Open Procurement Albania

Rikonstruksion i rrjetit TM, Fideri Shupenzë Nr.2, N/ST Shupenzë, Fideri Zall-Dardhë, N/ST Fushë Alie (Loti I) + (Loti II)

Procuring Authority / Buyer Drejtoria Rajonale e OSSH Burrel
Procuring Authority / Buyer Drejtoria Rajonale e OSSH Burrel
Tender object Rikonstruksion i rrjetit TM, Fideri Shupenzë Nr.2, N/ST Shupenzë, Fideri Zall-Dardhë, N/ST Fushë Alie (Loti I) + (Loti II)
Reference No. REF-90079-12-06-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 105 208 012,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Re-Proclaimed and Signed the Contract
Tender Publication Date 07-12-2023
Last date of Submitted Documents 22-12-2023
Tender Held Date 22-12-2023
No. of Bidders 2
Bidders 1.“BE - IS” Sh.p.k
2.“KUPA” Sh.p.k.
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • BE-IS SHPK
 • The winning bid ALL without vat 101 749 566,00
  Bidder Announcement date 12-01-2024
  Award and Contract Amount ALL with VAT 122099479
  Contract date 24-01-2024
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 270 (dyqind e shtatëdhjetë) ditë kalendarike nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem:
  -“KUPA” Sh.p.k, per arsye:
  I. Nuk është përmbushur kriteri i pikës 1 gërma “b”/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, pasi konstatohet se, nuk është paraqitur Sigurimi i Ofertës, sipas Shtojcës 3.

  II. Nuk është përmbushur kriteri i pikës 2.3.5/ 2.3 Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, pasi konstatohet se, nuk është paraqitur dokumentacioni i kërkuar për disponimin/ kontraktimin e/me një laborator testimi të materialeve.

  III. Nuk është përmbushur kriteri i pikës 2.3.6/ 2.3 Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, pasi konstatohet se,
  - Për materialin “Përcjellës ALÇ – 16-70 mm2”, Autorizimi i prodhuesit është lëshuar më datë 23.10.2023, përpara datës së publikimit të proçedurës së prokurimit, dt.07.12.2023.
  - Për materialin “Traversa “TM” për linja 20 KV”, nuk është paraqitur Autorizimi i prodhuesit dhe Katalogu i materialeve të prodhuesit.
  - Si dhe për mallrat/ materialet e tjera të listës, nuk është paraqitur dokumentacioni i kërkuar, si: Autorizimet e prodhuesit/ distributorit, Katalogjet dhe Dëshmitë e testimeve zyrtare të kryera.

  IV. Nuk është përmbushur kriteri i pikës 2.3.8 gërma “b”/ 2.3 Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, pasi bazuar në dokumentacionin e paraqitur konstatohet se, në seksionin B: DEKLARATË “Për disponimin e punonjësve të nevojshëm për realizimin e punimeve objekt kontrate”/ Pjesa III: Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit të Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 8, nuk është deklaruar disponimi i minimumit 20 (njëzet) elektriçista, por vetëm 8 (tetë) të tillë.

  V. Nuk është përmbushur kriteri i pikës 2.3.10/ 2.3 Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, pasi bazuar në vetëdeklarimin e kryer në seksionin C: DEKLARATË “Për disponimin e mjeteve/pajisje/makinerive të nevojshme për realizimin e punimeve objekt kontrate”/ Pjesa III: Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit, të Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 8, konstatohet se, automjetet/ mjetet/ pajisjet e deklaruara në këtë proçedurë prokurimi, janë të njëjtat automjete/ mjete/ pajisje të deklaruara/ angazhuara në një kontratë tjetër të nënshkruar me autoritetin kontraktor, Drejtoria Rajonale e OSSH, Burrel.

  VI. Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.11/ 2.3 Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur mostrat për pajisjet/materialet e kërkuar ditën e hapjes së ofertave pranë autoritetit kontraktor.
  Cancellation reason
  Additions Njoftuar lidhja e kontrates ne Buletinin Nr. 6 datë 5 Shkurt 2024
  Per kete procedure eshte njoftuar me pare anullimi i procedures ne Buletinin Nr. 96 datë 30 Nëntor 2023, ku arsyetohej se Anullimi kryhet bazuar në nenin 98, pika 1 gërma “b” të ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, pasi ofertat e paraqitura nga Operatorët/ Bashkimi i Operatorëve Ekonomik pjesëmarrës nuk përmbushin kushtet dhe kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit.
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for BE-IS SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for BE-IS SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for BE-IS SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for BE-IS SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Standard Tender Documents
  Constructive Report
  Preventiv
  Procesverbal" Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "
  Projekt 2
  Projekt 1
  Specifikime 1
  Specifikime 2
  Specifikime 3
  Specifikime 4
  Specifikime 5
  Specifikime 6
  Specifikime 7
  Grafiku i Punimeve
  Formulari i Njoftimit te Fituesit Paraprak
  Formular i Njoftimit te Fituesit Pas Afatit te Ankimimit

  Rikonstruksion i rrjetit TM, Fideri Shupenzë Nr.2, N/ST Shupenzë, Fideri Zall-Dardhë, N/ST Fushë Alie (Loti I) + (Loti II)

  Procuring Authority / Buyer Drejtoria Rajonale e OSSH Burrel
  Procuring Authority / Buyer Drejtoria Rajonale e OSSH Burrel
  Tender object Rikonstruksion i rrjetit TM, Fideri Shupenzë Nr.2, N/ST Shupenzë, Fideri Zall-Dardhë, N/ST Fushë Alie (Loti I) + (Loti II)
  Reference No. REF-83950-10-16-2023
  Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 105 208 012,00
  Type of Contract
  Procurement Method Open Procedure
  Stage Procedure Cancelled Procurement
  Tender Publication Date 17-10-2023
  Last date of Submitted Documents 01-11-2023
  Tender Held Date 01-11-2023
  No. of Bidders
  Bidders
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 270 (dyqind e shtatëdhjetë) ditë kalendarike nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Anullimi kryhet bazuar në nenin 98, pika 1 gërma “b” të ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, pasi ofertat e paraqitura nga Operatorët/ Bashkimi i Operatorëve Ekonomik pjesëmarrës nuk përmbushin kushtet dhe kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit.
  Additions Njoftuar anullimi i procedures ne Buletinin Nr. 96 datë 30 Nëntor 2023
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Constructive Report
  Preventiv
  Procesverbal" Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "
  Projekt 2
  Projekt 1
  Specifikime 1
  Specifikime 2
  Specifikime 3
  Specifikime 4
  Specifikime 5
  Specifikime 6
  Specifikime 7
  Grafiku i Punimeve

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data