Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Paraqitje grafike e rezultateve sipas kritereve te perzgjedhura

Rezultate permbledhese sipas kritereve te perzgjedhura

Nr. i institucioneve tenderuese Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
31 43 166 5,819,958 53 3,723,267 5,775,528

Lista e tenderave

Autoriteti Prokurues sipas Njesise se Qeverisjes Vendore Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Qeverisja Vendore Vau i Dejës Dhënie me qira të fondit Pyjor dhe Kullosor publik”: që i përket ekonomisë Pyjore Gomsiqe, ngastra nr.12a të siperfaqes pyjore 1.8622 ha,nga e cila 1.7 ha për mbarështimin e florës së egër dhe kultivimin e bimëve të ndryshme” dhe 0.1622 ha për qëllime pushimi,argëtimi,shendetsore,shoqerore dhe për vëprimtari turistike ,kampingje (kënde lojrash,mjedise sportive,shlodhësë etj. Çmimi dysheme i fillimit të konkurimit është 42,765 lekë/ha në vit Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Vau i Dejës Dhënie me qira të fondit Pyjor dhe Kullosor publik”: që i përket ekonomisë Pyjore Pyjore Gomsiqe, ngastra nr.45 me siperfaqe totale prej 1.9885 ha “Për qëllime pushimi,argëtimi dhe për veprimtari turistike,kampingje etj”,si dhe ndërtim restoranti me afat qiraje 10 vjet. . Çmimi dysheme i fillimit të konkurimit është 200,000 lekë/ha në vit Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Vau i Dejës Dhënie me qira të fondit Pyjor dhe Kullosor publik”: që i përket ekonomisë Pyjore Pyjore Pyjore Gomsiqe, ngastra nr 106, të siperfaqes 1.3339 ha “për qëllime pushimi,argëtimi,shendetsore,shoqerore dhe për vëprimtari turistike ,kampingje (kënde lojrash,mjedise sportive,shlodhësë etj”. . Çmimi dysheme i fillimit të konkurimit është 133,390 lekë/ha në vit Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Mirditë “Dhënia me qira e fondit pyjor kullosor, ekonomia pyjore Ulëz, me nr pasurie 22/6, me kod unik 2916005039, njësia Administrative Kthellë”. Vlera fillestare e e ankandit 12 232.5 lekë 12,232 Lidhur Kontrata
Qeverisja Vendore Peqin Dhënie me qira: “EP Fatishë”, fshati Fatishë, Njësia Administrative Përparim, në pronësi të Bashkisë Peqin, me sipërfaqe 11.61 ha, ngastra me Nr.pasurie 1, zona kadastrale 1607, lloji “Kullotë”. Vlera dysheme për detyrimin e qirase: 116100 lekë/ha në një vit kalendarik. Afati i dhënies me qira të kësaj pasurie është 10 (dhjetë) vjet. 116,100 Njoftuar Fituesi “Alesio Minoli” 10000 lekë për ha në vit
Qeverisja Vendore Dropull Dhenie me qira te siperfaqes te llojit “Pemtore” për Pasurine me nr. 163/925 sipas çertifikatës së pronësisë me Kod Unik 1476014005 me siperfaqe 5367.8m2, të ndodhur në , të Njësinë Administrative të Dropullit të Poshëm fshati Dervician të Bashkisë Dropull pronë shtet në administrim të Bashkisë Dropull. Çmimi dysheme i fillimit të konkurrimit është 6000 leke/ha ne vit (gjashtë mi lek per hektar per nje vit kalendarik) lekë/vit, sipas Udhezimit Nr.1 dt.18.07.2012. Çmimi dysheme i fillimit të konkurrimit është 6000 leke/ha ne vit (gjashtë mi lek per hektar per nje vit kalendarik) lekë/vit, sipas Udhezimit Nr.1 dt.18.07.2012 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Dropull Dhenie me qira te siperfaqes te llojit “Pemtore” për Pasurine me nr. 163/936, ZK. 1476, sipas çertifikatës së pronësisë me Kod Unik 1476014 001 me siperfaqe 371.3 m2, të ndodhur në Njësinë Administrative të Dropullit të Poshëm fshati Dervician të Bashkisë Dropull pronë shtet në administrim të Bashkisë Dropull. Çmimi dysheme i fillimit të konkurrimit është 6000 leke/ha ne vit (gjashtë mi lek per hektar per nje vit kalendarik) lekë/vit, sipas Udhezimit Nr.1 dt.18.07.2012. Çmimi dysheme i fillimit të konkurrimit është 6000 leke/ha ne vit (gjashtë mi lek per hektar per nje vit kalendarik) lekë/vit, sipas Udhezimit Nr.1 dt.18.07.2012 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Dropull Dhenie me qira te siperfaqes te llojit “Pemtore” për Pasurine me nr. 163/925 sipas çertifikatës së pronësisë me Kod Unik 1476014005 me siperfaqe 5367.8m2, të ndodhur në , të Njësinë Administrative të Dropullit të Poshëm fshati Dervician të Bashkisë Dropull pronë shtet në administrim të Bashkisë Dropull. Çmimi dysheme i fillimit të konkurrimit është 6000 leke/ha ne vit (gjashtë mi lek per hektar per nje vit kalendarik) lekë/vit, sipas Udhezimit Nr.1 dt.18.07.2012. Çmimi dysheme i fillimit të konkurrimit është 6000 leke/ha ne vit (gjashtë mi lek per hektar per nje vit kalendarik) lekë/vit, sipas Udhezimit Nr.1 dt.18.07.2012 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Dropull Dhenie me qira te siperfaqes te llojit “Pemtore” për Pasurine me nr. 163/1107, ZK. 1476, sipas çertifikatës së pronësisë me Kod Unik 1476019147 me siperfaqe 950 m2, të ndodhur në Njësinë Administrative të Dropullit të Poshëm fshati Dervician të Bashkisë Dropull pronë shtet në administrim të Bashkisë Dropull. Çmimi dysheme i fillimit të konkurrimit është 6000 leke/ha ne vit (gjashtë mi lek per hektar per nje vit kalendarik) lekë/vit, sipas Udhezimit Nr.1 dt.18.07.2012. Çmimi dysheme i fillimit të konkurrimit është 6000 leke/ha ne vit (gjashtë mi lek per hektar per nje vit kalendarik) lekë/vit, sipas Udhezimit Nr.1 dt.18.07.2012 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Maliq Dhenie me qera e “Pasuritë shtetërore me nr.191/1 në zonën kadastrale 3903, në Ish pallati i Kulturës, Zëmblak. Vlera dysheme e qirase mujore për siperfaqen e objektit sipas VKM nr.54, datë 05.02.2014, i ndyshuar Aneksi A është 75 lekë/m3. Afati i dhënies me qira: 5 (pesë) vje Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Kavajë Dhënie me qira: Sipërfaqja prej 49400 m2 e pasurisë nr. 438, lloji pasurisë “pa frut” pasuri e cila është në përdorim të Bashkisë Kavajë, regjistruar në ASHK-në Kavajë në vol. 2 faqe 55 ndodhur në Z.K. 3939 Zikularaj, Njësia Administrative Helmas. Afati për dhënien me qira: 10 vjet. Vlera dysheme për detyrimin e qirase: 27 000 (njëzet e shtatë mijë) lekë/ha në një vit kalendarik 27,000 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Kavajë Dhënie me qira: Sipërfaqja prej 62100 m2 e pasurisë nr. 453/1, lloji pasurisë “pa frut” pasuri e cila është në përdorimi të Bashkisë Kavajë, regjistruar në ASHK-në Kavajë në vol. 2 faqe 61 ndodhur në Z.K. 3939 Zikularaj, Njësia Administrative Helmas. Afati për dhënien me qira: 10 vjet. Vlera dysheme për detyrimin e qirase: 27 000 (njëzet e shtatë mijë) lekë/ha në një vit kalendarik 27,000 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Korçë Dhënie me qira: Sipërfaqes prej 205 m2, pjesë e pasurisë me nr.2/353 zk 8563 me vendndodhje ne Rruga Partizani, lagjia 14, në pronësi të Bashkisë Korçë. Vlera dysheme për detyrimin e qirase: 100 lekë/m2 në muaj. Afati i dhënies me qira të kësaj pasurie është 1 vit. Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Rrogozhinë Dhënie me qira: Siperfaqe pyjore prej 1.59 ha e ndodhur ne Ekonomia Pyjore Kryevidh,Zona Pyjore Domen ,Njesia Administrative Kryevidh ,Bashkia Rrogozhine. Vlera dysheme për detyrimin e qirase: 15900 leke. 15,900 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Rrogozhinë Dhënie me qira: sipërfaqes pyjore prej 1.59 ha, që përfshin parcelen 98/19, fshati Domen, Njësia Administrative Kryevidh, Rrogozhinë. Vlera dysheme për detyrimin e qirase: 15900 leke. 15,900 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Rrogozhinë Dhënie me qira: Sipërfaqes pyjore prej1.59 ha e ndodhur ne Ekonomia Pyjore Kryevidh,Zona Pyjore Domen ,Njesia Administrative Kryevidh ,Bashkia Rrogozhine Vlera dysheme për detyrimin e qirase: 15900 leke. 15,900 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Kavajë Dhënie me qira: Sipërfaqja prej 21870 m2 e pasurisë nr. 458/3, lloji pasurisë “pemëtore” pasuri e cila është në përdorim të Bashkisë Kavajë, regjistruar në ASHK-në Kavajë në vol. 2 faqe 64 ndodhur në Z.K. 3939 Zikularaj, Njësia Administrative Helmas. Vlera dysheme për detyrimin e qirase: 10000 lekë/ha në një vit kalendarik 10,000 Anuluar Procedura
Qeverisja Vendore Kavajë Dhënie me qira të pasurisë me nr. 361 vol. 2 faqe 26 me sip. 14250 m2 , e llojit “arë”, ndodhur në Z.K. 3939 Zikularaj, Njësia Administrative Helmas. Vlera fillestare: 12000 (dymbedhjëtë mijë) lekë/ha/për një vit kalendarik. Lidhur Kontrata “AGRO DUPI” sh.p.k 17,812.00
Qeverisja Vendore Kavajë Dhënie me qira të pasurisë me nr. 452/10 vol. 2 faqe 195 me sip. 114625 m2 , e llojit “arë”, ndodhur në Z.K. 3939 Zikularaj, Njësia Administrative Helmas. Vlera fillestare: 10000 lekë/ha/për një vit kalendarik. Lidhur Kontrata “AGRO DUPI” sh.p.k 120,356.00
Qeverisja Vendore Rrogozhinë Dhënie me qera e sipërfaqes pyjore prej 77.94 ha, që përfshin parcelat 37/a-45/b, fshati Stërbeg, Njësia Administrative Kryevidh, Rrogozhinë. Vlera fillestare 2.475.250 Leke 2,475,250 Njoftuar Fituesi “Classic Style” sh.p.k 2,475,500.00
Qeverisja Vendore Korçë Dhënie me qira me anë të procedurave të konkurrimit të siperfaqes prej 2430 m2, pasuria me nr.1/861 ZK 8561 me vendodhje në rr.Rilindasit, përballë Parkut Rinia, në pronësi të Bashkisë Korçë. Çmimi dysheme për fillimin e konkurrimit është 25 lekë/m2 në muaj. Afati i dhënies me qira është 3 (tre) vjet Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Elbasan Loti i parë: Dhenie me qera sasinë totale prej 10.5 (dhjetë presje pesë) ha. Afati i dhënies në përdorim: është 9 (nëntë) vjet. Vlera dysheme: 210 000 (dyqind e dhjetë mijë) Lekë/vit, pa T.V.SH. 210,000 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Elbasan Loti i dytë: Dhenie me qera sasinë totale prej 2 (dy) ha. Afati i dhënies në përdorim: është 9 (nëntë) vjet. Vlera dysheme: 36 000 Lekë/vit, pa T.V.SH. 36,000 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Shkodër Dhenien me qira me konkurrim,” Njesia Thertores(prerje bagetive)” ndodhur ne ZK 1495, Dobrac-Njesia Administrative Rrethina, Bashkia Shkoder me siperfaqe totale 1131 m2(nga ku 425 m2 objekt,706 m2 truall/shesh funksional),në pasurine nr.152/2. Vlera fillestare 98519 Leke 98,519 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Peqin Dhënien me qira nëpërmjet procedurës së konkurrimit publik të ekonomisë pyjore “EP Pajovë”, fshati Pajovë Nj.A Pajovë, në pronësi të Bashkisë Peqin, të ngastrës pyjore me Nr.pasurie 23/6, ZK. 2856, lloji “Pyll”, me sipërfaqe 8 ha, për agropylltari. Vlera 80.000 (tetëdhjetëmijë) lekë/vit 80,000 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Peqin Dhënien me qira nëpërmjet procedurës së konkurrimit publik të ekonomisë pyjore “EP Pajovë”, fshati Pajovë Nj.A Pajovë, në pronësi të Bashkisë Peqin, të ngastrës pyjore me Nr.pasurie 23/7, ZK. 2856, lloji “Pyll”, me sipërfaqe 3 ha, për agropylltari. 30,000 Njoftuar Fituesi 10,000.00
Qeverisja Vendore Maliq Dhënien me qira “Pasuritë shtetërore me nr.280, nr.279, nr.283, nr.286, nr.285, nr.284, nr.278 në zonën kadastrale 2553, në Kombinatin e Sheqerit Sh. A Maliq” 27,570 Njoftuar Fituesi “ETM” sha 27,570.00
Qeverisja Vendore Kolonjë Dhënie me qira, me konkurim publik, të tokës në pronësi të Bashkisë Kolonjë,për objektin: Ekonomia Pyjore- Orgockë, Zona kadastrale 2340,Nr. Pasurisë 865. Objekti i veprimtarisë - Vendosje kaminash për prodhim qymyr druri dhe eshkës së kovaçit, furrë gëlqereje, sheshe për depozitimin e përkohshëm të materialeve të ndryshme (pika transiti) etj. Çmimi dysheme i qirasë 250.000 Lekë/ha/Vit. 250,000 Njoftuar Fituesi Thaka / G SHPK 251,000.00
Qeverisja Vendore Kavajë Dhënien me qira të pasurisë nr. 361 vol. 2 faqe 26 në ZK 3939 Zikularaj me Sipërfaqe prej 14250 m2, lloji pasurisë “arë”. Vlera dysheme për detyrimin e qirase: 12000 (dymbëdhjetë mijë) lekë/ha për një vit kalendarik. Njoftuar Fituesi “AGRO DUPI” sh.p.k 12,500.00
Qeverisja Vendore Kavajë Dhënien me qira të pasurisë nr. 452/10 vol. 2 faqe 195 në ZK 3939 Zikularaj me Sipërfaqe prej 114625 m2 m2, lloji pasurisë “arë”. Vlera dysheme për detyrimin e qirase: 10000 (dhjetë mijë) lekë/ha për një vit kalendarik. Njoftuar Fituesi “AGRO DUPI” sh.p.k 10,500.00

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data