Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Paraqitje grafike e rezultateve sipas kritereve te perzgjedhura

Rezultate permbledhese sipas kritereve te perzgjedhura

Nr. i institucioneve tenderuese Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
31 42 162 5,795,494 51 3,698,803 5,775,528

Lista e tenderave

Autoriteti Prokurues sipas Njesise se Qeverisjes Vendore Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Qeverisja Vendore Korçë Dhënien me qira të sipërfaqes 240 m2 pjesë e pasurisë nr. 43/17 zk 2063 me vendndodhje në Rruga Korçë-Ersekë. Çmimi dysheme për fillimin e konkurrimit është 25 lekë/m2 në muaj. Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Tepelenë Dhenies me qira të pasurisë nr 1546/1; lloji “kullotë” me siperfaqe 47,3469 ha, te ndodhur ne ,Njesia Administrative Qender/ Bashkia Tepelene prone e Bashkise Tepelene. çmimi duke filluar nga 15.000 leke /vit Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Tepelenë Dhenies me qira te siperfaqes te llojit “kullote” , ngasra kullosore nr pasurie 1124, me siperfaqe 2.2175 ha, te ndodhur ne ,Njesia Administrative Qender fshati Progonat / Bashkia Tepelene prone e Bashkise Tepelene. çmimi duke filluar nga 75.000 (shtatedhjete e pese mije ) leke ha/vit Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Tepelenë Dhenies me qira te siperfaqes te llojit “kullote” , ngasra kullosore nr pasurie 357, me siperfaqe 11,1 ha, te ndodhur ne ,Njesia Administrative Qender fshati Lekdush / Bashkia Tepelene prone e Bashkise Tepelene. çmimi duke filluar nga 75.000 (shtatedhjete e pese mije ) leke ha/vit Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Tepelenë Dhenies me qira te siperfaqes te llojit “kullote” , ngasra kullosore nr pasurie 330, me siperfaqe 0,324 ha, te ndodhur ne ,Njesia Administrative Qender fshati Lekdush / Bashkia Tepelene prone e Bashkise Tepelene. çmimi duke filluar nga 75.000 (shtatedhjete e pese mije ) leke ha/vit Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Tepelenë dhenien me qira me ane te konkurrimit te te dhenies me qira me ane te konkurrimit te pasurise shterore, lloji truall i) me siperfaqe 400 (katërqind ) m2, me numer pasurie 24/120 ZK 3574; ndodhur ne qytetin Tepelene. Cmimi dysheme do te jete 12 leke/m2, e detajuar sipas siperfaqeve : 400m2 x12 l/m2=4800 leke /muaj Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Krujë Dhënien me qira të ekonomisë pyjore Kraste- Kruje në ngastraen pyjore me nr. 22/a me siperfaqe 3.8 ha, pronë e bashkisë Krujë. çmimin dysheme 76.000( shtatedhjete e gjashte mije )lekë Njoftuar Fituesi “Ferdinant Kabili” 80,000.00
Qeverisja Vendore Krujë dhënien me qira të ekonomisë pyjore Kraste- Kruje në ngastren pyjore me nr. 20/a me siperfaqe 1 ha, pronë e bashkisë Krujë. çmimin dysheme 75.000 lekë Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Mirditë Dhënie me qira e pasurisë së paluajtshme të Fondit Pyjor dhe Kullosur Publik”: që i përket ekonomisë pyjore: Ndërfanë, Njësia Administrative Rrëshen me ngastrat nr.98 a, lugina e lumit Fan i madh, në numrat e pasurisë nr. 352, zk.2768, vol.4, faqe 165 me çertifikatë pronësie nr. 690. Njoftuar Fituesi 80 000 lek/vit
Qeverisja Vendore Dimal Dhënien në përdorim të sipërfaqes së Fondit Pyjor/Kullosor prej 178400m2, Pasuria me Nr. 1502, ZK3561, me sipërfaqje 115 345 m2, Pasuria me Nr.1503, ZK 3561, me sipërfaqje 36 069 m2, Pasuria me Nr.1504, ZK 3561, me sipërfaqje 17 743 m2, Pasuria me Nr.1/713, ZK 3682, me sipërfaqje 51 309 m2, vetëm pjesa veriore mbi rrugën nacionale, Çmimi i parashikuar ligjërisht prej 100 000 lekë/ha në vit për sipërfaqet trungishte dhe çmimi prej 45 000 lekë/ha në vit për sipërfaqjet me bimësi pyjore djerrë Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Kavajë dhënien me qira të pasurisë nr. 57/2 vol. 8 faqe 97 në Z.K. 3101 Qerret, e llojit “pa frut”, me sipërfaqe 15400 m2” 270,000 Njoftuar Fituesi “BONITA” sh.p.k 290 000
Qeverisja Vendore Lushnje Dhënien me qira Nr.pasurisë 505/2, Lloji i pasurisë Are , 150410 m2 ne fshatin Dushk Peqin. Çmimi i qirasë është 6000 (gjashtëmijë) lekë/ha në vit. Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Vau i Dejës Dhënie me qira të fondit Pyjor dhe Kullosor publik”: që i përket ekonomisë Pyjore Drin Gjadër Kirë,ngastra nr.14 me siperfaqe prej 0.747 ha. Çmimi dysheme i fillimit të konkurimit është 45,000 lekë/ha në vit Lidhur Kontrata 33,615 lekë në vit
Qeverisja Vendore Kolonjë Loti nr.1: Dhënie me qira, me konkurim publik, të tokës në pronësi të Bashkisë Kolonjë për Njësinë Administrative Mollas dhe Barmash. Ekonomia Pyjore-Qëndër-Gramoz, Zona kadastrale 2719,Nr. Pasurisë X1/10(61),Objekti i veprimtarisë - Për mbarështimin e faunës së egër, me vlerë fillestare 20.000 Lekë/ha/Vit. Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Kolonjë Loti nr.1: Dhënie me qira, me konkurim publik, të tokës në pronësi të Bashkisë Kolonjë për Njësinë Administrative Mollas dhe Barmash. Ekonomia Pyjore - Barmash, Zona kadastrale -3317,Nr.Pasurisë 348/A,Objekti i veprimtarisë - Për mbarështimin e florës së egër dhe kultivimin e bimëve të ndryshme ,me vlerë fillestare 15.000 Lekë/ha/Vit Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Mat Dhenie me qera sipërfaqja se fondit pyjor prej 12 ha, të ekonomiksë pyjore Ulëz – Shkopet, nga e cila në ngastrën nr. 60/b sipërfaqja prej 5 ha dhe ngastrën nr. 61 sipërfaqja 7 ha, në administrim të Bashkisë Mat”.Vlera dysheme për detyrimin e qirasë: është 120 000 (njëqind e njëzet mijë) lekë/ vit kalendarik. Afati i dhënies me qira: është 10 (dhjetë) vjet Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Krujë Dhënien me qira të ekonomisë pyjore Kraste- Kruje në ngastraen pyjore me nr. 66/a me siperfaqe 23.1 ha, pronë e bashkisë Krujë. çmimin dysheme 415800( shtatedhjete e gjashte mije )lekë Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Lushnje Dhënien me qira nëpërmjet procedurës së konkurrimit publik të ekonomisë pyjore Balaj-Mollas ndodhur në fshatin Lekaj, Njesin Administrative Karbunar në pronësi të Bashkisë Lushnje, të ngastrës pyjore me Nr. pasurie nr. 48 dhe pasurise nr. 56 , ZK. 2398, lloji “pyll”, me sipërfaqe: pasuria nr. 48 sipërfaqe 3308 m2 dhe pasuria nr.56 me sipërfaqe 67500 m2, në total 70 808 m2. për agropylltari. Vlera dysheme për detyrimin e qirasë, për fillimin e konkurrimit publik, është 10 000 (dhjetëmijë) lekë ha/ vit.Afati i dhënies me qira të kësaj pasurie është 10 (dhjetë) vjet 10,000 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Maliq Jepet me qira “Pasuritë shtetërore me nr.1/250, nr.1/231, nr.1/248, 1/237 në zonën kadastrale 2573, në Kombinatin e Sheqerit Sh. A Maliq”. Vlera 75 lekë/m² Njoftuar Fituesi ROZAFA 391,288.00
Qeverisja Vendore Maliq Dhenie me qera “Ish-Depot e Amballazhit të Sheqerit në ish-Kombinatin e Sheqerit Maliq” Lidhur Kontrata KORSEL SHPK 56,730.00
Qeverisja Vendore Vau i Dejës Loti I: Dhënie me qira të ekonomisë Pyjore Drin Gjadër kirë, ngastra nr. 4, siperfaqe prej 0.8444 ha Anuluar Procedura
Qeverisja Vendore Vau i Dejës Loti II: Dhënie me qira të ekonomisë Pyjore Drin Gjadër kirë, ngastra nr. 13, në siperfaqe prej 0.21 ha Anuluar Procedura
Qeverisja Vendore Vlorë Dhënie me qira, me konkurrim, të objektit (thertore) me sipërfaqe trualli 1082 m2 dhe sipërfaqe objekti 231 m2, pjesë e pasurisë nr.5/34, Zk.2813, në pronësi të Njësisë Administrative Novoselë Vlorë. 44,740 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Kavajë Për dhenie me qira të pasurive të Bashkisë Kavajë me nr.18 dhe 19 me emertimin Pa Frut me siperfaqe respektive 22 000 m² dhe 3000 m² të ndodhur në fshatin Aganas në Njesin Administrative Golem. Njoftuar Fituesi Giam Konstruksion 12000 leke/ha ne nje vit kalendarik
Qeverisja Vendore Kavajë "Për dhenie me qira të pasuris të Bashkisë Kavajë me nr.329 me emertimin Pa Frut me siperfaqe respektive 44 100 m të ndodhur në fshatin Momël në Njesin Administrative Helmes. Njoftuar Fituesi Mustafa Çelhaka 6600 leke/ha ne nje vit kalendarik
Qeverisja Vendore Devoll Dhënien me qira, me konkurrim te pasurisë me Nr. 364/2 zona kadastrale 3637, në pronësi të Bashkisë Devoll, në njësinë administrative “Qendër Bilisht” bashkëlidhur vendimit Nr. 268, datë 16.5.2018 “Për kalimin në pronësi të Bashkisë Devoll, në Njësinë Administrative “Qendër Bilisht”, të disa pronave me vendndodhje në zonat kadastrale 3637 dhe 1202”. Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Këlcyrë Dhenien me qira me ane te konkurrimit te siperfaqes se fondit pyjor dhe kullosor publik si ekonomi kullosore Bubes-Leskovec ngastra 14 me siperfaqe 0.7 ha dhe si ekonomi pyjore Deshnice ngastra 57 /a me nje siperfaqe prej 0.4.ha 83,100 Njoftuar Fituesi Ferma Grand Albanik 83,200.00
Qeverisja Vendore Tepelenë Per dhenien me qira me ane te konkurrimit te pasurise shteterore, lloji trualli) me siperfaqe 114 (njeqind e katermbedhjete)m 2 , me numer pasurie 12/71,ZK 3574; ndodhur ne qytetin Tepelene Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Krujë Dhënien me qira të ekonomisë pyjore Kraste- Kruje në ngastrat pyjore me nr. 20/a, nr. 28/a, 28/c, 28/d per ndertimin e teleferik pasagjeresh ose linje tensioni, aerogjeneratore( stacionet, bazament dhe objektet perkatese) ne siperfaqen prej 0.8437 ha, pronë e bashkisë Krujë me afat perdorimi 10 vjeçar. Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Elbasan Dhënien në përdorim të fondit pyjor publik, për mbarështrimin e florës së egër dhe kultivimin e bimëve të ndryshme, të ndarë në lote: Loti i parë: për sasinë totale prej 80 (tetëdhjetë) ha. Shpallur Procedura

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data