Open Procurement Albania

Sistem të Hapsirave Publike brenda zonës së Re për zhvillim në fshatin Valias

Procuring Authority / Buyer Local Unit Kamëz
Procuring Authority / Buyer Bashkia Kamez
Tender object Sistem të Hapsirave Publike brenda zonës së Re për zhvillim në fshatin Valias (Programi i Rindertimit )
Reference No. REF-50376-11-17-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 150 000 000,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 18-11-2022
Last date of Submitted Documents 30-11-2022
Tender Held Date 30-11-2022
No. of Bidders 6
Bidders Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës se prokurimit:
1.” 4 A-M ”shpk
2.B.O.E. ” EURO-ALB ”shpk, & “ULZA”shpk
3.” ALKO- IMPEX general Construcion ”shpk
4.” BE - IS”shpk
5.” FUSHA” shpk
6.“Sireta 2 F” shpk

Kanë qenë pjesëmarrës në fazën tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1.“Sireta 2 F” shpk - 148,953,230 Leke
2.” BE - IS”shpk - 149,659,722 Leke
3.B.O.E. ” EURO-ALB ”shpk, & “ULZA”shpk - 149,829,495 Leke
4.” ALKO- IMPEX general Construcion ”shpk - 149,881,362 Leke
5.” FUSHA” shpk - 149,966,150 Leke
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • S I R E T A 2F
 • The winning bid ALL without vat 148 953 230,00
  Bidder Announcement date 04-01-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT 148953230
  Contract date 17-01-2023
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër do të jetë 12 muaj.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem (gjate fazes se pare):
  - KUPA shpk, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur dokumentacion per te vertetuar Pervoje te suksesshme ne realizimin e te pakten:
  a. Pune te ngjashme per nje objekt te vetem ne nje vlere jo me te vogel se 50 perqind e vleres se perllogaritur te kontrates qe prokurohet (pa TVSH) dhe qe eshte realizuar gjate pese viteve te fundit, nga data e shpalljes se njoftimit te kontrates.
  ose
  b. Pune te ngjashme deri ne nje kufi, ku vlera monetare totale e puneve te kryera, e marre se bashku gjate pese viteve te fundit, eshte jo me te vogel se dyfishi i vleres limit te kontrates qe prokurohet (pa TVSH).
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for S I R E T A 2F viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for S I R E T A 2F viti 2014
  Monitor treasury transaction for S I R E T A 2F viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for S I R E T A 2F viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Kamëz REF-50376-11-17-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Raport Arkitektonik
  Grafiku i Punimeve
  Projekt Zbatimi5-9
  Projekt Zbatimi31-40
  Projekt Zbatimi121-140
  Projekt Zbatimi10-20
  Projekt Zbatimi61-80-20
  Projekt Zbatimi1-4
  Projekt Zbatimi81-100
  Projekt Zbatimi41-60
  Projekt Zbatimi141-163
  Projekt Zbatimi101-120
  Formulari i Lidhjes se Kontrates
  Project

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data