Open Procurement Albania

Riforcimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat), të pabanueshme, të dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019

Procuring Authority / Buyer Local Unit Shijak
Procuring Authority / Buyer Bashkia Shijak
Tender object Riforcimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat), të pabanueshme, të dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019 (Programi i Rindertimit)

Burimi i Financimit:Buxheti i shtetit, miratuar me VKM-në nr.181 datë 30.03.2022.
Reference No. REF-44631-10-06-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 29 233 405,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 07-10-2022
Last date of Submitted Documents 18-10-2022
Tender Held Date 18-10-2022
No. of Bidders 2
Bidders Lista e operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në fazën e pare të prokurimit:
1. INA sh.p.k
2. 4 A CONSTRUKSION
3. 2 N sh.p.k
4. LIS KONSTRUKSION
5. ENERGJI DIZAJN CONSTRUKSIO

Kanë qenë pjesëmarrës në fazën e dytë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1. INA sh.p.k me vlera 21.514.459 lekë pa TVSH
2. 2 N sh.p.k me vlere 23.471.135 lekë pa TVSH
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • INA
 • The winning bid ALL without vat 21 514 459,00
  Bidder Announcement date 03-07-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër do të jetë 12 muaj. Kohëzgjatja e kontratës në kuadër të kësaj marrëveshje kuadër do të jetë 3 muaj.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. LIS KONSTRUKSION,per arsye:
  -Referuar VKM nr 285 datë 19.05.2021 Per miratimin e rregullave te prokurimit publik i ndryshuar Neni 54 pika 10.

  2. ENERGJI DIZAJN CONSTRUKSIO, per arsye:
  -Referuar VKM nr 285 datë 19.05.2021 Per miratimin e rregullave te prokurimit publik i ndryshuar Neni 54 pika 10.
  Cancellation reason
  Additions Operatori Ekonomik 4 A CONSTRUKSION është kualifikuar në fazën e parë, por nuk ka paraqitur ofertë ekonomike për vlerësim në fazën e dytë
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for INA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for INA viti 2014
  Monitor treasury transaction for INA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for INA viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Shijak REF-44631-10-06-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Grafiku i Punimeve
  Akte nenligjore

  Akt Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”
  Ligj Nr. 97/2019 “Për Miratimin e Aktit Normativ, me Fuqinë e Ligjit, Nr. 9, Datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”
  Vendim Nr. 181, datë 30.3.2022 "Per perdorimin e fondit te rindertimit per financimin e riforcimit te njesive individuale te banimit dhe njesive te banimit ne ndertesa (pallat), ne bashkite Tirane, Durres, Shijak, Lezhe dhe Kruje"
  Formular i Njoftimit te Fituesit

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data