Open Procurement Albania

Lot.1 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në rajonet Tiranë dhe Shkodër (13 objekte)”

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Autoriteti Prokurues ka skualifikuar te gjithe operatoret pjesemarres ne gare me oferte me te ulet se oferta fituese

Autoritet Prokurues Ministria e Shëndetësisë
Institucion Kontraktues Ministria e Shëndetësisë
Objekti i Tenderit Lot.1 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në rajonet Tiranë dhe Shkodër (13 objekte)”
Nr. Reference REF-23750-04-01-2022
Vlera / Fondi Limit 65 694 983,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 04-04-2022
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 19-04-2022
Data e mbajtjes se tenderit 19-04-2022
Nr. i Operatoreve Konkurues 13
Operatore Konkurues 1.NIKA shpk
2.BOE 2Z KONSTRUKSION shpk dhe I.C.C GROUP shpk
3.S I R E T A 2F shpk
4.GLAVENICA shpk
5.K A C D E D J A shpk
6.COMPANY RIVIERA 2008 shpk
7.STERKAJ shpk
8.AVDULI shpk
9.PEPA GROUP shpk
10.INA shpk
11.AURORA KONSTRUKSION shpk
12.JUNIK shpk
13.DON JURGE shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • COMPANY RIVIERA 2008
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 55 835 085,00
  Data e shpalljes se fituesit 08-06-2022
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 8.5 muaj nga nenshkrimi i process verbalit te fillimit te punimeve (per objektin e pare).
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.

  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. NIKA shpk per arsye:
  -Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga ky operator u konstatua ka ndryshime të njësisë matëse të llogaritjes së cmimit njësi të ofertës ekonomike nga njësia matëse e llogaritjes e publikuar në DT. Ndryshimet e bëjnë ofertën e këtij operatori të pa krahasueshme dhe të pamundur në vendosje në kushte të barabarta me operatorët e tjerë pjesëmarrës në këtë procedurë.

  2. BOE: 2Z KONSTRUKSION shpk dhe VISCONS GROUP shpk per arsye:
  -sigurimi i ofertës nuk është paraqitur sipas kërkesave të Autoritetit Kontraktor në dokumentat e tenderit.
  - Lidhur me përmbushjen e kriterit për punë të ngjashme sipas përqindjes në bashkëpunim, I.C.C GROUP shpk nuk plotëson vlerën e kontratave.Sipas ndarjes së bashkëpunimit operatori I.C.C GROUP shpk ka paraqitur pune të ngjashme në një vlerë prej 12,696,869.52 lekë, ku sipas përqindjes së bashkëpunimit duhet të kishte realizuar punë të ngjashme në një vlerë prej 15,438,321.04 lekë

  3. S I R E T A 2F shpk per arsye:
  - Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga ky operator u konstatua ka ndryshime të njësisë matëse të llogaritjes së cmimit njësi të ofertës ekonomike nga njësia matëse e llogaritjes e publikuar në DT. Ndryshimet e bëjnë ofertën e këtij operatori të pa krahasueshme dhe të pamundur në vendosje në kushte të barabarta me operatorët e tjerë pjesëmarrës në këtë procedurë.

  4. GLAVENICA shpk per arsye:
  - nuk përmbush kapacitetet teknike sipas kërkesave të DST dhe LPP.

  5. K A C D E D J A shpk per arsye:
  -Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga ky operator u konstatua se ka ndryshim të njësisë matëse të llogaritjes së cmimit njësi të ofertës ekonomike nga njësia matëse e llogaritjes e publikuar në DT. Ndryshimet e bëjnë ofertën e këtij operatori të pa krahasueshme dhe të pamundur në vendosje në kushte të barabarta me operatorët e tjerë pjesëmarrës në këtë procedurë.

  6. STERKAJ shpk per arsye:
  - Nga shqyrtimi i dokumetacionit dhe gjatë verifikimit të tij rezulton se inxhinieri pjesë e stafit kryesor njëkohësisht drejtues teknik dhe për të cilin është deklaruar se do të jetë gjatë gjithë kohës në kantier është i dypunësuar. Kjo në kundërshtim me deklaratën e vetë operatorit ekonomik, por edhe në kundërshtim me VKM Nr. 42, datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”.

  7. PEPA GROUP shpk per arsye:
  - Në dokumentacionin e paraqitur nga ky operator lidhur me plotësimin e kapaciteteve sipas pikës 2.3.9, të kapacitetit teknik, duhej të dëshmoj nëpërmjet paraqitjes së Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit (shtojca 8) gjatë fazës së ofertimit, për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik.Nga verifikimi i dokumentacionit të dorëzuar nga ky operator, rezulton të mos jetë përcaktuar në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit (Shtojca 8 e DST) sasia e mjeteve/pajisjeve teknike (të cilat i ka në pronësi ose me qira), duke e bërë të pamundur verifikimin e plotësimit apo jo të kriterit të DST pika 2.3.9 e Shtojcës 7.

  8. INA shpk per arsye:
  - Nga verifikimi i dokumentacionit të dorëzuar nga ky operator ekonomik, lidhur me Formularin e Sigurimit të Ofertës, rezulton të mos të jetë sjellë në përputhje me kërkesat e parashikuara në DST konkretisht:Në DST kërkohet:
  3.2 Periudha e vlefshmërisë së ofertës: 180 (shprehur në ditë)
  Operatori ekonomik në Formularin e Sigurimit të Ofertës të dorëzuar, si periudhë vlefshmërie të sigurimit është afati prej 150 ditë, dhe jo 180 ditë sipas kërkesave të DST.
  - Nga shqyrtimi i dokumetacionit dhe gjatë verifikimit të tij rezulton se inxhinieri pjesë e stafit kryesor njëkohësisht drejtues teknik është i dypunësuar. Kjo në kundërshtim me VKM Nr. 42, datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”.

  9. JUNIK shpk per arsye:
  - Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga ky operator u konstatuan ndryshime të njësisë matëse të llogaritjes së cmimit njësi të ofertës ekonomike nga njësia matëse e llogaritjes e publikuar në DT. Ndryshimet e bëjnë ofertën e këtij operatori të pakrahasueshme dhe të pamundur në vendosje në kushte të barabarta me operatorët e tjerë pjesëmarrës në këtë procedurë.

  10. DON JURGE shpk per arsye:
  - Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion dhe as ofertë ekonomike.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Relacion Konstruktiv
  Preventiv
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates

  MBESHTETES


  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.