Open Procurement Albania

Blerje materiale sanitare (detergjentë, pastrues e.t.j.)

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Sh.A Albpetrol
Procuring Authority / Buyer
Tender object Blerje materiale sanitare (detergjentë, pastrues e.t.j.)
Reference No. REF-89767-12-05-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 771 785,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Re-Proclaimed and Signed the Contract
Tender Publication Date 06-12-2023
Last date of Submitted Documents 18-12-2023
Tender Held Date 18-12-2023
No. of Bidders 4
Bidders 1.“ERVIN LUZI” pf
2.“BREGU COMPANY” shpk
3.“MARKETING & DISTRIBUTION” shpk
4.“ATLANTIK 3” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • MARKETING & DISTRIBUTION
 • The winning bid ALL without vat 1 717 790,00
  Bidder Announcement date 21-02-2024
  Award and Contract Amount ALL with VAT 2061348
  Contract date 06-03-2024
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 20 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem:
  1. “ATLANTIK 3” shpk , per arsye:
  - Nuk ka paraqitur perpara afatit të fundit për hapjen e ofertave nga një mostër përfaqësuese një copë për artikujt me numër rendor 7, 10, 14, 21, 28 sipas tabelës së sasive.

  2. Ervin Luzi P.F, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur autorizim prodhuesi per artikullin rendor me nr.7(Qese)
  -Ka paraqitur kataloget nga prodhuesi, per artikujt me numer rendor 7, 10, 14, 21, 28 sipas tabeles se sasive, por jane ne gjuhen angleze dhe italiane te paperkthyer dhe te panoterizuar

  3. Bregu Company shpk , per arsye:
  -Ka paraqitur autorizimi i prodhuesit per artikujt Qese nga kompania Alfra shpk, por nuk permbajne te dhena te plota te prodhuesit
  -Ka paraqitur Mostra e produktit me nr. rendor 14, por jane ne kundershtim me shtojce 5 te specifikimeve teknike ne DST
  -Ka paraqitur mostra e produktit me nr.rendor 7, por jane ne kundershtim me shtojce 5 te specifikimeve teknike ne DST
  Cancellation reason
  Additions Më datë 03.01.2024, pranë Komisionit të Prokurimit Publik është dorëzuar ankesa e operatorit ekonomik “Marketing & Distribution” SHPK dhe objekti i ankesës lidhet me vendimmarrjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi kualifikimin e ofertave të paraqitura nga operatorët ekonomikë “Bregu Company” SHPK dhe “Ervin Luzi” PF.

  Më datë 08.02.2024, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi shqyrtoi informacionin e paraqitur vendosi:
  1. Të mbyllë çështjen për ankesën operatorit ekonomik “Marketing & Distribution” SHPK
  2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë hapat e mëtejshme të proedurës
  3. Autoriteti kontraktor të skualifikojë operatorët ekonomikë “Bregu Company” SHPK dhe “Ervin Luzi” PF

  Buletini i Lidhjes se Kontrates: Buletini Nr. 14 datë 11 Mars 2024
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Procesverbal" Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "
  Formulari i Njoftimit te Fituesit
  Formulari i Njoftimit te Fituesit te Ndryshuar Paraprak
  Formulari Ankimimi “Marketing & Distribution” SHPK
  Formulari Vendimi KPP
  Formulari i Njoftimit te Fituesit Pas afatit te Ankimimit

  Blerje materiale sanitare (detergjentë, pastrues e.t.j.)

  Procuring Authority / Buyer Sh.A Albpetrol
  Procuring Authority / Buyer
  Tender object Blerje materiale sanitare (detergjentë, pastrues e.t.j.)
  Reference No. REF-86510-11-06-2023
  Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 771 785,00
  Type of Contract
  Procurement Method Simplified open procedure
  Stage Procedure Cancelled Procurement
  Tender Publication Date 07-11-2023
  Last date of Submitted Documents 17-11-2023
  Tender Held Date 17-11-2023
  No. of Bidders
  Bidders
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 20 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Nuk u kualifikua asnjë ofertë për mungesë dokumentacioni.
  Additions Njoftuar anullimi i procedures ne Buletinin Nr. 96 datë 30 Nëntor 2023
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Procesverbal" Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data