Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
31 43 166 5,819,958 53 3,723,267 5,775,528

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Durrës Dhënie me qira, nëpërmjet procedurës së konkurrimit të ndërtesës 3 KT, me nr. pasurie 5/20, ZK 8516, me sipërfaqe të përgjithshme 489,13 m2 Announced the Winner ZEUS-AL 170232 lekë/muaj
Local Unit Durrës Dhënie me qera nëpërmjet procedurës së konkurrimit të ndërtesës 1KT ( kapanon) me nr. pasurie 5/111, ZK 8516, në inventar të Ndërmarrjes Tregtisë me Shumicë ( BGT), me sipërfaqe të përgjithshme 1078 m2 ( nga kjo sip.ndërtimi 882 m2 dhe sip.funksionale 196 m2), pronë e bashkisë Durrës. Announced the Winner RRUGIA SHPK 184300 lekë/muaj
Local Unit Devoll Dhënie me qera të pronave me numër rendor 1-4, me vendndodhje në zonat kadastrale 3637 e 1202, në pronësi të Bashkisë Devoll, në njësinë administrative “Qendër Bilisht”. Announced Procurement
Local Unit Finiq Dhenie me qera te siperfaqes shteterore toke bujqesore e pandare fshati Navarice Njesia Administrative Dhiver Bashkia Finiq Announced Procurement
Local Unit Finiq Dhenie me qera te siperfaqes shteterore toke bujqesore e pandare fshati Vrion Bashkia Finiq fshati Vrion Bashkia Finiq siperfaqe 1.7 ha nr ngastre 28/1. Announced Procurement
Local Unit Tepelenë Dhënie me qera të pasurisë me nr.416/12 dhe 418 të llojit “pyll”, me perberje cungishte , ngasra pyjore me nr 1. ne ekonomine pyjore Dukaj-Luzat, me siperfaqe 0.31 ha Announced the Winner Ediator Qibini 80000 /ha /ne vit
Local Unit Tepelenë Dhënie në përdorim të fondit pyjor dhe kullosor publik”; siperfaqes me perberje kullote , ngasra kullosore nr pasurie 391/2 ; ZK 1529 sipas certifikates se pronesise nr 751417 me siperfaqe 0.79 ha, te ndodhur ne Njesia Administrative Qender Announced the Winner 80000 /ha /ne vit
Local Unit Tiranë Dhënie me qera të sipërfaqes te fondit pyjor me sipërfaqe 6.133 ha(n/gastra 17/c) pjesë e pasurisë me Nr. 744/6 zonë kadastrale 3091, vol 5 faqe 21 e llojit “Pyll” në pronësi të Bashkisë Tiranë“, ekonomia pyjore Krrabë-Gurrë, Njësia Administrative Petrele. Announced the Winner PANTO RESORT 419.160 lekë për ha/vit
Local Unit Elbasan Dhënie me qera të objektit “Shkolla e Fshatit Katund i Ri” (3 kat & papafingo, palestër, terren sportiv dhe dhomë kaldaje) me një sipërfaqe afërsisht prej 6700 m2 ndodhur në Z.K. 2124 Nj. A. Bradashesh Announced the Winner Fondacioni Turk Maarif
Local Unit Krujë Për dhënien me qira të ekonomisë pyjore në ngastren pyjore me nr. 67/a per veprimtarine “Krijimin e operacioneve te kerkim-zbulimit te ujit, vendosje objektesh te ndryshme ndihmese ne siperfaqe” me siperfaqe 5100 m/2,ne pronesi te bashkisë Krujë me afat perdorimi 1 vjeçar. Announced Procurement
Local Unit Finiq Dhenie me qera te siperfaqes shteterore fshati Pandalejmon Njesia Administrative Livadhja Bashkia Finiq siperfaqe 3 ,1015 ha. Announced the Winner 6000 leke /ha/ ne vit
Local Unit Durrës Për dhënien me qira të një pjese të katit të parë të ish repartit të Urt-së, me nr. Pasurie 2/423, zk 8513, me sipërfaqe të përgjithshme 930 M 2 (nga kjo sip. Ndërtimi 900 m 2 dhe sip. Funks. 30 m 2 ), pronë e Bashkisë Durrës, për një afat 8 - vjet. Announced the Winner UNIEURO SHPK 181.200 lekë/muaj
Local Unit Korçë Dhënien me qira me anë të procedurave të konkurrimit të truallit me sipërfaqe 205 m2, pjesë e pasurisë Nr.2/353 ZK 8563, në pronësi të Bashkisë Korçë. 100 Announced Procurement
Local Unit Korçë Dhenie me qera te siperfaqes shteterore toke bujqesore e pandare fshati Vrion Bashkia Finiq. 100 Announced Procurement
Local Unit Vau i Dejës Dhënien me qira te pasurisë së paluajtshme që i perket ekonomise pyjore Gomsiqe . në ngastrat nr.3b;42., per siperfaqen totale prej 2.6 ha.
Loti I:Fillimi i procedurave Për dhënien me qira të ekonomisë Pyjore Gomsiqe në ngastrën nr.42 , për siperfaqen prej 2.1 ha, pronë e Bashkisë Vau Dejës me afat perdorimi 5 vjeçar.
Announced the Winner 43,470.00
Local Unit Vau i Dejës Dhënien me qira te pasurisë së paluajtshme që i perket ekonomise pyjore Gomsiqe . në ngastrat nr.3b;42., per siperfaqen totale prej 2.6 ha.
Loti II:Fillimi i procedurave Për dhënien me qira të ekonomisë Pyjore Gjadër Mnelë. në ngastren nr.3b, për siperfaqen prej 0.5 ha, pronë e Bashkisë Vau Dejës me afat përdorimi 5 vjeçar.
Announced the Winner 8,625.00
Local Unit Krujë Për dhënien me qira të ekonomisë pyjore në ngastren pyjore në ngastren pyjore me nr. 85/a per qellime pushimi e argetimi dhe kijimin e mjediseve clodhese me siperfaqe 1.2063 ha, ne pronesi te bashkisë Krujë me afat perdorimi 10 vjeçar. Announced Procurement
Local Unit Krujë Për dhënien me qira të ekonomisë pyjore në ngastrat pyjore me nr. 44a,45a,50a,57a,59a,64a,65a,68b,50a,52a per vjeljen e 56.27 ton degëza (gjethe ) të mersinës,ne siperfaqen prej 68 ha, pronë e Bashkisë Krujë me afat perdorimi 1 vjeçar. Cancelled Procurement
Local Unit Tepelenë Qiradhenie te Tokave Bujqesore te Pandare ne Njesi ne Njesine Administrative QENDER ne fshatratLUZAT, PESHTAN, ; ne njesine Administrative Kurvelesh ne fshtatinNivice Announced the Winner ZAGROTURIZEM & Aurel Muça & Çelo Muça L81829001O
Local Unit Tepelenë Dhenie me qira me ane te konkurrimit te te dhenies me qira me ane te konkurrimit te pasurise shterore, lloji truall:
i) me siperfaqe 2330 (dymije e treqind e tridhjete) m2, me numer pasurie 1060 ,ZK 2807, vol 2 faqe 125 ;
ii) me siperfaqe 1714 (njemije e shtateqind e katermbedhjete ) m2, me numer pasurie 1080 , ZK 2807, vol 2 faqe 115 te ndodhur ne fshatiNivice /Njesia Administrative Kurvelesh, Bashkia Tepelene.
Announced Procurement
Local Unit Lushnje Dhënie në përdorim me qira e llojit enfiteozë për një afat 20-vjecar të pasurisë të pasurive me nr. 18/1 dhe 18/2 zona kadastrale nr. 8572 e llojit truall dhe shesh në adresën Lagjia 18 Tetori, Lushnje, ku sipërfaqja totale e pasurive sipas vërtetimeve hipotekore është 30000 m 2, dhe gjëndja faktike sipas gentplanit në lidhje me sipërfaqet ndërtesë është 1162.4 m dhe sipërfaqja funksionale jo ndërtesë është 28837.6 m . Announced the Winner 1 166 666.67 Lekë në muaj
Local Unit Krujë Dhënie me qira të ekonomisë pyjore Shemri-Brret në ngastrat pyjore me nr. 85/a, nr.10a/1, me siperfaqe prej 1.2063 ha per qellime pushimi, argetimi, dhe mjedise clodhese e mbareshtimin e faunes se eger e gjahut me afat perdorimi 10 vjecar . Announced Procurement
Local Unit Krujë Dhënie me qira të ekonomisë pyjore Kraste-Kruje ne ngastren pyjore me nr.67/a me siperfaqe 0.51 ha, me qellim mbareshtimin eflores se eger dhe kultivimin e bimeve te ndryshme me afat perdorimi 10 vjecar. Announced Procurement
Local Unit Tepelenë Qiradhenie e Tokave Bujqesore te Pandara ne Njesine Njesine Administrative QENDER ne fshatrat LUZAT, PESHTAN. Announced Procurement
Local Unit Tepelenë Dhenie me qira me ane te konkurrimit te te dhenies me qira me ane te konkurrimit te pasurise shterore, lloji trualli) me siperfaqe 1030 (nje mije e tridhjete ) m2, me numer pasurie 24/92 dhe 24/102 ,ZK 3574; ndodhur ne qytetin Tepelene. Announced the Winner IUMENTIS
Local Unit Kamëz Dhënie me qira të ambienteve brenda Pallatit të Kulturës të llojit “Ndërtesë”, me sipërfaqe 110 (80+30) (njëqind e dhjetë) m 2 , në pronësi të Bashkisë Kamëz. Announced Procurement
Local Unit Krujë Dhënie me qira të ekonomisë pyjore Terkuze-Droje në ngastren pyjore me nr.8 “ Per mbareshtimin e flores se eger dhe kultivimin e bimeve te ndryshme”ne siperfaqen prej 5100m/2 pronë e bashkisë Krujë me afat perdorimi 10 vjeçar. Announced Procurement
Local Unit Krujë Dhënien me qira të ekonomisë pyjore Kraste- Kruje në ngastrat pyjore : nr. 54/a me siperfaqe 6.28 ha, nr.43/a me siperfaqe 4.26 ha, nr 34/a me sioerfaqe 3.32 ha, per mbareshtimin e flores se eger dhe bimeve te ndryshme, ne siperfaqen totale prej 13.86 ha, pronë e bashkisë Krujë me afat perdorimi 10 vjeçar Announced Procurement
Local Unit Shkodër Dhenie me qera me konkurrim,” Njesia Thertores (prerje bagetive)” ndodhur ne ZK 1495, Dobrac-Njesia Administrative Rrethina Re-Proclaimed Procurement
Local Unit Përmet Dhënie me qera të sipërfaqes së tokës bujqësore prej 14.8Ha, të ndodhur në Njësinë Administrative Frashër Announced Procurement

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data