Open Procurement Albania

Lot.1 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në qarqet Tiranë, Durrës, Dibër”

Autoritet Prokurues Ministria e Shëndetësisë
Institucion Kontraktues Ministria e Shëndetësisë
Objekti i Tenderit Rikonstruksione te QSH-ve ne qytete/njesi administrative (vitet 2020-2021).
Lot.1 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në qarqet Tiranë, Durrës, Dibër” .
Burimi i Financimit: Buxheti i shtetit/investime.
Nr. Reference REF-51811-02-27-2020
Vlera / Fondi Limit 131 310 315,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 28-02-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 30-03-2020
Data e mbajtjes se tenderit 30-03-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues
Operatore Konkurues 1. Aurora Konstruksion Shpk
2. Dajti Park 2007 & Glavenica Shpk
3. Kevin Construksion Shpk
4. S I R E T A 2F Shpk
5. Rafin Company & Meteo.SH.p.k
6. Almo Konstruksion & Uleza Ndertim Shpk
7. Company Riviera 2008 Shpk & Kacdedja Shpk
8. BE - IS Shpk & ERGI Shpk
9. ALKO-IMPEX General Construcion Shpk & 2 T Shpk
10. Ante-Group Shpk
11. Caushi M Shpk
12. ELDA-VL Shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • AURORA KONSTRUKSION
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 93 509 729,90
  Data e shpalljes se fituesit 10-08-2020
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates Lot 1 – maksimumi 161 dite nga data e nenshkrimit te proces-verbalit te fillimit te punimeve (per objektin e pare);
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  I. Ankesat pas vlerësimit:
  1. Rafin Company & Meteo, Nr. 1076/8 Prot., me datë 08.05.2020,
  Kthim pergjigje me shkresen Nr. 1076/22 Prot., date 14.05.2020
  2.Kevin Construction Shpk, Nr. 1076/12 Prot., me datë 11.05.2020, Sipas vendimit te Kthim pergjigje me shkresen Nr. 1076/26 Prot., date 18.05.2020
  3.Dajti Park 2007&Glavenica Shpk, Nr. 1076/14 Prot., me datë 11.05.2020. Kthim pergjigje me shkresen Nr. 1076/28 Prot., date 18.05.2020.

  II. Ankesa ne KPP per procesin e vleresimit:
  1- Rafin Company & Meteo
  2- Kevin Construction Shpk
  3- Dajti Park 2007&Glavenica Shpk

  Pergjigje KPP, vendimin Nr.211/2020, (Nr. 211/1Prot. datë 17.06.2020)
  Rivleresim datë 24.06.2020, për zbatimin e vendimit te KPP.

  III. Ankesa ne AK per procesin e rivleresimit:
  1- Rafin Company & Meteo, ankesa Nr. 1076/49 Prot., date 29.06.2020. Pergjigje Nr. 1076/54 Prot., date 07.07.2020.
  2- Kevin Construction Shpk , ankesa Nr. 1076/50 Prot., date 30.06.2020. Pergjigje Nr. 1076/56 Prot., date 07.07.2020.
  3- Dajti Park 2007&Glavenica Shpk, ankesa Nr. 1076/52 Prot., date 01.07.2020. Pergjigje me shkresen Nr. 1076/55 Prot., date 07.07.2020.

  IV. Ankesa ne KPP, per procesim e rivleresimit
  1- Rafin Company & Meteo, Nr.744 prot., date 13.07.2020.
  Pergjigje: Vendim i KPP me Nr.300/2020, date 05.08.2020.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
  1. Dajti Park 2007 & Glavenica Shpk:
  • KVO vlereson se OE nuk ploteson kriteret e vecanta sipas kerkeses ne DST, si me poshte:
  Operatori Glavenica nuk permbush kushtin per pune te ngjashme, sipas kerkeses ne piken 2.3.1, te KVK ne DST, te realizuara gjatë 3 viteve të fundit nga data e zhvillimit te procedures se prokurimit, ne perputhje me pjesemarrjen ne , ne zbatim te pikes pikes 3, neni 74 i VKM nr.914, date 29.12.2014, e ndryshuar (Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje)
  • Nuk ka paraqitur deklaraten me emrat e inxhiniereve ne terren, sipas kerkeses ne piken 2.3.7 te KVK ne DST.

  2. Kevin Construksion Shpk:
  KVO vlereson se OE nuk ploteson kriteret e vecanta sipas kerkeses ne DST, si me poshte:
  • Nuk permbush kushtin per pune te ngjashme, sipas kerkeses ne piken 2.3.1, te KVK ne DST, sipas kontratave te realizuara gjatë 3 viteve të fundit nga data e zhvillimit te procedures se prokurimit sipas kerkeses ne DST.
  • Kontratat Nr,910/6, date 24.01.2013 dhe shtese kontrate Nr.5871, date 14.01.2016, kontratat jane jashte afatit 3 vjecar. Kontrata Nr. 20177GOA/P71, date 04.05.2017, eshte ndertim rruge, nuk ploteson kriterin e kontratave te ngjashme.
  • Kontratat Nr.1292, dt.29.12.2016; Nr.5042, dt. 11.08.2017; Nr. 1269, dt.29.03.2017 kane vlere totale 106.686.476 leke nuk plotesojne kerkesen per vleren e kontratave te ngjashme.
  • Nuk ploteson kerkesen per pajisjet nivelues betoni, sipas kerkeses ne piken 2.3.10 te KVK. (Fatura numer 36 date 04.08.2009 per helikopteret e betonit nuk eshte e rregullt)
  • Operatori ekonomik nuk ploteson numrin mesatar per punonjesit e kerkuar, sipas kerkeses ne piken 2.3.7 te KVK, ne DST.
  3. Almo Konstruksion & Uleza Ndertim Shpk
  KVO vlereson se OE ka paraqitur dokumentat e kerkuara per plotesimin e kritereve te pergjithme sipas kerkeses ne DST, por me mangesi, si me poshte:
  • Shtojca 1/1- Deklarate per oferte pavarur (Almo) eshte sigluar, por eshte e pa plotesuar, sipas kerkeses ne DST.
  • Uleza Ndertim nuk ka paraqitur deshmi kualifikimi te sigurimit teknik nga IQT ose ekuivalente me te, per punonjesit pllakashtrues, sipas kerkeses ne piken 2.3.8 te KVK ne DST, në perputhje me pjesemarrjen ne , ne zbatim te pikes pikes 3, neni 74 i VKM nr.914, date 29.12.2014, e ndryshuar (Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje), megjithese sipas Marrveshjes mes paleve te ka marre persiper punimet 89.3% te punimeve.

  4. OE Caushi M Shpk
  • KVO vlereson se OE nuk ka paraqitur asnje nga dokumentat e kerkuara per plotesimin e kritereve te pergjithme sipas kerkeses ne DST.
  • KVO vlereson se OE nuk ka paraqitur asnje nga dokumentat e kerkuara per plotesimin e kritereve tevecanta sipas kerkeses ne DST.

  5. OE ELDA-VL Shpk
  . •KVO vlereson se OE nuk ka paraqitur asnje nga dokumentat e kerkuara per plotesimin e kritereve te pergjithme sipas kerkeses ne DST.
  • KVO vlereson se OE nuk ka paraqitur asnje nga dokumentat e kerkuara per plotesimin e kritereve tevecanta sipas kerkeses ne DST.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AURORA KONSTRUKSION viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AURORA KONSTRUKSION viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AURORA KONSTRUKSION viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AURORA KONSTRUKSION viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit Nr. 8 datë 02 Mars 2020
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit Buletini Nr. 55 datë 17 Gusht 2020
  Lidhja e Kontrates
  Preventiv Loti 1

  Vendim K.P.P.211/2020 date 17.06.2020

  Vendim K.P.P.300/2020 date 05.08.2020

  MBESHTETES


  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.