Open Procurement Albania

“Rikonstruksion i godinës së Qendrës Kombëtare të Transfuzionit të Gjakut Tiranë”

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Autoriteti Prokurues ka skualifikuar te gjithe operatoret pjesemarres ne gare me oferte me te ulet se oferta fituese

Autoritet Prokurues Ministria e Shëndetësisë
Institucion Kontraktues Ministria e Shëndetësisë
Objekti i Tenderit “Rikonstruksion i godinës së Qendrës Kombëtare të Transfuzionit të Gjakut Tiranë”
Nr. Reference REF-20266-02-22-2022
Vlera / Fondi Limit 158 972 395,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 01-03-2022
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 16-03-2022
Data e mbajtjes se tenderit 16-03-2022
Nr. i Operatoreve Konkurues 18
Operatore Konkurues 1. BOE: 2 N shpk & GLAVENICA shpk& BEAN shpk
2. PEPA GROUP shpk
3. BOE: DAJTI PARK 2007 shpk & ALTEC shpk
4. S I R E T A 2F shpk
5. BOE: Braka Construction shpk& SARDO shpk
6. KEVIN CONSTRUKSION shpk
7. AGRI Construction shpk
8. Euro ndertimi 2000 shpk
9. INERTI shpk
10. BOE: NDERTIMI shpk & XHENGO shpk
11. NIKA shpk
12. BOE: MODESTE shpk & ARKONSTUDIO shpk
13. ED Konstruksion shpk
14. DION-AL shpk
15. BOE: AURORA shpk & S. A G shpk
16. NDERTIM MONTIMI PATOS sh.a
17. Eduart Çela, Person Fizik
18. MAKHES ALBANIA, E Thjeshtë
Operator Ekonomik Kontraktues
 • AGRI CONSTRUCTION SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 114 562 775,00
  Data e shpalljes se fituesit 22-04-2022
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 137 475 330,00
  Data e lidhjes se kontrates 13-05-2022
  Kohezgjatja e kontrates 17 Muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa nga operatori ekonomik “Agri Construction” SHPK.Objekti i ankesës lidhet me vendimmarrjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi kualifikimin e ofertës së paraqitur nga operatori ekonomik “Dion-Al” SHPK.Kjo ankese eshte publikuar ne regjistrin e ankesave më datë 28.04.2022.

  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. BOE 2N shpk +Bean shpk +Glavenica shpk per arsyet:
  - Në kriteret e vecanta të kualifikimit është kërkuar paraqitja e sigurimit të ofertës, ku në DT kërkohet më një kohëzgjatje prej 180 ditë. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga BOE rezulton se sigurimi i ofertës nuk është bërë për 180 ditë sikurse është kërkuar në DT por për 150 ditë.
  - Operatori ekonomik 2N nuk ploteson kapacitetin ekonomik dhe financiar të DST. Operatori ekonomik 2N, sipas përqindjes së pjesëmarrjes, duhet të kishte, një nga tre vitet e fundit, një xhiro mininale te kerkuar prej 158,972,395.02 x 0.44 = 69,947,853.81 lekë.
  Nga dokumentacioni i paraqitur rezulton se vërtetimi i xhirove për tre vitet e fundit ky operator xhiron maksimale e ka në vitin 2019 në vlerën 66,665,157 lekë. Për rrjedhojë ky operator nuk arrin të plotësojë kriterin 2.2 të DT.
  -Në zbatim të pikës 2.3.1 të DT përcaktohet se operatori me përqindjen më të lartë duhet të ketë një punë të ngjashme sa 50% e fondit limit të procedurës ndërsa anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.
  Pas shqyrtimit të dokumentacionit të paraqitur për plotësimin e këtij kriteri, KVO vëren se: dokumentacioni i paraqitur për punën e ngjashme (dokumenti në SPE BEAN_Pune_e_Ngjashme_Albpetrol_3.pdf) sipas preventivit të paraqitur është vetëm ndërtim tubacioni e për rrjedhojë nuk do të meret parasysh ne perllogaritjen e kontratave te ngjashme.
  Dokumentacioni i paraqitur për punën e ngjashme (dokumenti në SPE BEAN_Pune_e_ngjashme_EKS_Sarande.pdf) sipas kontratës, nenit 3. Afati I kontratës , kjo kontratë përfundon 13 (trembëdhjetë) muaj nga momenti i nënshktimit të kontratës.
  Kontrata për këtë punë është lidhur më datë 21.12.2015 dhe sipas nenit 3. Afati I kontratës, kjo punë ka përfunduar më datë 21.02.2017 (pas 13 muajsh) datë e cila nuk përfshihet në 5 vitet e fundit nga publikimi I njoftimit të kontratës për këtë procedurë. Për rrjedhojë edhe kjo punë nuk meret parasysh.
  Operatori BEAN sipas % së pjesëmarrjes ne BOE, duhet të kishte realizuar punë të ngjashme në 5 vitet e fundit nje total prej 317’944’790.04 x 22.7% = 88,070,706.84 lekë.
  Nga dokumentcioni i praqitur, rezulton qe, ky operator ka realizuar një shumë prej 20,624,049.0 leke. Për rrjedhoje ky operator nuk plotëson kritërin 2.3.1 të DT.

  2. PEPA GROUP shpk per arsyet :
  - Në preventivin e paraqitur nga ky operator ka një ndryshim volumi përkatësisht në vlerën e volumit të mëposhtëm nga vlera 2’610 kg në vlerën 2’600 kg. Ndryshimi i zërit në preventive e bën ofertën e këtij operatori të pa krahasueshme dhe të pamundur në vendosje në kushte të barabarta me operatorët e tjerë pjesëmarrës në këtë procedurë.
  - Për pajisjet e kriterit 2.3.10. përcaktuar në DT përkatësisht për zërat 9, 10, 11 është deklaruar dhe ka autorizim nga Invertor A.G.S.A ndërsa katalogu i paraqitur është nga prodhuesi GR Albania për të cilin nuk ka autorizim.
  - Po për këto zëra ka një mospërputhje të vlerave të katalogut në atë të përkthyer. Sipas përkthimit, vlerat janë identik me kërkesat në DST, ndërsa ato në katalog janë ndryshe.

  3. Dajti Park 2007 shpk & Altec shpk per arsyet:
  - Nga dokumentacioni i ngarkuar ne SEP rezulton se sigurimi i ofertës është paraqitur vetëm në emër të operatorit Dajti Park dhe sigurimi i ofertës nuk specifikon pjesëmarrjen në BOE.
  - Dajti Park ka paraqitur dokumentacion për të vërtetuar punët e ngjashme ku ndër të tjera është edhe kontrata 1328 REP, 324/1 Kol, datë 19.04.2019, me vlerë 130,307,388.00, Leke me TVSH . Për këtë punë nuk janë plotësuar kërkesat e vendosura ne DT pasi në dokumentacionin e paraqitur mungon:
  a. Formular vleresimi per realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr. 9 (ku të përcaktohet qartazi vlera, afati i perfundimit te kontrates si dhe natyra e punes se kryer);
  b. Çertifikaten e marrjes ne dorezim/ Çertifikatën e Përkohshme të marrjes ne dorezim
  Për rrjedhojë kjo punë nuk meret parasysh për përmbushjen e kriterit.
  Për sa kohë operatori me % më të lartë në BOE nuk ka një punë të ngjashme sa 50% e fondit limit atëherë ai duhet të plotësojë, sipas % së pjesëmarrjes 2 fishin e fondit limit, pra një vlerë prej:
  317,944,790.00 x 0.72= 228,920,248.80 lekë
  Nga dokumentacioni i paraqitur shuma e punëve të ngjashme të operatorit Dajit Park është: 148,206,144.14 lekë.
  Për sa më lart operatori ekonomik nuk plotëson kushtin e punëve të ngjashme.
  -Nga verifikimet rezulton se, drejtuesi teknik i deklaruar nga operatori Dajti Park, z. H. Shehu rezulton i dypunësuar, pasi rezulton i punësuar në kompaninë MARTINI KONSTRUKSION & REAL ESTATE me NIPT K81314023A me objekt veprimtarie: ……..Ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore deri ne 5 kate. Ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore mbi 5 kate, Rikonstruksione…
  - Operatori ekonomik Altech shpk, sipas ndarjeve të punës sipas kontratës së bashkëpunimit, ka marë përsipër nër të tjera edhe punime: …
  B.1. KABINA ELEKTRIKE…
  B.2. INSTALIMI ELEKTRIK OBJEKTI…
  B.7. MONTIM PAJISJE…
  C.1. SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJE/2, …
  etj. …
  Sipas shtojcës së paraqitur nga ky operator, është deklaruar vetëm inxhinieri Mekanik. …
  Nga zërat e marë përsipër për të realizuar, operatori ekonomik Altech shpk duhet të kishtë edhe: …
  • Inxhinier H/teknik …
  • Inxhinier Elektrik …
  Për sa më lart OE Altech shpk nuk plotëson kriterin 2.3.5 të DT. …

  4. S I R E T A 2F shpk per arsyet :
  - Në preventivin e paraqitur nga ky operator ka një ndryshim volumi përkatësisht në vlerën e volumit nga vlera 0.002 ton në vlerën 0.00 ton. Ndryshimi i zërit në preventive e bën ofertën e këtij operatori të pa krahasueshme dhe të pamundur në vendosje në kushte të barabarta me operatorët e tjerë pjesëmarrës në këtë procedurë.
  - Punonjesi F.Billa figuron i deklaruar në dy vende në shtojcën 8 të vetëdeklarimit, hidroizolues dhe specialist i tavaneve të varur pra nga 28 punonjës total janë paraqitur 27.
  - Në pikën 2.3.10 të DST për pajisjet artikulli 3, “Njesi e brendshme+e jashtme split e peshtatshme per dhoma frigoriferik, kapaciteti ne ftohje 3.0kW, prurja e ajrit Vmes=2167m3/h” nuk është paraqitur autorizim nga prodhuesi apo nga distributori i autorizuar.
  - Vilson Dhima, i cili ka autorizuar operatorin S I R E T A 2F, nuk ka autorizim të dokumentuar nga prodhuesi DORIN/RIVACOLD gjë e cila e bën të pamundur vërtëtimin e mardhënieve ndërmjet prodhuesit dhe distributorit dhe e bën të pa sigurtë realizimin e kësaj kërkese.

  5. BOE Braka shpk & Sardo shpk per arsyet :
  -OE Sardo sipas shtojcës 8 deklaron që ka dhënë ofertë të pavarur dhe pa u konsultuar. -Nga shqyrtimi I dokumentacionit, rezulton se operatorët ekonomikë nuk kanë bërë një ndarje të punëve që do të realizojë secili.
  -Operatori ekonomik Braka pikën e licencës të kërkuar NP3 – C e ka NP – 3A
  -Operatori Sardo pikën e licencës të kërkuar NP – 3C e ka NP – 3B
  -Operatori Sardo pikën e licencës të kërkuar NS-4C e ka NS-4A
  -Operatori ekonomik Sardo nuk ka paraqitur vërtetimin e xhiros për tre vitet e fundit kjo në kundërshtim me pikën 2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar të DT.
  -Operatori ekonomik Braka si realizim punë të ngjashmë ka paraqitur dokumentacionin --PUNE_E_NGJASHME_1_BRAKA_B_KUKES_9_MIL ku ky operator është nënkontraktor
  - Operatori ekonomik Sardo ka paraqitur për punë të ngjashme vetëm kontratën 295/2 datë 30.06.2020 “Rikonstruksioni i Godinës së vjetër dega e doganës Vlorë.pdf” realizuar nga ky operator si pjesë e BOE në vlerën 90% pra nga një total prej 31,759,878.00 leke. Për rrjedhojë operatorit Sardo i takon vlera 30,171,884.10 lekë.
  Sipas përqindjes së bashkëpunimit, në rastin më të mirë, operatori Sardo duhet të kishte të realizuar punë të ngjashme në vlerën 40% të shumës 79,486,197.51 pra:
  79,486,197.51 x 40% = 31,794,479.00 lekë
  Me dokumentacionin e paraqitur ky operator ka të realizuar punë të ngjashme në vlerën 30,171,884.10 lekë, që në asnjë rast nuk e plotëson kriterin për punë të ngjashme.
  Për rrjedhojë ky kusht nuk plotësohet nga ky operator.
  - Për pajisjet e pikës 2.3.11.b të kërkuara në DT nuk është paraqitur asnjë katalog.
  - Operatori ekonomik BRAKA ka deklaruar vetem një inxhinier ndërtimi ndërsa dy punonjësit e tjerë vetëm me emertimin INXHINIER, pa specifikuar profiling e inxhinierëve.

  6. KEVIN CONSTRUKSION shpk per arsyet:
  -Operatori ekonomik për plotësimin e kritërit 2.3.8 të DT ka paraqitur dokumentacion për certifikatat: EN-ISO 9001:2015, EN-ISO 14001:2015 dhe ISO 45001:2018 lëshuar nga AQScert. Certifikatat EN-ISO 9001:2015, EN-ISO 14001:2015 I kanë të specifikuara se datat e skadencës janë përkatësisht EN-ISO 9001:2015 më datë 04.02.2022 dhe EN-ISO 14001:2015 më datë 25.11.2021.
  Këto certifikata në momëentin e zhvillimit të procedurës së prokurimit kanë qene të pavlefshme dhe për rrjedhojë nuk mund të meren parasysh nga KVO.
  - Operatori ekonomik nuk ploteson kriterin për punë të ngjashme.
  - Për pajisjet e pikës 2.3.10. të DST operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion përvec deklaratës së pajisjeve (as katalogë, as autorizime). Kjo në kundërshtim me kriteret e vendosura në DT.
  - Drejtuesit teknik të deklaruar nga operatori ekonomik janë të dy punësuar.

  7. Euro ndertimi 2000 shpk per arsye:
  - Z. E. Muçaj, drejtues teknik dhe i deklaruar që do të jetë në kantier është i punësuar pranë MET-ENGENEERING, me numër NIPT-i L52025007R.
  - Z. V. Çerkezi, drejtues teknik dhe i deklaruar që do të jetë në kantier është i punësuar pranë KARL GEGA KONSTRUKSION, me numër NIPT-i J66703076W.
  - Për katalogët e pajisjeve sipas pikës 2.3.10 të DT operatori ekonomik nuk ka bërë asnjë markim të pajisjeve që do të sjelli.
  - Autorizimi nga Midea për Klimateknika është i pa përkthyer dhe i panoterizuar kjo në kundërshtim me pikën 2.3.11.a të DST.

  8. INERTI shpk per arsye:
  -Në kriteret e vecanta të kualifikimit është kërkuar paraqitja e sigurimit të ofertës, ku në DT kërkohet më një kohëzgjatje prej 180 ditë. Nga shqyrtimi I dokumentacionit të paraqitur nga BOE rezulton se sigurimi i ofertës nuk është bërë për 180 ditë sikurse është kërkuar në DT por për 150 ditë.
  - Katalogët e paraqitur janë të pa përkthyer të pamarkuar dhe të panoterizuar, vetëm njëra faqe është e përthyer online është bosh dhe nuk ka text (por vetem nje text I cili thotë translated online).Kjo në kundërshtim me DT.

  9. BOE NDERTIMI shpk dhe Xhengo shpk per arsye:
  -Operatori ekonomik Xhengo shpk deklaron se Z. Gj. Qirjollari,me profesion inxhinier elektrike, drejtues teknik se do të jetë në kantier, por nga verifikimi rezulton se është i punësuar pranë OPERATORI SISTEMIT TRANSMETIMIT OST, me numër NIPT-i K42101801N, gjë e cila bie ndesh me deklaratën e operatorit ekonomik se ..... nuk është i angazhuar në asnjë kontratë apo punëmarrje tjetër publike
  - Operatori ekonomik për plotësimin e kritërit 2.3.8 të DT ka paraqitur dokumentacion për certifikatat: EN-ISO 9001:2015, EN-ISO 14001:2015 lëshuar nga RoyalCert dhe ISO 45001:2018 lëshuar nga G-Certi.
  Nga verifikimi në sistem, në faqen zyrtare të autoritetit I cili ka lëshuar certifikatat rezulton se këto certifikata në momentin e realizimit të procedurës janë të pavlefshme:

  10.NIKA shpk per arsye:
  - Në kriteret e vecanta të kualifikimit është kërkuar paraqitja e sigurimit të ofertës, ku në DT kërkohet më një kohëzgjatje prej 180 ditë. Nga shqyrtimi I dokumentacionit të paraqitur nga BOE rezulton se sigurimi i ofertës nuk është bërë për 180 ditë sikurse është kërkuar në DT por për 150 ditë.
  -Nuk jane deklaruar pajisjet e kërkuara në pikën 1,2,3 në kriterin 2.3.10 të DT.
  - Noteri deklaron që vërteton firmën e përkthyeses por ndërkohe përkthyesja (e cila është person i ndryshëm nga noterja) nuk ka firmosur në asnjë faqe të dokumetit të përkthyer.
  - Autorizimi GD Midea per Kliateknika është i pa përkthyer dhe i pa noterizuar.
  - Kataloget jane te pa markuar dhe nje pjese e faqeve te perkthyera jane te palexueshme.
  - Operatori ekonomik deklaron se:
  …… drejtues kantieri angazhuar per kete tender do te jete z.Ardian Kalamishi i cili figuron i punesuar ne shoqerine “NIKA” Sh.p.k , dhe nuk eshte e angazhuar ne kontrata te tjera dhe do te jete i pranishem/disponueshem gjate te gjithe kohes qe do te kryhen punimet.
  Z. A. Kalamishi figuron ndërkohë i punësuar edhe pranë kompanisë B.M-Konstruksion, me numër NIPT-i J66703048R
  11. BOE MODESTE shpk + ARKONSTUDIO shpk per arsye :
  -Nga dokumentacioni i ngarkuar ne SEP rezulton se sigurimi i ofertës është paraqitur vetëm në emër të operatorit MODESTE dhe sigurimi I ofertës nuk cilësohet si bashkim operatorësh.
  - Në kriteret e vecanta të kualifikimit është kërkuar paraqitja e sigurimit të ofertës, ku në DT kërkohet më një kohëzgjatje prej 180 ditë. Nga shqyrtimi I dokumentacionit të paraqitur nga BOE rezulton se sigurimi i ofertës nuk është bërë për 180 ditë sikurse është kërkuar në DT por për 150 ditë.
  -Operatori ekonomik MODESTE sipas kontratës së bashkëpunimit të nënshkruar me vullnetin e tyre të lirë dhe ndarjes së punëve, deklaron që do të bëjë, ndër të tjera edhe punime Hidroteknike sipas pikes:
  E.2 Pajisje Hidroteknike.
  Operatori ekonomik MODESTE sipas shtojcës 8 nuk ka deklaruar inxhinierin Hidroteknik.

  12. ED Konstruksion shpk per arsye:
  - Në preventivin e paraqitur nga ky operator ka një ndryshim volumi përkatësisht në vlerën e volumit nga vlera 0.002 ton në vlerën 0.00 ton. Ndryshimi i zërit në preventive e bën ofertën e këtij operatori të pa krahasueshme dhe të pamundur në vendosje në kushte të barabarta me operatorët e tjerë pjesëmarrës në këtë procedurë.

  13. AURORA KONSTRUKSION shpk dhe S.AG shpk per arsye:
  - Pika 2.3.5 të DT për inxhinier mekanik nga operatori S.AG nuk plotësohet.
  - Nga verifikimet rezulton se z.K.Sina është i punësuar në shoqërinë SUPERBETONCONSTRUCTION, me numër NIPT-I L92119026A. Kjo në kundërshtim me deklaratën e plotësuar nga operatori sipas shtojcës 8.
  - Operatori ekonomik për plotësimin e kritërit 2.3.8 të DT ka paraqitur dokumentacion për certifikatat: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dhe ISO 45001:2018 lëshuar nga RigCert. Certifikatat EN-ISO 9001:2015, EN-ISO 14001:2015 dhe ISO 45001:2018 nga verifikimi në faqen zyrtare https://www.rigcert.org/certification_check apo nga skanimi I barcodit, rezulton se të treja këto certifikata në momentin e zhvillimit të procedurës së prokurimit kanë qene të pavlefshme dhe për rrjedhojë nuk mund të meren parasysh nga KVO.
  - Për artikullin numër rendor 6: Kondicioner split mural, kapaciteti ne ftohje/ngrohje 7.1/8.2kW, prurja e ajrit Vmes=960m3/h, ka një ndryshim nga materiali i përkthyer nga ai original.
  Në katalogun original kapaciteti ftohës është 7.0 (2.7 – 7.9) kW për modelin indoor MSMADU-24HRFN1-QRD0GW dhe outdor M0CA02-24HFN1-QRD0GW, ka një mospërputhje ndërmjet te dhënave në katalog dhe të dhënave në materialin e përkthyer ku vlera për kapacitetin ftohës është shënuar 7.2 (2.7-7.9) kW

  14.NDERTIM MONTIMI PATOS sh.a per arsye:
  - Në preventivin e paraqitur nga ky operator ka një ndryshim volumi përkatësisht në vlerën e volumit nga vlera 0.002 ton në vlerën 0.00 ton. Ndryshimi i zërit në preventive e bën ofertën e këtij operatori të pa krahasueshme dhe të pamundur në vendosje në kushte të barabarta me operatorët e tjerë pjesëmarrës në këtë procedurë.
  - Operatori ekonomik nuk ka paraqitur nuk ka paraqitur sigurimin e ofertes sikurse kërkohet në pikën 2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT, gërma b.
  - Operatori ekonomik nuk ka paraqitur deklaratën e origjinës për pajisjet e pikës 2.3.10 të DT.
  - Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnje katalog për pajisjet e pikës 2.3.10 të DT.

  15.MAKHES ALBANIA, E Thjeshtë per arsye:
  -Operatori ekonomik ka paraqitur vetëm ekstraktin e thjeshtë dhe asnjë dokumentacion tjetër kërkuar në DST.

  16. Eduart Çela, Person Fizik per arsye:
  -Operatori ekonomik ka paraqitur vetëm ekstraktin e thjeshtë dhe asnjë dokumentacion tjetër kërkuar në DST.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AGRI CONSTRUCTION SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AGRI CONSTRUCTION SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AGRI CONSTRUCTION SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AGRI CONSTRUCTION SHPK viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Vendim KPP
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates Buletini Nr. 69 datë 30 Maj 2022

  MBESHTETES


  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.