Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
31 42 162 5,795,494 51 3,698,803 5,775,528

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Kavajë Dhënie me qera, me konkurrim të pasurive së Bashkisë me nr.480 me emërtimin "Pa Frut" me sipërfaqe respektive 43 000 m2 të ndodhur në fshatin Zikularaj ne Z.K 3939 ,pasurisë nr. 456/2 me emertimin arë me siperfaqe respektive 63 000 m2 të ndodhur në fshatin Zikularaj ne Z.K 3939 pasuria nr. 456/3 me emertimin arë me sipërfaqe respektive 20 000 m2 të ndodhur në fshatin Zikularaj ne Z.K 3939 ,pasuria nr. 481/1 me emërtimin arë me sipërfaqe respektive 13 600 m2 të ndodhur në fshatin Zikularaj ne Z.K 3939, pasuria nr. 481/1 me emërtimin arë me sipërfaqe respektive 8 000 m2 të ndodhur në fshatin Zikularaj ne Z.K 3939 në Njesinë Administrative Helmes. Announced the Winner BELBA-2000
Local Unit Krujë Dhënie me qera të ekonomisë pyjore Kraste-Kruje në ngastrat pyjore me nr. 30/b ,39/a , 43/a, 44/a, 45/a, 46/a, 48/a, 50/a, 52/a, 53/a, 55/a, 56 ,57, 58/a, 59/a, 64/a, 65/a, 68/b, 72/a, dhe te ekonomise pyjore “ Bura – Mukje “ ne ngastrat me nr.6/a , 7/a , 8/a , 9/a , 14/a , 15/a , 18/a , 21 , 22 , 23 , 24 , 25/a , 26 , 27 per vjeljen e 149 ton degëza (gjethe ) të mersinës,ne siperfaqen prej 158.3 ha ne ekonomine pyjore Kraste – Kruje dhe 116.4 ha ne ekonomine pyjore Bura - Mukje , pronë e bashkisë Krujë Announced Procurement
Local Unit Peqin Dhënie me qera të ekonomive pyjore “Zalli Shkumbin” Fshati Kurtaj, Nj.ADM. Gjonçaj, në pronësi të Bashkisë Peqin, të ngastravbe pyjore me Nr. Pasurie 71/1 dhe 72/1 , ZK 2338 Announced the Winner Shpëtim Harremi 10,000.00
Local Unit Peqin Dhënie me qera nëpërmjet procedurës së konkurrimit publik të ekonomisë pyjore “EP Zalli Shkumbin”, fshati Kurtaj, Nj.A Gjocaj, në pronësi të Bashkisë Peqin, të ngastrës pyjore me Nr.pasurie 90/4, ZK. 2338, lloji “Kullotë”, me sipërfaqe 12.5 ha, për agropylltari. Announced the Winner BENORDO
Local Unit Tepelenë Dhenie me qera me ane te konkurrimit te siperfaqes te llojit “kullote” , ngasra kullosore nr pasurie 28/1 ; ZK 2936 sipas certifikates se pronesise nr 1991639 me siperfaqe 5.6 ha, dhe sipërfaqes të llojit “pyll” me nr pasuri 239/1 ; ZK 2405, sipas çertifikatës së pronësisë nr 751137 me siperfaqe 1 ha te ndodhur ne Njesia Administrative Qender, prone e Bashkise Tepelene Announced the Winner
Local Unit Tiranë Për dhënien me qira me anë të konkurimit të pasurisë me nr. 4/685, lloji i pasurisë Truall, volum 54, faqe 58, ZK.8330, Rruga “Don Bosko”, Tiranë, në pronësi të Bashkisë Tiranë me të dhënat si më poshtë vijon:
Sipërfaqja 810 m2
Zona Kadastrale 8330
Çmimi dysheme 81.000 lekë/muaj
Afati i dhënies me qira është 20 (njëzetë) vite.
Announced Procurement
Local Unit Peqin Për dhënien me qira nëpërmjet procedurës së konkurrimit publik të ekonomisë pyjore “Zalli Shkumbin”, fshati Përparim, Nj.A Përparim, në pronësi të Bashkisë Peqin, të ngastrës pyjore me Nr.pasurie 5/1, ZK. 2921, lloji “Pyll”, me sipërfaqe 7.7 ha, për agropylltari.
Afati i dhënies me qira të kësaj pasurie është 10 (dhjetë) vjet.
Vlera dysheme për detyrimin e qirasë, për fillimin e konkurrimit publik, është 77 000 (shtatëdhjetë e shtatëmijë) lekë/vit.
Announced the Winner BENORDO
Local Unit Kavajë Dhënie me qira të sipërfaqes së fondit pyjor prej 2000 m2, pjesë e pasurisë nr. 1/416 vol. 26 faqe 85 Z.K. 3101 Qerret, në administrim të Bashkisë Kavajë Announced the Winner
Local Unit Durrës Dhënie me qira të të ambjentit, me vendodhje në katin zero të ish repartit të URT-së Announced Procurement
Local Unit Durrës Dhënie me qira të të ambjentit, me vendodhje në katin zero të ish repartit të URT-së, me nr. pasurie 2/423 Announced the Winner  IDEAL CONSTRUCTION AND PROJECTION (I.C.P) 
Local Unit Elbasan Dhënie me qira me anë të konkurimit të pasurisë nr.1/2, e lloji “ Tokë e P.F” , me indeksi harte K-34-101-(149-B,150-A), ZK.2355, Njësia Administrative Labinot –Fushë , në pronësi të Bashkisë Elbasan Announced the Winner ROZAFA
Local Unit Kavajë Dhënie me qera të sipërfaqes së fondit pyjor prej 200 m2, pjesë e pasurisë nr. 111/256 vol. 39 faqe 7, Z.K. 2291 Kryemëdhenj, në administrim të Bashkisë Kavajë.
Oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 200 000 leke/ha në një vit kalendarik, është identifikuar si oferta e suksesshme.
Announced the Winner ELVIN GJUZI

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data