Open Procurement Albania

Rikonstruksion i shtyllave metalike të linjave të tensionit të lart 220 kV dhe 400 kV

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Operatori i Sistemit te Transmetimit OST
Procuring Authority / Buyer
Tender object Rikonstruksion i shtyllave metalike të linjave të tensionit të lart 220 kV dhe 400 kV
Reference No. REF-37859-08-04-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 109 755 239,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 05-08-2022
Last date of Submitted Documents 22-08-2022
Tender Held Date 22-08-2022
No. of Bidders 2
Bidders 1.“SHPRESA – AL” sh.p.k.
2.BOE “EPES Group” sh.p.k. & “A3 B” sh.p.k.
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “EPES Group” sh.p.k. - “A3 B” sh.p.k.
 • The winning bid ALL without vat 108 860 517,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 130632621
  Contract date 18-10-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem:
  -“SHPRESA – AL” sh.p.k, per arsye:
  • Nuk ka përmbushur kriterin 1/b, të Shtojcës 7, pika 2 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit” të DST, pasi nuk ka paraqitur Sigurimin e Ofertës, sipas kërkesës së nenit 83, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, dhe sipas përcaktimit të pikës 3.1 të Njoftimit të Kontratës, në Dokumentet e Tenderit.
  • Nuk ka përmbushur Shtojcën 2 të Dokumenteve të Tenderit “Lista e çmimeve sipas zërave të preventivit”, për arsye se nuk ka plotësuar tabelën e paraqitur në këtë Shtojcë, duke mos plotësuar në mënyrë të saktë çmimet për njesi të ofertuara.
  • Nuk ka përmbushur pikën 2.3.1, të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur kontrata të ngjashme, sipas përcaktimeve të këtij kriteri në Dokumentet e Tenderit.
  • Nuk ka përmbushur pikën 2.3.7, të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur autorizim të prodhuesit/ve/distributorit të autorizuar për listën e mallrave të kërkuara, si dhe katalog/ët ose fragmente të katalogut/ëve të prodhuesit për listën e materialeve të mallrave të kërkuara.
  • Nuk ka përmbushur pikën 2.3.9, të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi objekti i certifikimeve ISO të OE ofertues nuk është i lidhur me objektin e procedurës së prokurimit.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data