbim dezinfektimi i ambienteve të brendshme" Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 4 470 639.00 21-10-2020
Loti II. Furnizim me lende djegese per automjete Diesel (Gazoil) Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 10 450 000.00 02-12-2020
LOTI I.FURNIZIM ME LËNDË DJEGËSE PËR AUTOMJETE DIESEL (GAZOIL) Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 89 120 834.00 02-12-2020
Riparim, mirembajtje automjetesh per Drejtorine e Sherbimit Spitalor Korçe Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 6 866 160.00 15-09-2020
Blerje Pajisje Laboratorike per Drejtorine e Pergjithshme te Metrologjise Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 2 499 976.00 02-09-2020
Blerje materiale të ndryshme për pastrim (e ndarë në 3 Lote, përfshirë artikujt kundër COVID-19)”:Loti 2 - " Blerje materiale të ndryshme për pastrim" Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 9 828 106.00 04-08-2020
Blerje materiale të ndryshme për pastrim (e ndarë në 3 Lote, përfshirë artikujt kundër COVID-19)”:Loti 1 - "Blerje detergjent, dizifektant dhe aromatizues" Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 5 650 448.00 04-08-2020
Loti I : Blerje Aparatura Laboratorike per laboratorin e Naftes dhe Gazit per Inspektoriatin Shteteror dhe Industrial Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 24 110 000.00 24-09-2020
Blerje artikuj ushqimorë - Loti 4 - "Blerje ushqime koloniale", Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 20 078 900.00 21-07-2020
Sigurim Automjetesh TPL per Komanden e Forces Detare Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 2 623 686.00 23-09-2020
Riparim dhe mirembajtje automjetesh per Qendren Spitalore "Dr.Xhaferr Kongoli" Elbasan Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 4 529 700.00 21-09-2020
Loti II Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil) Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 112 539 235.00 13-07-2020
Blerje Karburanti, përveç Jet A1 - Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 111 673 883.00 13-07-2020
Blerje Karburanti, përveç Jet A1 - Loti IV. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb”. Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 11 074 857.00 13-07-2020
Kontrata nr.1 ne baze te Marreveshjes kuader : “Blerje dhe shpërndarje e uniformave dhe këpucëve të Policisë së Shtetit Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 0.00 26-07-2019
Blerje autoambulanca për plotësimin e nevojave të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 196 371 000.00 07-07-2020
Sherbim mirembajtje ndertimore per Drejtorine e Sherbimit Spitalor Korçe Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 7 658 314.00 30-07-2020
Loti 21 "Sherbim gatimi dhe shperndarje ushqimi per Repartin Ushtarake nr. 5010 (Komanda e Doktrines dhe Stervitjes )" Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 76 003 109.00 20-05-2020
Loti 6 "Blerje fruta dhe perime, per Drejtorine e Pergjithshme te Burgjeve Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 159 533 664.00 12-03-2020
Loti II Blerje Ambulanca per Drejtorine e Pergjithshme te Burgjeve Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 66 277 778.00 27-07-2020
Blerje artikuj ushqimorë - Loti 3 - "Blerje mish dhe nënproduktet e tij" Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 28 557 137.00 21-07-2020
"Sherbim i pastrimit te ambienteve te brendshme dhe te jashtme te Spitalit Psikiatrik Ali Mihali Vlore Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 76 876 341.00 07-04-2020
“Blerje dhe shpërndarje e uniformave dhe këpucëve të Policisë së Shtetit Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 2 800 347 570.00 26-07-2019
Sherbim gatimi dhe shperndarje ushqimi per Spitalin Psikiatrik Sadik Dinçi Elbasan dhe qendrat ne varesi te tij Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 268 475 020.00 12-02-2020
Blerje artikuj ushqimorë, për autoritetet kontraktore të qarkut Tiranë.
Loti 7 - "Blerje fruta dhe perime"
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 23 453 295.00 09-03-2020
Blerje artikuj ushqimorë, për autoritetet kontraktore të qarkut Tiranë.
Loti 4 - "Blerje ushqime koloniale"
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 30 723 301.00 09-03-2020
Loti 4 "Blerje ushqime koloniale, per Drejtorine e Pergjithshme te Burgjeve Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 155 587 640.00 12-03-2020
Loti II Furnizim me lende djegese per automjete Diesel (Gazoil) Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 45 939 999.00 15-04-2020
Loti I Furnizim me lende djegese per automjete Diesel (Gazoil) Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 43 320 549.00 15-04-2020
Loti 2 - "Blerje bulmet dhe nenprodukte te tij" -Qarku Gjirokaster Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 5 956 372.00 10-03-2020
Loti I Riparim, mirembajtjeje sistemi te ngrohje-ftohjeve ne Qendren Spitalore Universitare Nene Tereza Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 17 383 344.00 07-01-2020
Loti 2 - "Blerje bulmet dhe nënprodukte të tij" - qarku Lezhë. Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 1 726 361.00 13-03-2020
Loti 6 - "Blerje fruta dhe perime" - qarku Lezhë. Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 378 358.00 13-03-2020
Shërbim dezinfektimi për përballimin e situatës të shkaktuar nga COVID-19 - Loti 2: “Shërbim dezinfektimi të ambienteve të jashtme, pwr përballimin e situatës të shkaktuar nga COVID-19” . Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 7 200 622.00
Shërbim dezinfektimi për përballimin e situatës të shkaktuar nga COVID-19 - Loti 1: “Shërbim dezinfektimi të ambienteve të brendshme, për përballimin e situatës së shkaktuar nga COVID-19”. Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 7 268 205.00
Blerje doreza, sapun për duart, xhel dezinfektues, alkool dhe pastrues për sipërfaqe. Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 12 252 481.00
Loti 1: “Blerje maska respiratore, kirurgjikale dhe termometra infrared” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 9 729 068.00
Loti 6 - "Blerje fruta dhe perime" Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 1 487 942.00 09-03-2020
Blerje artikuj ushqimorë, për autoritetet kontraktore të qarkut Fier
Loti 1 - "Blerje bukë gruri dhe simite".
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 1 471 444.00 09-03-2020
Loti 7 - "Blerje fruta dhe perime" - Qarku Korçe Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 2 880 175.00 11-03-2020
Loti 1 - "Blerje bukë gruri dhe simite" Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 2 266 111.00 12-03-2020
Loti 1 - "Blerje bukë gruri dhe simite" Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 1 816 756.00 10-03-2020
“Blerje maska prej pëlhure për mbrojtjen personale për përballimin e situatës të shkaktuar nga COVID-19” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 14 076 404.00
Loti 1: Blerje maska respiratore, kirurgjikale dhe termometra infrared Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 35 443 557.00
Loti 3: Blerje doreza, sapun per duart, xhel dezinfektues, alkool dhe pastrues per siperfaqe Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 35 075 828.00
Loti II Riparim, mirembajtjeje sistemi te ngrohje-ftohjeve ne Spitalin Universitar Obstetrik-Gjinekologjik Koço Gliozheni Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 4 353 159.00 07-01-2020
Sherbim gatimi dhe shperndarje ushqimi per Qendren Spitalore Xhaferr Kongoli Elbasan Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 81 401 951.00 16-12-2019
Sherbim gatimi dhe shperndarje ushqimi per Spitalin Psikiatrik Ali Mihali Vlore Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 166 856 450.00 04-12-2019
Sherbim gatimi dhe shperndarje ushqimi per Spitalin Rajonal Vlore Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 82 003 295.00 06-12-2019
Loti 6 - "Blerje fruta dhe perime"-Qarku Gjirokaster Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 1 823 864.00 10-03-2020
Loti III. Furnizim me lende djegese per automjete Benzine pa plumb Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 2 100 000.00 02-12-2019
Sigurimi i jetes, shendetit dhe pasurise, te gjyqtareve te Kolegjit te Posaçem te Apelimit Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 3 987 000.00 05-02-2020
Mirembajtje impiantesh elektrike per Qendren Spitalore Universitare Nene Tereza Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 4 165 988.00 23-12-2019
Blerje uniformash dhe elementesh te tjera perberese te tyre per Drejtorine Arsimore Rajonale Tirane Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 2 278 212.00 21-11-2019
Blerje orendi dhe pajisje per mobilim zyrash per Agjencine e Prokurimit Publik Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 802 617.00 02-12-2019
Blerje kepuce per Drejtorine e Pergjithshme te Burgjeve Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 27 807 583.00 07-10-2019
Loti V "Blerje Autoambulanca Drejtorine e Pergjithshme te Burgjeve " Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 19 916 667.00 09-10-2019
Blerje Kepuce per Garden e Republikes Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 12 130 000.00 15-10-2019
Mirembajtja e objekteve ndertimore ne Spitalin Rajonal Berat Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 5 333 347.00 06-08-2019
Blerje pajisjesh laboratorike, per Inspektoratin Shteteror te Mbikeqyrjes se Tregut Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 4 583 333.00 09-10-2019
“Botime, printime dhe materiale shtypshkrimi për Spitalin Universitar të Traumes” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 4 163 734.00 29-05-2019
Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër: Loti III Blerje vajra lubrifikant, alkool frenash dhe pastrues motori Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 0.00 30-04-2019
Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader : Loti III. "Blerje tonera për Ministrinë e Mbrojtjes dhe institucionet e varësisë". Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 3 750 000.00 18-03-2019
Loti III Blerje vajra lubrifikant, alkool frenash dhe pastrues motori Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 66 633 208.00 30-04-2019
Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader : Loti III. "Blerje tonera për Ministrinë e Mbrojtjes dhe institucionet e varësisë". Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 2 500 062.00 18-03-2019
Loti II "Blerje bateri për automjete" Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 10 405 536.00 30-04-2019
Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader : Loti III. "Blerje tonera për Ministrinë e Mbrojtjes dhe institucionet e varësisë". Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 0.00 18-03-2019
Sherbim gatimi dhe shperndarje ushqimi per Drejtorine Vendore te Policise Tirane Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 7 499 732.00 14-06-2019
Blerje pajisjesh laboratorike për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 24 546 489.00 26-04-2019
Loti I "Blerje goma për automjete" Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 38 007 940.00 30-04-2019
Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader :Loti I. Blerje detergjent, dizifektant dhe aromatizues. Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 0.00 08-03-2019
Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader :Loti II. Blerje materialesh të ndryshme për pastrim Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 0.00 08-03-2019
Loti I: Blerje Këpucë për Akademinë e Sigurisë Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 1 510 400.00 08-05-2019
Loti IV. Furnizim me lëndë djegëse të lëngëta për përdorim termik civil dhe industrial me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 45 198 022.00 01-03-2019
Loti II: Mirëmbajtja e objekteve ndërtimore në Spitalin Universitar të Traumës Tiranë Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 11 666 700.00 15-03-2019
Loti II. Blerje materialesh të ndryshme për pastrim Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 66 464 429.00 08-03-2019
Loti VII. "Blerje tonera për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe institucionet e varësisë" Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 21 231 216.00 18-03-2019
Loti V. "Blerje tonera për Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë dhe institucionet e varësisë" Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 61 983 655.00 18-03-2019
Loti IV. "Blerje tonera për Ministrinë e Drejtësisë dhe institucionet e varësisë" Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 24 534 242.00 18-03-2019
Loti III. "Blerje tonera për Ministrinë e Mbrojtjes dhe institucionet e varësisë" Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 31 905 179.00 18-03-2019
Loti II. "Blerje tonera për Ministrinë e Brendshme dhe institucionet e varësisë Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 52 943 371.00 18-03-2019
Loti I. Blerje detergjent, dizifektant dhe aromatizues.

Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 103 263 609.00 08-03-2019
Blerje Uniformash të ndryshme dhe elementësh të tjerë, përbërëse të tyre - uniforma për personelin mjekësor Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 3 067 000.00 17-04-2019
Loti I. Sigurim i detyrueshëm i mjeteve motorike TPL Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 2 123 892.00 26-04-2019
Loti II. Sigurim kasko i mjeteve motorrike Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 332 010.00 26-04-2019
Loti I. Blerje pajisjesh laboratorike për Qendrën e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Fushë Krujë. Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 4 650 000.00 04-03-2019
Loti II. "Materiale Kancelarie të tjera zyre. Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 30 136 825.00 15-03-2019
Sigurim jete dhe shëndeti për komisionerët e komisionit të pavarur të kualifikimit Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 4 600 000.00 18-04-2019
Loti III. Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 26 786 982.00 01-03-2019
Loti II. Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil), me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 23 949 112.00 01-03-2019
Loti I. Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil), me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 271 043 290.00 01-03-2019
Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin e Ndërhyrjes së Shpejtë Shkodër Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 29 612 366.00 20-12-2018
Blerje uniforma verore për Policinë e Shtetit Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 150 013 333.00 19-02-2019
Blerje këpucë për uniformën verore për Policinë e Shtetit Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 16 668 000.00 19-02-2019
Loti II: Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Spitalin Rajonal Berat, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 64 470 878.00 24-01-2019
Loti I: Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Spitalin Universitar Obstetrik-Gjinekologjik Mbretëresha Geraldinë Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 38 090 037.00 24-01-2019
Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader : Loti I - Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Spitalin Universitar Obstetrik-Gjinekologjik Mbretëresha Geraldinë Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 0.00 24-01-2019
Shërbim i pastrimit të ambjentit te jashtëm në QSUT Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 3 929 245.00 19-04-2019
Loti III: Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Drejtorinë Vendore të Policisë Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 18 043 256.00 24-01-2019
Loti I: Sigurim kasko i mjeteve motorrike Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 13 795 331.00 18-02-2019
Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader : Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Qendrën Spitalore Universitare Nënë Tereza. Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 0.00 20-12-2018
Loti II: Sigurim i detyrueshëm i mjeteve motorrike TPL Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 72 075 595.00 18-02-2019
Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Qendrën Spitalore Universitare Nënë Tereza Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 744 358 551.00 20-12-2018
Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader : Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Qendrën Spitalore Universitare Nënë Tereza. Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 0.00 20-12-2018
Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Spitalin Universitar Shefqet Ndroqi Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 167 542 596.00 20-12-2018
Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Spitalin Rajonal Lezhë Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 60 708 488.00 20-12-2018
Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Akademinë e Sigurisë Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 170 196 959.00 20-12-2018
“Për Shërbimin Gatim dhe Shpërndarja e Ushqimit (Katering) në pavionet e Spitalit Universitar “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 9 871 216.00
Për shtimin e 42 pikave shtesë të shërbimit të gjendjes civile pranë materniteteve dhe shtimin e kapaciteteve të Rrjetit të komunikimit online të shërbimit të gjendjes civile Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 29 989 242.00
Loti II Blerje bateri per automjete. Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 11 207 150.00 03-08-2018
Loti II: "Shërbim pastrimi për Spitalin Universitar te Traumës”. Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 86 582 118.00 19-04-2018
Loti XII “Blerje automjet fuoristradë për Autoritetin Kombëtar të Ushqimit” . Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 4 441 667.00 06-08-2018
Loti III. Blerje e aparatit GC për analizimin e gazeve për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave. Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 7 336 700.00 13-08-2018 
Loti III. “Blerje autoveture me kalueshmëri të lartë SUV për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit”. Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 3 000 000.00 06-08-2018
Loti II. “Blerje automjeti për Agjencinë Kombëtare të Turizmit” . Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 9 999 999.00 06-08-2018
Shërbim i lyerjeve dhe mirëmbajtje për Spitalin Rajonal Berat Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 2 266 666.00 03-08-2018
Shërbim i lyerjeve dhe mirëmbajtje për Spitalin Rajonal Berat Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 2 266 666.00 03-08-2018
Loti IV. “Blerje automjeti SUV për Qendrën Kombëtare të Biznesit” . Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 2 500 000.00 06-08-2018
Loti VI. “ Blerje automjeti 8 + 1 për Drejtorinë e Shërbimeve Qeveritare”. Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 2 659 166.00 06-08-2018
Loti VII. Blerje automjeti për transport materialesh + personash (i vogel) 4+1 vende për Drejtorinë e Shërbimeve Qeveritare” . Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 1 958 333.00 06-08-2018
Loti VIII “Blerje Fuoristradë për Shërbimin Gjeologjik Shqiptar” . Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 2 612 601.00 06-08-2018
Loti IX “Blerje automjet per transport materialesh+personash (i vogel) 4+1 vende (Kombi) për SHÇBA” . Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 2 000 000.00 06-08-2018
.Shërbimi i gatimit dhe shpërndarjes se ushqimit (Katering) për Spitalin Universitar të Traumës Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 134 834 264.00 19-02-2018
Për Shërbimin Gatim dhe Shpërndarja e Ushqimit (Katering) në pavionet e Spitalit Universitar “Shefqet Ndroqi”, Tiranë. Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 10 090 577.00
Loti II. “Blerje autoambulancë modeli C” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 14 544 841.00 10-08-2018
Loti I. “Blerje pajisjesh laboratorike për Qendrën e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Fushë Krujë”. Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 2 083 333.00 07-08-2018
Loti I. “Blerje autoambulancë modeli A” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 184 095 170.00 10-08-2018
Shërbim mirëmbajtje ndërtimore e ndërtesës së Ministrisë së Mbrojtjes. Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 1 250 000.00 03-08-2018
Lyerje dhe shërbim mirëmbajtje për Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit. Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 8 024 971.00 03-08-2018
Loti III “Blerje dokumentacioni për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 1 966 477.00 12-04-2018
Loti 1: Furnizim me lëndë djegëse për automjeteDiesel(Gazoil). Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 1 418 340.00
Loti II “Furnizim me lendë djegëse për automjeteBenzine pa plumb”. Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 279 829.00
Loti IV “Blerje dokumentacioni, shtypshkrime të ndryshme (kuti, dosje, formularë etj) dhe botimin e revistës Arkivore për Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 3 458 334.00 12-04-2018
Loti 5 Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 4 992 110.00 03-08-2018
Loti 8 Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale te Shtetit(Ministria e Mbrojtjes). Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 1 250 000.00 03-08-2018
Loti 9 Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit. Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 8 024 971.00 03-08-2018
Loti I “Blerje dokumentacioni shkollor (regjistra, amza, dëftesa, certefikata, pulla me helogram) për Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 7 933 459.00 12-04-2018
Loti III: "Shërbim pastrimi për QSUT Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 4 339 383.00 19-04-2018
Loti IV “Blerje automjete për Gardën e Republikës” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 6 164 001.00 16-03-2018
Loti XIV “Blerje automjet për SHISH” Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 3 739 379.00 16-03-2018
Loti II: “Blerje uniformash, veshmbathjesh dhe elementesh të tjera, përbërëse të tyre për Qendrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore”. Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 38 564 448.00
Loti II Blerje bateri per automjete. Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 11 207 150.00
Mungese konkurrence

Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk

Mungese Gare, Negocim i Drejtperdrejte (mbi 5 milion leke)

Jane kontrata pa gare qe lidhen si pasoje e bisedimeve mes autoritetit dhe kompanive. Keto do duhej te lejohen vetem ne raste te caktuara, ku nje situate emergjente shoqerohet me nevojen per nderhyrje te shpejte permes nje kontrate.

Shiko me shume
Pamundesi kohore per pergatitje te nje oferte (oferte teknike plus dokumentacion)

Afat i pamjaftueshem sipas kritereve ligjore te percaktuara ne nenin 43 te ligjit 9643 "Per Prokurimin Publik" i ndryshuar

Shtese kontrate (shtese vlere) pa perfunduar ende faza e pare e kontrates

Per cdo kontrate ekziston nje mundesi per shtese kontrate me vlere plus 20% e vleres se ofertes. Kjo shtese duhet te justifikohet me arsye te bazuara te nje veshtiresie per shkaqe mbi natyrore, ndryshime eksplicite te kushteve te tregut dhe indekseve te cmimeve etj.

Shiko me shume
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Autoriteti Prokurues ka skualifikuar te gjithe operatoret pjesemarres ne gare me oferte me te ulet se oferta fituese. Nuk quhet skualifikim rasti kur operatori nuk ka paraqitur fare oferte por ka dorezuar dokumente te tjera. Vleresim vetem per procedura tenderuese me vlere mbi 5 milion Leke

Anullimi i Tenderit dy ose me shume here

Ne rast te anulimit dy here radhazi te tenderave me objekt te njejte, ka vend per te vleresuar veshtiresi apo defekte qe kane bere te pamundur finalizimin me fitues te procedures. Anulimi dy here radhazi eshte precedent qe legjitimon qe gara e hapur te zevendesohet me negocime te drejtperdrejta

MBESHTETES
logo_amb_suedeze.png

Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data