Open Procurement Albania

PUNIME HIDROIZOLIM TARRACE PER GODINEN E KIRURGJISE NE SPITALIN RAJONAL DURRES

Autoritet Prokurues Spitali Rajonal Durrës
Institucion Kontraktues Spitali Rajonal Durrës
Objekti i Tenderit PUNIME HIDROIZOLIM TARRACE PER GODINEN E KIRURGJISE NE SPITALIN RAJONAL DURRES
Nr. Reference REF-77250-06-29-2018
Vlera / Fondi Limit 8 679 321,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 02-07-2018
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 13-07-2018
Data e mbajtjes se tenderit 13-07-2018
Nr. i Operatoreve Konkurues 30
Operatore Konkurues HYSI-2F SHPK
MENI SHPK
CARA SHPK
ERGES MAT SHPK
NEAL-86 SHPK
NIKA SHPK
FLONJA SHPK
MURATI SHPK
DOKSANI-G SHPK
COLOMBO SHPK
DRINI A SHPK
ALESJO SHPK
BAHAS SHPK
EURO NDERTIMI 2000 SHPK
FLED SHPK
SHENDELLI SHPK
ALBEL SA SHPK
INA SHPK
SHAMO-CONSTRUCTION SHPK
ADRIATIK SHPK
ICC GROUP SHPK
DELIA IMPEX SHPK
2N SHPK
S.AG SHPK
JOGI SHPK
KADIA SHPK
SHPRESA SHPK
SARK SHPK
TEA-D SHPK
LIQENI VII SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Meni SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 5 034 331,00
  Data e shpalljes se fituesit 24-08-2018
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 6 041 197,00
  Data e lidhjes se kontrates 04-09-2018
  Kohezgjatja e kontrates 1 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka patur ankesa.
  Ka marrë përgjigje në datë 07.08.2018 me Nr.prot2002/3.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
  1.“ CARA” SHPK
  -OE nuk ploteson piken 1, dhe piken 2 germa a) te Kapacitetit Teknik 1. Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat të cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor si më poshtë:
  a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm ne ndertim, me vlere jo me pak se 50% e vleres se perllogaritur te kontrates qe prokurohet dhe të realizuar gjatë tri viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit.
  b) Punë të ngjashme deri ne nje kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera ne ndertim e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit është ne nje vlere jo me pak se dyfishi i vleres limit te kontrates qe prokurohet. Plotesimi i njerit prej dy kushteve te siperpermendura e ben oferten te kualifikueshme.

  2. “MURATI”
  - OE nuk ploteson piken 4, germa d) te Kapacitetit teknik D) Kandidati ofertues duhet te percaktoje me ane te nje deklarate te Administratorit te shoqerise Drejtuesin Teknik te punimeve ne objekt, i cili do te jete i pranishem gjate gjithe kohes qe do te kryhen punimet ne objekt, i cili te kete eksperience pune jo me pak se 3 vjet dhe te jete i pajisur me Diplome, Kontrate pune, CV.
  Me konkretisht, Drejtuesi Teknik nuk ka eksperience te pakten 3 vjet.

  3. “DOKSANI-G”
  -OE nuk ploteson piken 2 germa a) te Kapacitetit Teknik.

  4. “DRINI A”
  a. Nuk ploteson Kapacitetin Ekonomik dhe Financiar, pika b) Vërtetim nga Dega e Tatim Taksave për xhiron vjetore të realizuar në 3 (tre) vitet e fundit (2015, 2016, 2017) ku vlera e tyre vjetore të jetë jo më e vogël se vlera e fondit limit të kontratës që prokurohet.
  b. Nuk ploteson Kapacitetin Teknik, pika 1, germa a) “Punë të ngjashme për një objekt të vetëm ne ndertim, me vlere jo me pak se 50% e vleres se perllogaritur te kontrates qe prokurohet dhe të realizuar gjatë tri viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit.”

  5. “ALBEL SA” SHPK
  -OE nuk ploteson Kapacitetin Teknik pika 2, germa b)
  Me konkretisht, mungon formulari i vleresimit nga investitori sipas dokumentave te tenderit (Shtojca 8).

  6. “SHAMO-CONSTRUCTION”
  -OE nuk ploteson piken 2 germa a) te Kapacitetit Teknik
  Me konkretisht, mungon akti i marrjes ne dorezim per objektin Rikonstruksion i Godinave te Stacioneve te Pompimit, Basenit dhe Sektorit 5, me Autoritet Kontraktor Ujesjelles kanalizime Tirane sh.a.

  7. “ICC GROUP”
  -OE nuk ploteson piken 2 germa a) te Kapacitetit Teknik
  Me konkretisht, mungojne faturat tatimore per pune te ngjashme me Autoritet Kontraktor Bashkia Patos (BOE me 40% me Leon Konstruksion Shpk); si edhe mungon akti i marrjes ne dorezim per pune te ngjashme me Autoritet Kontraktor Fondi Shqiptar i Zhvillimit;
  -OE nuk ploteson piken 4 germa c) te Kapacitetit Teknik
  C) Operatori/ët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar stafin teknik për kryerjen e të gjitha sherbimeve në këtë objekt dhe zbatimin e kontrates, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, diplomë, CV, librezat e punës, si dhe me vertetim te leshuar nga Administrata Tatimore ku te specifikohet numri i punonjesve per secilin muaj per periudhen (Dhjetor 2017-Maj 2018) si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë për të paktën 6 muajt e fundit (Dhjetor 2017-Maj 2018). Operatori ekonomik duhet te kete te punesuar dhe te perfshire ne licencen profesionale te shoqerise, stafin inxhinierik si më poshtë:
  • 1(nje) Inxhinier Ndertimi
  Me konkretisht, inxhinieri i ndertimit i deklaruar, nuk eshte i perfshire ne listepagesen e shoqerise per periudhat Dhjetor 2017 dhe Janar 2018.

  8. “SARK” SHPK
  -OE nuk ploteson piken 2 germa a) te Kapacitetit Teknik
  Me konkretisht mungojne faturat tatimore per pune te ngjashme me Autoritet Kontraktor Bashkia Durres; dhe mungojne faturat tatimore per pune te ngjashme me Autoritet Kontraktor Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukes.
  -OE ka pasqyruar gabim formulari e ofertes.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Meni SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Meni SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Meni SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Meni SHPK viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Specifikim Teknik
  Shpallja e Fituesit Nr.34 - Dt.27-08-2018
  Lidhja e Kontrates Nr.36 - Dt.10-09-2018

  MBESHTETES


  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.