Open Procurement Albania

Rikonstruksion i Godinës së "Qëndrës Kombëtare të Mirërritjes, Zhvillimit dhe Rehabilitimit të Fëmijëve, Tiranë"

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Autoriteti Prokurues ka skualifikuar te gjithe operatoret pjesemarres ne gare me oferte me te ulet se oferta fituese

Autoritet Prokurues Ministria e Shëndetësisë
Institucion Kontraktues Ministria e Shëndetësisë
Objekti i Tenderit Rikonstruksion i Godinës së "Qëndrës Kombëtare të Mirërritjes, Zhvillimit dhe Rehabilitimit të Fëmijëve, Tiranë"
Nr. Reference REF-73645-10-01-2020
Vlera / Fondi Limit 156 134 598,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 06-10-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 05-11-2020
Data e mbajtjes se tenderit 05-11-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 28
Operatore Konkurues 1. ELDA-VL
2. Midea Albania 3. Dajti Park 2007 shpk me Altec sh.p.k
4. Ina me dhe Nika
5. NDREGJONI dhe UDHA
6. AGRI CONSTRUCTION
7. INERTI
8. C O L O M B O
9. RAFIN COMPANY
10. KEVIN CONSTRUKSION
11. B93 II & Shendelli & B93
12. S I R E T A 2F
13. BLERIMI & BAJRAMI N
14. "S. A G " & KRONOS KONSTRUKSION
15. MARTINI KONSTRUKSION & REAL ESTATE & ED KONSTRUKSION
16. NOVA Construction 2012 & L.T.E CONSTRUCTION
17. AD – STAR
18. AURORA KONSTRUKSION
19. COMPANY RIVIERA 2008
20. BE - IS SH.P.K & ERGI
21. Ante-Group
22. NDERTIM MONTIMI PATOS
23. DION-AL
24. LEON KONSTRUKSION
25. K A C D E D J A dhe EVEREST
26. GJIKURIA
27. JUNIK
28. ALB - STAR
Operator Ekonomik Kontraktues
 • AGRI CONSTRUCTION SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 104 260 429,08
  Data e shpalljes se fituesit 30-12-2020
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 16 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Paraqiture ankese nga KEVIN CONSTRUKSION ne datë 07.12.2020.
  Kthyer përgjigje ne datë 14.12.2020.
  Nuk ka pasur ankesa në KPP.

  Jane skualifikuar operatoret e mëposhtëm:

  1. ELDA-VL
  Nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion.

  2. Midea Albania
  Nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion.

  3. Dajti Park 2007 shpk & Altec sh.p.k :

  • Në preventivin e paraqitur nga ky BOE janë ndryshuar 3 volume duke ndryshuar kërkesat e parashikuara në dokumentat e tenderit.
  • Në deklaratën mbi disponueshmërinë e mjeteve, sipas Shtojcës 10, mungon autobot uji (Sipas shtojces 10 paraqitet me Rep. 3324 dhe Kol. 756 por në dokumentat e paraqitur nuk jepet asnjë e dhënë për mjetin).
  • OE Altech nuk ka paraqitur dokumentacion për inxhinier hidro ne kundershtim me pikat 2.3.6 dhe 2.3.7 të DT .

  4. Ina & Nika :
  • Mungon deklarata e inxhinierit teknik në kantier sipas pikës 2.3.7 të dst
  • Nuk i kanë të ndarë punonjesit sipas % të pjesëmarrjes, pikërisht OE Nika nuk ka ngarkuar asnje dokument që të provoj se ka të punësuar konform parashikimeve në DT, punonjes: elektricist, hidraulik, mekanik, bojaxhi, betonues,punojës cmontim dyer/dritare, në kundërshtim me pikën 2.3.7, të KVK.
  • Nuk i kanë të ndara pajisjet sipas % së bashkëpunimit.

  5. NDREGJONI & UDHA :
  • Punonjësit, hidro izolues, sipas dokumentave të ngarkuar nga BOE në SPE rezulton se me IQT I ka specialist ndertimi dhe jo-hidroiziolues në kundërshtim me pikën 2.3.8 të DT ku kërkohen - min 2(dy) punonjës hidroizolues, të pajisur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik nga ISHTI (ish –IQT) ose ekuivalente me të, të vlefshme. • BOE nuk ka ngarkuar në SPE dokumentacion provues i për një punonjës betonues në kundërshtim me pikën 2.3.8 të DT.
  • Nuk ka ngarkuar në SPE dokumentacion provues për një punonjës suvatues në kundërshtim me pikën 2.3.8 të DT.
  • Punonjësit, nivelues betonit janë meIQT specialist ndertimi në kundërshtim me pikën 2.3.8 të DT.
  • Në katalogun për pajisje kondicionimi, për kondicionerin 7.1-8.3 është markuar kondicioneri më fuqi 4.5-5 KW në kundërshtim me 2.3.11 të DT.
  • Asnje nga OE nuk kanë paraqitur dokumentacion për stafin e inxhinierëve në kantier pervec drejtuesve teknike, sipas pikes 2.3.6 dhe 2.3.7 të DT.

  6. INERTI :
  • OE nuk ka ngarkuar në SPE katalogë për pajisjet e kërkuara sipas pikes 2.3.11në DT por është paraqitur një link të të cilin thuhet se katalogët mund të gjenden online.

  7. C O L O M B O
  • Oe ka për të paguar të tatimet një shumë prej 562’902 lekë ku 10’000 lekë janë gjoba, që do të thotë se OE nuk ka paguar disa muaj , këtë fakt vetë OE e pranon dhe e justifikon me pretendimin se kjo ka ndodhur për shkak të sistemit.
  • OE nuk ka ngarkuar në SPE dokumentacionin provues për një nivelues betoni në kunërshtim me pikën 2.3.10 të DT.

  8. RAFIN COMPANY :
  • Nuk plotëson punët e ngjashme

  9. KEVIN CONSTRUKSION :
  • Nuk ploteson punet e ngjashme.

  10. B93 II & Shendelli & B93 :

  • OE Shendellia e cila ka % me të madhe duhet të kishte një punë të ngjashme në vlerën 50% të fondit limit 78,067,299 lekë me tvsh, sipas pikes 2.3.1 të dst, por ka paraqitur disa punë të ngjashme dhe sipas pikës 23.2 të dst duhet të plotësojë dyfishin e fondit limit pra një vlerë prej 312’269’196 lekë me tvsh.
  Ky operator ka paraqitur punë të ngjashme në një vlerë prej 232’945’119,4 lekë me tvsh duke mospërmbushur pikën 2.3.1 të KVKm në DT për punë të ngjashme.

  11. S I R E T A 2F
  • Punonjesit e mëposhtem nuk i figurojnë në muajin shtator:1 hidraulik, 1 mekanik, 1 bojaxhi në kundërshtim me pikën 2.3.8 të DT ku parashikohet se OE pjesëmarrës duehet të kenë në stafin e punonjesve te pasqyruar në list-pagesa.
  Duke mospasqyruar këto punonjës në listpagesat e muajit shtator, komisioni vlerëson se si rrjedhojë nuk përmbushet pika 2.3.7 e DT.
  • Automjeti autoboti uji me targë AA857VA ka të skaduar kontrollin teknik me datë 15 tetor 2020 dhe me police sigurimi të skaduar më datë 09 tetor 2020, ku procedura është hapur më datë 04 nëntor 2020 në kundërshtim me pikën 3.2.10 të DT.
  • Katalogët e paraqitur nga ky OE janë të papërkthyer të panoterizuar dhe të pamarkuar.

  12. BLERIMI dhe BAJRAMI N.

  • OE Bajrami që ka % me të madhë duhet të kishtë në punë të ngjashme në vlerën 50% të fondit limit 78,067,299 lekë me tvsh, sipas pikave 2.3.1 dhe 2.3.2 të DT . Nga verifikimi I dokumentacionit të ngarkuar në SPE, komisioni konstatoi se nuk përmbushet vlera 50% e fondit limit.
  • Puna e paraqitur nga OE Blerimit nuk konsiderohet punë e ngjashme pasi është rehabilitim galerie dhe korrespondon me pikën e licenses se zbatimit.
  • Sipas % te ndarjes, OE Bajrami duhet te kishte min 1 betonues, 1 punonjes d/alumini 1 punojes cmontim dyer, 1 sovatues. Nga verifikimi I dokumentacionit të ngarkuar në SPE rezulton pika 2.3.8 e DT nuk përmbushet.
  13. "S. A G dhe KRONOS KONSTRUKSION
  • SAG me % me të madhë duhet të kishtë një punë të ngjashme në vlerën 50% të fondit limit 78,067,299 lekë me tvsh, sipas pikes 2.3.1 të DT. Nga verifikimi I dokumntacionit të ngarkuar në SPE, komisioni konstatoi se nuk përmbushet vlera 50% e fondit limit.
  • Gjithashtu OE Kronos Konstruksion nuk ploteson kushtin e puneve te ngjashme pika 2.3.1 e DT.

  14. MARTINI KONSTRUKSION & REAL ESTATE dhe ED KONSTRUKSION
  • Në preventivin e paraqitur nga ky BOE ka mangësi, përkatësisht:
  1. Pajisje elektrike, numri 5 mungon cmimi njësi

  15. NOVA Construction 2012 dhe L.T.E CONSTRUCTION
  • OE Nova me % me të madhë duhet të kishtë një punë të ngjashme në vlerën 50% të fondit limit 78,067,299 lekë me tvsh, sipas pikë2.3.1 të DT. Nga verifikimi I dokumntacionit të ngarkuar në SPE, komisioni konstatoi se nuk përmbushet vlera 50% e fondit limit.
  • Është kërkuar licensa NP-3C, OE Nova e ka NP-3A në kundërshtim me pikën 2.3.3 të DT.
  • Nuk janë paraqitur dokumentacione për stafin shtesë inxhinierat, elektrik, mekanik në kundërshtim me pikën 2.3.7 të DT.
  • Sipas ndarjes se % OE Nova me % më të madhe duhet të kishte min 1 murator, 1 bojaxhi, 1 hidroizolues, 1 hekurkthyes dhe 1 sovatues. Nga verifikimet në SPE rezulton se pika 2.3.8 e DT nuk plotësohet.
  • Sipas ndarjes së % OE Nova duhet të kishte një vibrator betony. Nga verifikimet në SPE rezulton se pika 2.3.89 e DT nuk plotësohet.

  16. AD – STAR:
  • OE sipas pikës 2.3.1 në dt duhet të kishte një punë të ngjashme sa 50% të fondit limit ose shuma e punëv sa dyfishi I fondit limit. Për të plotësuar pikën e dytë, operatorit I duhen edhe 78’067’299 leke me tvsh. Pra ky OE nuk përmbush pikën 2.3.1 të DT.
  • Punonjesit e paraqitur për punonjës d/aluminit me IQT I ka punojes karpentier dhe jo d/alumin në kundërshtim me pikën 2.3.8 të DT.
  • Punonjesit e paraqitur për punonjës nivelues betoni me IQT I ka punojes hekurkthyes në kundërshtim me pikën 2.3.8 të DT.

  17. AURORA KONSTRUKSION
  • OE nuk e ka plotësuar në mënyrë të saktë deklarata e punëve në proces e pasi në të njëjtën punë ku është BO me OE B93 “Permiresimi i furnizimit me uje per lagjen Krast e vogel, Hermes dhe qytetin Elbasan” kjo punë është deklaruar nga OE B93 ndërsa nga OE AURORA KONSTRUKSION jo. Kjo kontratë ka një vlerë prej 321,373,499.76 lekë me tvsh.

  18. COMPANY RIVIERA 2008
  Nuk plotesohet pika 2.3.1 e Dt Punë të Ngjashme, pasi, dukumntacioni I ngarkuar në SPE për të përmbushur këtë kriter nuk është marë në konsideratë nga komisoni.
  19. BE - IS SH.P.K me NIPT K71412003A dhe ERGI :
  • Gabim ne preventive
  • Ergi nuk ka sjell asnje nga deklaratat në kundërshtim me KVK.
  • Po te llogariten punet ne proces te deklaruara me qkmshrf pika e licenses del shume e larte qe keto nuk e kane
  • Nuk kane inxhinieret ne stafin shtese në kundërshtim me pikën 2.3.7 të DT.
  • Mungojne katalogët për ashensoret në kundërshtim me pikën 2.3.11 të DT.

  20. Ante-Group
  • Deklarata e punëve në process nuk është e saktë.

  21. NDERTIM MONTIMI PATOS
  • Nuk kanë paraqitur deklaratën që nuk është nënkontraktor në 100% të pikave të licensës, sipas kërkesës 2.3.4 të dst
  • Nuk ka paraqitur dokumentacion për inxhinierat si shtesë e stafit të kërkuar në kundërshtim me pikën 2.3.7 të DT ku parashikohet se “Operatorët ekonomik pjesëmarrës, për efekt të kryerjes së punimeve në tërësi (pervec drejtuesve teknike), kërkohet që të kenë stafin inxhinierik (jo dosmodoshmerisht te jete ne stafin e OE) si më poshtë:”
  • Autorizimet për ashensore dhe kondicioner janë të pa noterizuar dhe të papërkthyer.

  22. DION-AL
  • Kontrata e inxhinierit D.K eshte me afat 1 vjecar dhe eshte lidhur me 10.10.2019 Në kundërshtim me piken 2.3.7 të dst, pasi kjo kontratë është 1 vjecare dhe eshte lidhur më 10.10.2019 ndërsa në dst kërkohet shprehimisht “Për secilin prej këtyre inxhiniereve të kantierit sipas pikës 2.3.7 duhet të paraqiten kontratat e punës të vlefshme për periudhen e zbatimit te punimeve, diplomat dhe CV”
  • Katalogët e kondicionereve janë të pamarkuar sipass kërkesës 2.3.11.të DT
  • Mungon deklarata e inxhiniereve në kantjer sipas pikes 2.3.6.

  23. LEON KONSTRUKSION :
  • Nuk plotëson punët e ngjashme në kundërshtim me pikën 2.3.1 DT.

  24. K A C D E D J A dhe EVEREST :
  • Në preventivin e paraqitur nga ky BOE në Punime përforcim strukture mungon zëri 11

  25. GJIKURIA
  • Nuk ka paraqitur kataloget për ashensoret në kundërshtim me pikën 2.3.11 të DT
  • Automjeti Autovinç me targë është me kontroll teknik të skaduar, në kundërshtim me pikën 2.3.10 të DT.
  • Nuk ka paraqitur dokumentacion për automjet autobot uji në kundërshtim me pikën 2.3.10.

  26. JUNIK :
  • Punonjësit murator N.U dhe Gj.S nuk figurojnë në listpagesat e muajit gusht dhe shtator në kundërshtim me pikën 2.3.8 të DT ku parashikohet se OE pjesëmarrës duhet të kenë në stafin e punonjesve te pasqyruar në list-pagesa: a. punonjës të pajisur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik nga ISHTI (ish –IQT) ose ekuivalente me të, të vlefshme:
  • Autorizimi i Metron për Junik dhe Autorizimi i MIDEA për CARA-08 i pa përkthyer dhe i panoterizuar.në kundërshtim me pikën 2.3.11 të DT.

  27. ALB - STAR
  • Në preventivin e paraqitur nga ky OE, TOTALI A (totali1 + totali 2) shuma është e tëra gabim.
  • Nuk ka ngarkuar dokumentacion provues në SPE për autoboti i ujit në kundërshtim me pikën 2.3.10 të DT.
  • Nuk ka ngarkuar dokumentacion provues në SPE për prereset e pllakave në kundërshtim me pikën 2.3.10 të DT.v • Nuk ka ngarkuar dokumentacion provues në SPE për nje punonjës saldator në kundërshtim m pikën 2.3.11.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AGRI CONSTRUCTION SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AGRI CONSTRUCTION SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AGRI CONSTRUCTION SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AGRI CONSTRUCTION SHPK viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Relacion Konstruktiv
  Preventiv
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates

  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.