Open Procurement Albania

Akt ekspertizë e thelluar dhe hartimi i projektit të ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse, të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore (DS4 dhe DS5). (Programi i Rindërtimit)

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Tiranë
Institucioni Prokurues Bashkia Tiranë
Objekti i Tenderit Akt ekspertizë e thelluar dhe hartimi i projektit të ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse, të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore (DS4 dhe DS5). (Programi i Rindërtimit)
Nr. Reference REF-73408-09-29-2020
Vlera / Fondi Limit 87 354 500,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Kufizuar
Statusi i Tenderit Rishpallje me Njoftim Fituesi Minikonkursi
Data e Njoftimit te Tenderit 30-09-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 12-10-2020
Data e mbajtjes se tenderit 12-10-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 14
Operatore Konkurues 1. “Atelier 4” & “Archimed SPS” shpk & “Kejsi 05” shpk
2. “A&E Engineering” shpk
3. “AVE Consulting” shpk & “Land Co” shpk & “Studio Rebus” shpk
4. “Archispace” shpk & “G&K” shpk
5. “Gjeokonsult & Co” shpk & “ITM” shpk
6. “Illyrian Consulting Engineers” shpk,
7. “Infrakonsult” shpk,
8. Infratech shpk & Vler Invest shpk & Arkimade shpk &Hydro-Alb-Studio shpk,
9. “Instituti Dekliada-Alb” shpk
10. “Klodioda” shpk & “A.L.T.E.A shpk & Geostudio 2000“ shpk & ”Imes-D” shpk
11. “Net-Group” shpk,
12. “NG Structures” shpk & “A.SH. Engineering” shpk &“Arena MK” shpk
13. Sphaera shpk & V&CE Studio shpk & Leni-Ing shpk,
14. “UTS-01” shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit 03-11-2020
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 24 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar Operatorët ekonomik të mëposhtëm: Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
  1. Operatori ekonomik “A&E Engineering” shpk
  Operatori ekonomik “A&E Engineering” shpk nuk plotëson pikën 2.3.1 të kapacitetit Teknik të Dokumenteve Standarte të Tenderit: “Operatari ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit. Vlera e kërkuar për shërbimet e mëparshme nuk duhet të jetë me e vogel se 40 % të vlerës së fondit limit të realizuar gjatë tri viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit....” pasi nuk plotëson vlerën e shërbimeve të mëparshme prej 34,941, 800 lekë pa tvsh. Referuar të gjitha kontratave të mëparshme dhe përqindjes së përfaqësimit ne rastin e kontratave si bashkim operatorësh ekonomikë, vlera totale e tyre rezulton : 16, 841, 565 lekë pa tvsh, pra nuk plotësohet vlera e kërkuar.
  2. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “AVE Consulting” shpk & “Land Co” shpk & “Studio Rebus” shpk,
  Operatori ekonomik “Land Co” shpk nuk ka paraqitur Vërtetim leshuar nga Administrata Tatimore ku te specifikohet nr. i punonjesve per secilin muaj, çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 2.3.7.
  3. Operatori ekonomik “UTS-01” shpk
  Referuar Vertetimit per xhiron e tre viteve te fundit (2017,2018,2019), rezulton se Operatori ekonomik nuk ploteson vleren e kerkuar sipas DST, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti ekonomik dhe financiar, pika 2.2. germa “a”. Referuar Vertetimit leshuar nga Administrata Tatimore për periudhen Qershor 2020 – Gusht 2020, rezulton se Operatori ekonomik ka mesatarisht 21 punonjes, çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 2.3.7 ku kërkohet nje punesim mesatar i 25 (njëzetë e pesë) personave.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër:
  1) Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Atelier 4” & “Archimed SPS” shpk & “Kejsi 05” shpk,
  2) Bashkimi i Operatoreve ekonomike “Archispace” shpk & “G&K” shpk,
  3) Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Gjeokonsult & Co” shpk & “ITM” shpk
  4) Operatori ekonomik “Illyrian Consulting Engineers” shpk,
  5) Operatori ekonomik “Infrakonsult” shpk,
  6) Bashkimi i Operatorëve ekonomik Infratech shpk &Vler Invest shpk & Arkimade shpk & Hydro-Alb-Studio shpk,
  7) Operatori ekonomik “Instituti Dekliada-Alb” shpk
  8) Bashkimi i Operatorëve ekonomikë “Klodioda” shpk & “A.L.T.E.A shpk & Geostudio 2000“ shpk & ”Imes-D” shpk
  9) Operatori ekonomik “Net-Group” shpk,
  10) Bashkimi i Operatorëve ekonomik “NG Structures” shpk & “A.SH. Engineering” shpk &“Arena MK” shpk,
  11) Bashkimi i Operatoreve ekonomik Sphaera shpk & V&CE Studio shpk & Leni-Ing shpk,
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Qeverisja Vendore Tiranë REF-73408-09-29-2020
  Njoftimi i Tenderit Buletini i Posaçëm Nr.79 DT.30-09 2020
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit Buletini i Posaçëm Nr. 96 datë 3 Nëntor 2020
  Lidhja e Kontrates
  Ligj Nr. 97/2019 Për Miratimin e Aktit Normativ, me Fuqinë e Ligjit, Nr. 9, Datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”

  Akt Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 "Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore"

  VKM nr. 650, datë 13.8.2020 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit, miratuar në buxhetin e vitit 2020, për financimin e hartimit të projektit të ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse, të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore, në Bashkitë Tiranë dhe Kurbin".

  “Akt ekspertizë e thelluar dhe hartimi i projektit të ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse, të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore (DS4 dhe DS5)” (Programi i Rindërtimit)

  Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Tiranë
  Institucioni Prokurues Bashkia Tirane
  Objekti i Tenderit “Akt ekspertizë e thelluar dhe hartimi i projektit të ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse, të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore (DS4 dhe DS5)” (Programi i Rindërtimit)
  Nr. Reference REF-73050-09-25-2020
  Vlera / Fondi Limit 87 354 500,00
  Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
  Lloji i Procedures Procedurë e Kufizuar
  Statusi i Tenderit Anuluar Procedura
  Data e Njoftimit te Tenderit 28-09-2020
  Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 08-10-2020
  Data e mbajtjes se tenderit 08-10-2020
  Nr. i Operatoreve Konkurues
  Operatore Konkurues
  Operator Ekonomik Kontraktues
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 24 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa
  Arsyeja e Anulimit Anulluar për shkaqe që dalin jashtë kontrollit të autoritetit kontraktor dhe të paparashikueshme në kohën e fillimit të procedurës së prokurimit, duke respektuar parimet e barazisë dhe të transparencës, sipas përcaktimit në rregullat e prokurimit publik.
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Qeverisja Vendore Tiranë REF-73050-09-25-2020
  Njoftimi i Tenderit BULETINI I POSACEM NR. 78 DATE 28.09.2020
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates
  Ligj Nr. 97/2019 Për Miratimin e Aktit Normativ, me Fuqinë e Ligjit, Nr. 9, Datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”

  Akt Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 "Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore"

  VKM nr. 650, datë 13.8.2020 "Për përdorimin e fondit të rindërtimit, miratuar në buxhetin e vitit 2020, për financimin e hartimit të projektit të ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse, të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore, në Bashkitë Tiranë dhe Kurbin".

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data