Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
31 43 166 5,819,958 53 3,723,267 5,775,528

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Këlcyrë Dhenien me qira me ane te konkurrimit te siperfaqes se fondit pyjor dhe kullosor publik si ekonomi kullosore Bubes-Leskovec ngastra 14 me siperfaqe 0.7 ha dhe si ekonomi pyjore Deshnice ngastra 57 /a me nje siperfaqe prej 0.4.ha 83,100 Announced the Winner Ferma Grand Albanik 83,200.00
Local Unit Tepelenë Per dhenien me qira me ane te konkurrimit te pasurise shteterore, lloji trualli) me siperfaqe 114 (njeqind e katermbedhjete)m 2 , me numer pasurie 12/71,ZK 3574; ndodhur ne qytetin Tepelene Announced Procurement
Local Unit Krujë Dhënien me qira të ekonomisë pyjore Kraste- Kruje në ngastrat pyjore me nr. 20/a, nr. 28/a, 28/c, 28/d per ndertimin e teleferik pasagjeresh ose linje tensioni, aerogjeneratore( stacionet, bazament dhe objektet perkatese) ne siperfaqen prej 0.8437 ha, pronë e bashkisë Krujë me afat perdorimi 10 vjeçar. Announced Procurement
Local Unit Elbasan Dhënien në përdorim të fondit pyjor publik, për mbarështrimin e florës së egër dhe kultivimin e bimëve të ndryshme, të ndarë në lote: Loti i parë: për sasinë totale prej 80 (tetëdhjetë) ha. Announced Procurement
Local Unit Elbasan Dhënien në përdorim të fondit pyjor publik, për mbarështrimin e florës së egër dhe kultivimin e bimëve të ndryshme, të ndarë në lote: Loti i dytë: për sasinë totale prej 132 (njëqind e tridhjetë e dy) ha. Announced Procurement
Local Unit Elbasan Dhënie në përdorim të fondit pyjor publik, për mbarështimin gjysëmnatyror të llojeve të faunës së egër, objekt gjuetie në ngastrat pyjore nr.1/a, ekonomia pyjore “Labinot” dhe ngastrat nr.121/a, 122/a të ekonomisë pyjore “Zaranikë” për sasinë totale prej 44 (dyzet e katër) ha. Announced Procurement
Local Unit Poliçan Dhenie me qera te prones nr.15/1 bashkia poliçan, ish prona nr.1069 , me Emertimin Kombinati Mekanik Zona B, siperfaqe e përgjitshshme 100.000 m2. Signed the Contract METAJ STONE 220000 leke/muaj
Local Unit Korçë Dhënie me qira të objektit ish Reparti i Fonderisë.
Kjo sipërfaqe jepet me qira me qëllim ushtrimin e veprimtarive tregëtare të cilat do të ndikojnë pozitivisht në zhvillimin ekonomik të zonës.
Çmimi dysheme për fillimin e konkurrimit është 150 l/m2 në muaj, pra 478800 lekë në muaj .
Announced Procurement
Local Unit Tepelenë Dhënie me qera me anë të konkurrimit të siperfaqes me përberje shkurre, ngasra pyjore NR 80d në ekonominë pyjore Dukaj-Luzat Announced the Winner ERAL CONSTRUCTION COMPANY SHPK 37200 lekë/ha /ne vit
Local Unit Tepelenë Dhënie me qera të sipërfaqes me përberje shkurre, ngasra pyjore me nr 1 në ekonominë pyjore Dukaj-Luzat, Njësia Administrative Qendër, pronë e Bashkisë Tepelenë. Announced the Winner IDAJET HYSA 303050 lekë/ha /ne vit
Local Unit Durrës Dhënie me qera të sipërfaqes pyjore me përbërje shkurre, ngastra pyjore me nr. 1/a, 2/a, ekonomia pyjor Rrotull, me sip. 1,407 ha dhe siperfaqe inproduktive, ngastra pyjore me nr. 1/c, 2/c, ekonomia pyjore Rrotull, me sip.0,283 ha, gjithsej 1,69 ha, pronë e bashkisë Durrës. 118,260 Announced the Winner SELIM ALLA 120000 Lekë/vit
Local Unit Durrës Dhënie me qera të ekonomisë pyjore Rrotull nën gastrat pyjore me nr. 2/a, 3/a, 3/b, 4/a, 4/b, 5, 6/a dhe të ekonomisë pyjore Kodër Rekë në ngastrat pyjore nr. 76/a, 81/a, per vjeljen e 180 ton degëza (gjethe ) të mersinës, ne siperfaqen prej 184,6 ha, pronë e bashkisë Durrës. 270,000 Announced the Winner AlbKalustyan 270,000.00
Local Unit Tiranë Dhënien me qira me anë të konkurrimit të objektit Kinema Agimi me sipërfaqe të përgjithshme 316.6 m², në administrim të Qendrës Kulturore Tirana. Qëllimi i përdorimit të këtij objekti është sigurimi i të ardhurave për Qendrën Kulturore “Tirana” dhe Bashkinë e Tiranës, rritja e punësimit dhe investimeve pa ndryshuar destinacionin. Qëllimi i përdorimit të këtij objekti është sigurimi i të ardhurave për Qendrën Kulturore “Tirana” dhe Bashkinë e Tiranës, rritja e punësimit dhe investimeve pa ndryshuar destinacionin. Çmimi dysheme për fillimin e konkurrimit është 600 lekë/m². 600 Re-Proclaimed Procurement
Local Unit Dimal Dhenie me Qera e Objektit: Pasuria Nr.455/3, në zonën kadastrale 3032, nëndarja 455/8, me sipërfaqe 280 m2 të ndodhur në Njësinë Administrative Poshnje Announced Procurement
Local Unit Tropojë Renting through competition of Valbona Tourism Development Center Cancelled Procurement
Local Unit Korçë Renting of an area of 240 m², located on Korçw- Ersekw road, near the bridge of Kamenica. This area will be leased in order to be used for economic activities. The ceiling price will be 648 ALL per year. This area will be given on lease with a term of 5 years and economic activities will be held in this facility. Announced Procurement
Local Unit Prrenjas Renting an unproductive land surface (21675 m2) for the purpose of using this facility temporary in order to conduct such activities as warehousing, parking, etc. 58,523 Signed the Contract Logistial SHPK 49000/hektar
Local Unit Durrës Renting through competition of the Production Base of Education facility, located in district no. 16, Hysen Kertusha street with a total surface divided as follows: • 620 m2 is the building area • 222 m2 is the functional Area 133,000 Announced Procurement
Local Unit Korçë Renting of an area of 200 m2, situated in a place called Maja e Çinkasit in Vithkuq Administrative Unit Announced Procurement
Local Unit Durrës Renting through competition the environment of the facility named Sports Park, located in district no. 5, Mujo Ulqinaku street, with the total area divided as follows: 450 m2 Building surface and 23 m2 functional surface 90,920 Announced Procurement
Local Unit Durrës Renting the environments with a total area of 473 m2 Announced Procurement
Local Unit Korçë Dhënie me qira me anë të konkurrimit te sipërfaqes prej 12000 m 2 240,000 Announced Procurement
Local Unit Mat Dhënien me Qera e pasurisë “Tregu I Fruta-Perime”Burrel, njësi në Pronësi të Bashkisë Mat. Siperfaqe në ndërtesë Cancelled Procurement
Local Unit Mat Dhënien me Qera e pasurisë “Tregu i Fruta-Perime”, Burrel, njësi në Pronësi të Bashkisë Mat. Sipërfaqe funksionale jo ndërtesë Cancelled Procurement
Local Unit Durrës Dhënie me qira të katit përdhe dhe katit të parë të ndërtesës me nr. pasurie 5/109, 5/110, ZK 8516, në inventar të Ndërmarrjes së Tregtisë me Shumicë (BGT), me sipërfaqe : kati përdhe 585,2 m2 112,208 Announced Procurement
Local Unit Durrës Dhënie me qira të katit përdhe dhe katit të parë të ndërtesës me nr. pasurie 5/109, 5/110, ZK 8516, në inventar të Ndërmarrjes së Tregtisë me Shumicë (BGT), me sipërfaqe: kati parë 966,6 m2 186,984 Announced Procurement
Local Unit Mat Dhënien me qera : "Kompleksi I Lodrave” Burrel, njësi në Pronësi të Bashkisë Mat. Siperfaqe në ndërtesë Announced Procurement
Local Unit Mat Dhënie me qera : "Kompleksi I Lodrave” Burrel, njësi në Pronësi të Bashkisë Mat. Sipërfaqe Rrugë, Trotuare, Sheshe, e gjelbëruar Announced Procurement
Local Unit Mat Dhënie me qera : "Kompleksi I Lodrave” Burrel, njësi në Pronësi të Bashkisë Mat. Sipërfaqe terrene sportive, Kalceto, Piste makinash, treni elektrik, makina elektrike, etj. Announced Procurement
Local Unit Librazhd Dhënie me Qera të pasurise Nr.10/25-N5 e llojit njësi, me siperfaqe 631 m2, në pronësi të Bashkisë Librazhd. Announced Procurement

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data