Open Procurement Albania

“Blerje vaj hidraulik T-68 për kuzhinetat e katër hidroagregatëve në HEC Fierzë”.

Procuring Authority / Buyer Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane
Procuring Authority / Buyer
Tender object “Blerje vaj hidraulik T-68 për kuzhinetat e katër hidroagregatëve në HEC Fierzë”.
Reference No. REF-31745-06-03-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 31 148 000,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 06-06-2022
Last date of Submitted Documents 27-06-2022
Tender Held Date 27-06-2022
No. of Bidders 9
Bidders 1. “KAPPA OIL” sh.p.k
2. “EXIMOIL” sh.p.k
3. “TOP-OIL” sh.a
4. “Auto France Lubricants” sh.p.k
5. “B&A-02”sh.a
6. “ALBES GROUP” sh.p.k
7. “O-SP Albania” sh.a
8. “Kadiu” sh.p.k
9. “ELBA-OIL 2015” sh.a
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • B & A - 02 SH.A
 • The winning bid ALL without vat 26 600 000,00
  Bidder Announcement date 19-07-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT 31920000
  Contract date 02-09-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 3 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “KAPPA OIL” sh.p.k, për këto arsye:
  - Nuk plotëson pikën 2.3.1 kapaciteti teknik, pasi nuk plotëson vlerën e kërkuar për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, pasi vlera e kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 12,459,200 Lekë.
  2. “EXIMOIL” sh.p.k, për këto arsye:
  - Nuk plotëson pikën 2.3.6 kapaciteti teknik, pasi në broshurën e prodhuesit të paraqitur nuk jepet asnjë e dhënë teknike mbi vajin e kërkuar.
  3. “TOP-OIL” sh.a, për këto arsye:
  - nuk janë të ngjashme pasi kontrata e lidhur midis Autoritetit Kontraktor “Posta Shqiptare” sh.a dhe “TOP-OIL” sh.a ka si objekt: “Blerje vaj, antifrizë, graso dhe alkol për automjete”.
  4. “Auto France Lubricants” sh.p.k, për këto arsye:
  - “Lista e çmimeve të artikujve” nuk është plotësuar sipas formatit të shtojcës 2.
  5. “ALBES GROUP” sh.p.k, për këto arsye:
  - Nuk plotëson pikën 2.3.1 kapaciteti teknik, pasi nuk ka paraqitura dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës në një vlerë jo më të vogël se 40% e fondit limit. Ky operator në lidhje me këtë kriter ka paraqitur vetëm fatura tatimore blerje dhe jo shitje.
  6. “Kadiu” sh.p.k, për këto arsye:
  - Nuk plotëson pikën 2.3.1 kapaciteti teknik, pasi nuk plotëson vlerën e kërkuar për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, pasi vlera e kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 12,459,200 Lekë. Faturat e ngjashme të paraqitura nga ky operator janë fatura që kanë si artikuj vaj motori, alkol frenash, antifrizë, bateri, filtër nafte, filtër vaji për automjete dhe nuk kanë lidhje me kontratën objekt prokurimi.
  7. “ELBA-OIL 2015” sh.a, për këto arsye:
  - Nuk ka paraqitur formular oferte dhe nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion për plotësimin e kritereve për kualifkim të kërkuara në DT.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for B & A - 02 SH.A viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for B & A - 02 SH.A viti 2014
  Monitor treasury transaction for B & A - 02 SH.A viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for B & A - 02 SH.A viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data