Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
31 43 166 5,819,958 53 3,723,267 5,775,528

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Këlcyrë Dhënien me qira të siperfaqes se fondit pyjor Deshnice ngastra 2/a me siperfaqe 1.2 ha . Vlera dysheme për detyrimin e qirase: 123700 lekë për një vit kalendarik. Announced Procurement
Local Unit Tropojë Dhenie me qera te siperfaqe pyjore dhe kullosore, në ngastrën 48a në ekonominë pyjore “Lugina e Tropojës” në fshatin Myhejan me siperfaqe 1 ha. Çmimi dysheme për fillimin e konkurimit është 75 000 leke ne vit Announced Procurement
Local Unit Divjakë Dhënie me qira, Sipërfaqja prej 157888 m2 e pasurisë Nr.821/46 , Sipërfaqja prej 179875 m2 e pasurisë Nr.822/43 dhe Sipërfaqja prej 337763 m2 e pasurisë Nr.822/44 , lloji pasurisë PF (pa frut), pasuri të cilat janë në pronësi të Bashkisë Divjakë, regjistruar në ASHK-në Lushnje, me vendodhje në Divjakë. Signed the Contract “InTex” Sh.p.k 29900 (njëzetë e nëntë mijë e nëntëqind) lekë/ha për një vit kalendarik.
Local Unit Divjakë Dhënien me qira të pasurive të paluajtëshme me sipërfaqe 157888 m2, të pasurisë me sipërfaqe 179875 m2 , të pasurisë me sipërfaqe 337763 m2 me vendodhje në Divjakë, të llojit PA FRUT. Vlera dysheme për detyrimin e qirasë: 27 000 leke/ ha në një vit kalendarik. Signed the Contract “AG Hpower & Construction” Sh.p.k 30000 (tridhjetë mijë) lekë/ha për një vit kalendarik.
Local Unit Korçë Dhënien me qira të sipërfaqes 240 m2 pjesë e pasurisë nr. 43/17 zk 2063 me vendndodhje në Rruga Korçë-Ersekë. Çmimi dysheme për fillimin e konkurrimit është 25 lekë/m2 në muaj. Announced Procurement
Local Unit Tepelenë Dhenies me qira të pasurisë nr 1546/1; lloji “kullotë” me siperfaqe 47,3469 ha, te ndodhur ne ,Njesia Administrative Qender/ Bashkia Tepelene prone e Bashkise Tepelene. çmimi duke filluar nga 15.000 leke /vit Announced Procurement
Local Unit Tepelenë Dhenies me qira te siperfaqes te llojit “kullote” , ngasra kullosore nr pasurie 1124, me siperfaqe 2.2175 ha, te ndodhur ne ,Njesia Administrative Qender fshati Progonat / Bashkia Tepelene prone e Bashkise Tepelene. çmimi duke filluar nga 75.000 (shtatedhjete e pese mije ) leke ha/vit Announced Procurement
Local Unit Tepelenë Dhenies me qira te siperfaqes te llojit “kullote” , ngasra kullosore nr pasurie 357, me siperfaqe 11,1 ha, te ndodhur ne ,Njesia Administrative Qender fshati Lekdush / Bashkia Tepelene prone e Bashkise Tepelene. çmimi duke filluar nga 75.000 (shtatedhjete e pese mije ) leke ha/vit Announced Procurement
Local Unit Tepelenë Dhenies me qira te siperfaqes te llojit “kullote” , ngasra kullosore nr pasurie 330, me siperfaqe 0,324 ha, te ndodhur ne ,Njesia Administrative Qender fshati Lekdush / Bashkia Tepelene prone e Bashkise Tepelene. çmimi duke filluar nga 75.000 (shtatedhjete e pese mije ) leke ha/vit Announced Procurement
Local Unit Tepelenë dhenien me qira me ane te konkurrimit te te dhenies me qira me ane te konkurrimit te pasurise shterore, lloji truall i) me siperfaqe 400 (katërqind ) m2, me numer pasurie 24/120 ZK 3574; ndodhur ne qytetin Tepelene. Cmimi dysheme do te jete 12 leke/m2, e detajuar sipas siperfaqeve : 400m2 x12 l/m2=4800 leke /muaj Announced Procurement
Local Unit Krujë Dhënien me qira të ekonomisë pyjore Kraste- Kruje në ngastraen pyjore me nr. 22/a me siperfaqe 3.8 ha, pronë e bashkisë Krujë. çmimin dysheme 76.000( shtatedhjete e gjashte mije )lekë Announced the Winner “Ferdinant Kabili” 80,000.00
Local Unit Krujë dhënien me qira të ekonomisë pyjore Kraste- Kruje në ngastren pyjore me nr. 20/a me siperfaqe 1 ha, pronë e bashkisë Krujë. çmimin dysheme 75.000 lekë Announced Procurement
Local Unit Mirditë Dhënie me qira e pasurisë së paluajtshme të Fondit Pyjor dhe Kullosur Publik”: që i përket ekonomisë pyjore: Ndërfanë, Njësia Administrative Rrëshen me ngastrat nr.98 a, lugina e lumit Fan i madh, në numrat e pasurisë nr. 352, zk.2768, vol.4, faqe 165 me çertifikatë pronësie nr. 690. Announced the Winner 80 000 lek/vit
Local Unit Dimal Dhënien në përdorim të sipërfaqes së Fondit Pyjor/Kullosor prej 178400m2, Pasuria me Nr. 1502, ZK3561, me sipërfaqje 115 345 m2, Pasuria me Nr.1503, ZK 3561, me sipërfaqje 36 069 m2, Pasuria me Nr.1504, ZK 3561, me sipërfaqje 17 743 m2, Pasuria me Nr.1/713, ZK 3682, me sipërfaqje 51 309 m2, vetëm pjesa veriore mbi rrugën nacionale, Çmimi i parashikuar ligjërisht prej 100 000 lekë/ha në vit për sipërfaqet trungishte dhe çmimi prej 45 000 lekë/ha në vit për sipërfaqjet me bimësi pyjore djerrë Announced Procurement
Local Unit Kavajë dhënien me qira të pasurisë nr. 57/2 vol. 8 faqe 97 në Z.K. 3101 Qerret, e llojit “pa frut”, me sipërfaqe 15400 m2” 270,000 Announced the Winner “BONITA” sh.p.k 290 000
Local Unit Lushnje Dhënien me qira Nr.pasurisë 505/2, Lloji i pasurisë Are , 150410 m2 ne fshatin Dushk Peqin. Çmimi i qirasë është 6000 (gjashtëmijë) lekë/ha në vit. Announced Procurement
Local Unit Vau i Dejës Dhënie me qira të fondit Pyjor dhe Kullosor publik”: që i përket ekonomisë Pyjore Drin Gjadër Kirë,ngastra nr.14 me siperfaqe prej 0.747 ha. Çmimi dysheme i fillimit të konkurimit është 45,000 lekë/ha në vit Signed the Contract 33,615 lekë në vit
Local Unit Kolonjë Loti nr.1: Dhënie me qira, me konkurim publik, të tokës në pronësi të Bashkisë Kolonjë për Njësinë Administrative Mollas dhe Barmash. Ekonomia Pyjore-Qëndër-Gramoz, Zona kadastrale 2719,Nr. Pasurisë X1/10(61),Objekti i veprimtarisë - Për mbarështimin e faunës së egër, me vlerë fillestare 20.000 Lekë/ha/Vit. Announced Procurement
Local Unit Kolonjë Loti nr.1: Dhënie me qira, me konkurim publik, të tokës në pronësi të Bashkisë Kolonjë për Njësinë Administrative Mollas dhe Barmash. Ekonomia Pyjore - Barmash, Zona kadastrale -3317,Nr.Pasurisë 348/A,Objekti i veprimtarisë - Për mbarështimin e florës së egër dhe kultivimin e bimëve të ndryshme ,me vlerë fillestare 15.000 Lekë/ha/Vit Announced Procurement
Local Unit Mat Dhenie me qera sipërfaqja se fondit pyjor prej 12 ha, të ekonomiksë pyjore Ulëz – Shkopet, nga e cila në ngastrën nr. 60/b sipërfaqja prej 5 ha dhe ngastrën nr. 61 sipërfaqja 7 ha, në administrim të Bashkisë Mat”.Vlera dysheme për detyrimin e qirasë: është 120 000 (njëqind e njëzet mijë) lekë/ vit kalendarik. Afati i dhënies me qira: është 10 (dhjetë) vjet Announced Procurement
Local Unit Krujë Dhënien me qira të ekonomisë pyjore Kraste- Kruje në ngastraen pyjore me nr. 66/a me siperfaqe 23.1 ha, pronë e bashkisë Krujë. çmimin dysheme 415800( shtatedhjete e gjashte mije )lekë Announced Procurement
Local Unit Lushnje Dhënien me qira nëpërmjet procedurës së konkurrimit publik të ekonomisë pyjore Balaj-Mollas ndodhur në fshatin Lekaj, Njesin Administrative Karbunar në pronësi të Bashkisë Lushnje, të ngastrës pyjore me Nr. pasurie nr. 48 dhe pasurise nr. 56 , ZK. 2398, lloji “pyll”, me sipërfaqe: pasuria nr. 48 sipërfaqe 3308 m2 dhe pasuria nr.56 me sipërfaqe 67500 m2, në total 70 808 m2. për agropylltari. Vlera dysheme për detyrimin e qirasë, për fillimin e konkurrimit publik, është 10 000 (dhjetëmijë) lekë ha/ vit.Afati i dhënies me qira të kësaj pasurie është 10 (dhjetë) vjet 10,000 Announced Procurement
Local Unit Maliq Jepet me qira “Pasuritë shtetërore me nr.1/250, nr.1/231, nr.1/248, 1/237 në zonën kadastrale 2573, në Kombinatin e Sheqerit Sh. A Maliq”. Vlera 75 lekë/m² Announced the Winner ROZAFA 391,288.00
Local Unit Maliq Dhenie me qera “Ish-Depot e Amballazhit të Sheqerit në ish-Kombinatin e Sheqerit Maliq” Signed the Contract KORSEL SHPK 56,730.00
Local Unit Vau i Dejës Loti I: Dhënie me qira të ekonomisë Pyjore Drin Gjadër kirë, ngastra nr. 4, siperfaqe prej 0.8444 ha Cancelled Procurement
Local Unit Vau i Dejës Loti II: Dhënie me qira të ekonomisë Pyjore Drin Gjadër kirë, ngastra nr. 13, në siperfaqe prej 0.21 ha Cancelled Procurement
Local Unit Vlorë Dhënie me qira, me konkurrim, të objektit (thertore) me sipërfaqe trualli 1082 m2 dhe sipërfaqe objekti 231 m2, pjesë e pasurisë nr.5/34, Zk.2813, në pronësi të Njësisë Administrative Novoselë Vlorë. 44,740 Announced Procurement
Local Unit Kavajë Për dhenie me qira të pasurive të Bashkisë Kavajë me nr.18 dhe 19 me emertimin Pa Frut me siperfaqe respektive 22 000 m² dhe 3000 m² të ndodhur në fshatin Aganas në Njesin Administrative Golem. Announced the Winner Giam Konstruksion 12000 leke/ha ne nje vit kalendarik
Local Unit Kavajë "Për dhenie me qira të pasuris të Bashkisë Kavajë me nr.329 me emertimin Pa Frut me siperfaqe respektive 44 100 m të ndodhur në fshatin Momël në Njesin Administrative Helmes. Announced the Winner Mustafa Çelhaka 6600 leke/ha ne nje vit kalendarik
Local Unit Devoll Dhënien me qira, me konkurrim te pasurisë me Nr. 364/2 zona kadastrale 3637, në pronësi të Bashkisë Devoll, në njësinë administrative “Qendër Bilisht” bashkëlidhur vendimit Nr. 268, datë 16.5.2018 “Për kalimin në pronësi të Bashkisë Devoll, në Njësinë Administrative “Qendër Bilisht”, të disa pronave me vendndodhje në zonat kadastrale 3637 dhe 1202”. Announced Procurement

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data