Open Procurement Albania

Blerje karburanti për nevojat e shoqërisë

Procuring Authority / Buyer Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A
Procuring Authority / Buyer Local Unit Dibër
Tender object Blerje karburanti për nevojat e shoqërisë
Reference No. REF-62756-03-16-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 4 220 000,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Cancelled Procurement
Tender Publication Date 17-03-2023
Last date of Submitted Documents 28-03-2023
Tender Held Date 28-03-2023
No. of Bidders
Bidders
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 (dymbëdhjetë) muaj, duke filluar nga data e lidhjes së kontratës me Operatorin Ekonomik që do të shpallet fitues në këtë procedurë prokurimi.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Bazuar në ligjin nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", neni 98, pika 1, gërma “c” konstatohet se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement Buletini Nr. 39 datë 2 Maj 2023
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data