Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Paraqitje grafike e rezultateve sipas kritereve te perzgjedhura

Rezultate permbledhese sipas kritereve te perzgjedhura

Nr. i institucioneve tenderuese Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
31 42 162 5,795,494 51 3,698,803 5,775,528

Lista e tenderave

Autoriteti Prokurues sipas Njesise se Qeverisjes Vendore Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Qeverisja Vendore Finiq Dhenie me qera te siperfaqes shteterore toke bujqesore e pandare fshati Vrion Bashkia Finiq fshati Vrion Bashkia Finiq siperfaqe 1.7 ha nr ngastre 28/1. Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Tepelenë Dhënie me qera të pasurisë me nr.416/12 dhe 418 të llojit “pyll”, me perberje cungishte , ngasra pyjore me nr 1. ne ekonomine pyjore Dukaj-Luzat, me siperfaqe 0.31 ha Njoftuar Fituesi Ediator Qibini 80000 /ha /ne vit
Qeverisja Vendore Tepelenë Dhënie në përdorim të fondit pyjor dhe kullosor publik”; siperfaqes me perberje kullote , ngasra kullosore nr pasurie 391/2 ; ZK 1529 sipas certifikates se pronesise nr 751417 me siperfaqe 0.79 ha, te ndodhur ne Njesia Administrative Qender Njoftuar Fituesi 80000 /ha /ne vit
Qeverisja Vendore Tiranë Dhënie me qera të sipërfaqes te fondit pyjor me sipërfaqe 6.133 ha(n/gastra 17/c) pjesë e pasurisë me Nr. 744/6 zonë kadastrale 3091, vol 5 faqe 21 e llojit “Pyll” në pronësi të Bashkisë Tiranë“, ekonomia pyjore Krrabë-Gurrë, Njësia Administrative Petrele. Njoftuar Fituesi PANTO RESORT 419.160 lekë për ha/vit
Qeverisja Vendore Elbasan Dhënie me qera të objektit “Shkolla e Fshatit Katund i Ri” (3 kat & papafingo, palestër, terren sportiv dhe dhomë kaldaje) me një sipërfaqe afërsisht prej 6700 m2 ndodhur në Z.K. 2124 Nj. A. Bradashesh Njoftuar Fituesi Fondacioni Turk Maarif
Qeverisja Vendore Krujë Për dhënien me qira të ekonomisë pyjore në ngastren pyjore me nr. 67/a per veprimtarine “Krijimin e operacioneve te kerkim-zbulimit te ujit, vendosje objektesh te ndryshme ndihmese ne siperfaqe” me siperfaqe 5100 m/2,ne pronesi te bashkisë Krujë me afat perdorimi 1 vjeçar. Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Finiq Dhenie me qera te siperfaqes shteterore fshati Pandalejmon Njesia Administrative Livadhja Bashkia Finiq siperfaqe 3 ,1015 ha. Njoftuar Fituesi 6000 leke /ha/ ne vit
Qeverisja Vendore Durrës Për dhënien me qira të një pjese të katit të parë të ish repartit të Urt-së, me nr. Pasurie 2/423, zk 8513, me sipërfaqe të përgjithshme 930 M 2 (nga kjo sip. Ndërtimi 900 m 2 dhe sip. Funks. 30 m 2 ), pronë e Bashkisë Durrës, për një afat 8 - vjet. Njoftuar Fituesi UNIEURO SHPK 181.200 lekë/muaj
Qeverisja Vendore Korçë Dhënien me qira me anë të procedurave të konkurrimit të truallit me sipërfaqe 205 m2, pjesë e pasurisë Nr.2/353 ZK 8563, në pronësi të Bashkisë Korçë. 100 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Korçë Dhenie me qera te siperfaqes shteterore toke bujqesore e pandare fshati Vrion Bashkia Finiq. 100 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Vau i Dejës Dhënien me qira te pasurisë së paluajtshme që i perket ekonomise pyjore Gomsiqe . në ngastrat nr.3b;42., per siperfaqen totale prej 2.6 ha.
Loti I:Fillimi i procedurave Për dhënien me qira të ekonomisë Pyjore Gomsiqe në ngastrën nr.42 , për siperfaqen prej 2.1 ha, pronë e Bashkisë Vau Dejës me afat perdorimi 5 vjeçar.
Njoftuar Fituesi 43,470.00
Qeverisja Vendore Vau i Dejës Dhënien me qira te pasurisë së paluajtshme që i perket ekonomise pyjore Gomsiqe . në ngastrat nr.3b;42., per siperfaqen totale prej 2.6 ha.
Loti II:Fillimi i procedurave Për dhënien me qira të ekonomisë Pyjore Gjadër Mnelë. në ngastren nr.3b, për siperfaqen prej 0.5 ha, pronë e Bashkisë Vau Dejës me afat përdorimi 5 vjeçar.
Njoftuar Fituesi 8,625.00
Qeverisja Vendore Krujë Për dhënien me qira të ekonomisë pyjore në ngastren pyjore në ngastren pyjore me nr. 85/a per qellime pushimi e argetimi dhe kijimin e mjediseve clodhese me siperfaqe 1.2063 ha, ne pronesi te bashkisë Krujë me afat perdorimi 10 vjeçar. Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Krujë Për dhënien me qira të ekonomisë pyjore në ngastrat pyjore me nr. 44a,45a,50a,57a,59a,64a,65a,68b,50a,52a per vjeljen e 56.27 ton degëza (gjethe ) të mersinës,ne siperfaqen prej 68 ha, pronë e Bashkisë Krujë me afat perdorimi 1 vjeçar. Anuluar Procedura
Qeverisja Vendore Tepelenë Qiradhenie te Tokave Bujqesore te Pandare ne Njesi ne Njesine Administrative QENDER ne fshatratLUZAT, PESHTAN, ; ne njesine Administrative Kurvelesh ne fshtatinNivice Njoftuar Fituesi ZAGROTURIZEM & Aurel Muça & Çelo Muça L81829001O
Qeverisja Vendore Tepelenë Dhenie me qira me ane te konkurrimit te te dhenies me qira me ane te konkurrimit te pasurise shterore, lloji truall:
i) me siperfaqe 2330 (dymije e treqind e tridhjete) m2, me numer pasurie 1060 ,ZK 2807, vol 2 faqe 125 ;
ii) me siperfaqe 1714 (njemije e shtateqind e katermbedhjete ) m2, me numer pasurie 1080 , ZK 2807, vol 2 faqe 115 te ndodhur ne fshatiNivice /Njesia Administrative Kurvelesh, Bashkia Tepelene.
Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Lushnje Dhënie në përdorim me qira e llojit enfiteozë për një afat 20-vjecar të pasurisë të pasurive me nr. 18/1 dhe 18/2 zona kadastrale nr. 8572 e llojit truall dhe shesh në adresën Lagjia 18 Tetori, Lushnje, ku sipërfaqja totale e pasurive sipas vërtetimeve hipotekore është 30000 m 2, dhe gjëndja faktike sipas gentplanit në lidhje me sipërfaqet ndërtesë është 1162.4 m dhe sipërfaqja funksionale jo ndërtesë është 28837.6 m . Njoftuar Fituesi 1 166 666.67 Lekë në muaj
Qeverisja Vendore Krujë Dhënie me qira të ekonomisë pyjore Shemri-Brret në ngastrat pyjore me nr. 85/a, nr.10a/1, me siperfaqe prej 1.2063 ha per qellime pushimi, argetimi, dhe mjedise clodhese e mbareshtimin e faunes se eger e gjahut me afat perdorimi 10 vjecar . Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Krujë Dhënie me qira të ekonomisë pyjore Kraste-Kruje ne ngastren pyjore me nr.67/a me siperfaqe 0.51 ha, me qellim mbareshtimin eflores se eger dhe kultivimin e bimeve te ndryshme me afat perdorimi 10 vjecar. Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Tepelenë Qiradhenie e Tokave Bujqesore te Pandara ne Njesine Njesine Administrative QENDER ne fshatrat LUZAT, PESHTAN. Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Tepelenë Dhenie me qira me ane te konkurrimit te te dhenies me qira me ane te konkurrimit te pasurise shterore, lloji trualli) me siperfaqe 1030 (nje mije e tridhjete ) m2, me numer pasurie 24/92 dhe 24/102 ,ZK 3574; ndodhur ne qytetin Tepelene. Njoftuar Fituesi IUMENTIS
Qeverisja Vendore Kamëz Dhënie me qira të ambienteve brenda Pallatit të Kulturës të llojit “Ndërtesë”, me sipërfaqe 110 (80+30) (njëqind e dhjetë) m 2 , në pronësi të Bashkisë Kamëz. Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Krujë Dhënie me qira të ekonomisë pyjore Terkuze-Droje në ngastren pyjore me nr.8 “ Per mbareshtimin e flores se eger dhe kultivimin e bimeve te ndryshme”ne siperfaqen prej 5100m/2 pronë e bashkisë Krujë me afat perdorimi 10 vjeçar. Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Krujë Dhënien me qira të ekonomisë pyjore Kraste- Kruje në ngastrat pyjore : nr. 54/a me siperfaqe 6.28 ha, nr.43/a me siperfaqe 4.26 ha, nr 34/a me sioerfaqe 3.32 ha, per mbareshtimin e flores se eger dhe bimeve te ndryshme, ne siperfaqen totale prej 13.86 ha, pronë e bashkisë Krujë me afat perdorimi 10 vjeçar Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Shkodër Dhenie me qera me konkurrim,” Njesia Thertores (prerje bagetive)” ndodhur ne ZK 1495, Dobrac-Njesia Administrative Rrethina Rishpallur Prokurimi
Qeverisja Vendore Përmet Dhënie me qera të sipërfaqes së tokës bujqësore prej 14.8Ha, të ndodhur në Njësinë Administrative Frashër Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Përmet Dhënie me qera të sipërfaqes së tokës bujqësore prej 5.23 Ha, të ndodhur në Njësinë Administrative Frashër Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Korçë Dhënien me qira me anë të procedurave të konkurrimit të truallit me sipërfaqe 2000 m2, pjesë e pasurisë Nr.4/33 Vol.34 Fq.190 ZK 8564, në pronësi të Bashkisë Korçë. Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Vau i Dejës Loti I: Dhënie me qira të ekonomisë Pyjore Drin Gjadër kirë, ngastra nr. 4, siperfaqe prej 0.8444 ha Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Vau i Dejës Loti II: Dhënie me qira të ekonomisë Pyjore Drin Gjadër kirë, ngastra nr. 13, në siperfaqe prej 0.21 ha Shpallur Procedura

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data