Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
72 4877 49,023 382,046,359,959 36,286 304,146,090,799 298,225,676,884

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Maliq Rrjeti i Brendshëm Ujësjellësa,KUZ viti 2024 8,332,516 Announced Procurement
Local Unit Berat Blerje Hipoklorit Kalciumi dhe Natriumi 5,843,667 Announced Procurement
Local Unit Korçë Gaz për ngrohje (për nevoja të QAK) 3,748,500 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Permiresimi i Sinjalistikes Horizontale dhe Vertikale në segmentet kryesore, Bashkia Shkoder 41,309,221 Announced Procurement
Local Unit Kamëz Ndertim rruget Haziz Ndreu +Filip Shiroka Rruga " Asdreni +Vehbi Dibra + Irfan Strazimiri + Demir Gashi + Nikoll Kacorri +Iliaz pashe Dibra+ Dede Plani" 65,331,843 Signed the Contract BRITANIA shpk & PEPA GROUP shpk 45,562,078.00
Local Unit Patos Blerje materiale për mobilimin e çerdhes, kopshtit dhe mensës së Bashkisë Patos 4,357,700 Signed the Contract E & M ELECTRONIC sh.p.k 4,012,500.00
Local Unit Tiranë Loti I: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikualifikimi urban i zonës informale që kufizohet nga rrugët Sabaudin Gabrani - Jonuz Rama - Hamdi Çullhaj - Damian Himarioti - Bari Ishka - Vasfi Samini - Alush Elmaz Taka”. 1,043,486 Signed the Contract “INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM "IKN” shpk 960,864.00
Local Unit Tiranë Loti II: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rehabilitimi i Emergjencës Civile, Ura e Gurrës dhe muret mbajtëse, fshati Qinam, Njësia Administrative Zall-Herr”. 72,490 Signed the Contract A.SH. Engineering SHPK 59,100.00
Local Unit Tiranë Loti III: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rehabilitimi i Emergjencës Civile me beton arme ‘Përroi dhe rruga e Parrosës’, fshati Dritas, Njësia Administrative Zall-Herr”. 66,004 Signed the Contract NOVATECH STUDIO 56,800.00
Local Unit Gjirokastër Karburant (Loti 2 Lende djegese kaldaje ) 4,968,628 Re-Proclaimed and Cancelled
Local Unit Tiranë Blerje Tapet 2,000,000 Signed the Contract ALBECO SHPK 1,659,400.00
Local Unit Kamëz Blerje Asfalt i Ftohte / Primer 1,500,000 Signed the Contract GE.CO SHPK 1,391,520.00
Local Unit Tiranë Sinjalistikë horizontale (kangjella birila grerëza) 20,036,000 Announced Procurement
Local Unit Kukës Dhenie me qera te siperfaqes 15 ha te fondit pyjor/kullosor ne ekonomine pyjore mamez-kalimash, parcelat 113/d, 114/a” per ndertim teleferik pasagjeresh ose linje te tensionit, aerogjenerator dhe fotovoltaike (stacionet, bazamentet dhe objektet perkatese etj.) 2,679,600 Announced Procurement
Local Unit Kamëz Minikontrata 1-Blerje materiale për Ujësjellësin (saracineska, tuba, rakorderi, fasheta, bashkues etj) dhe Blerje materiale për Kanalet e Ujërave të ndotura (tuba korrogato, puseta etj).- Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik- ku të gjitha kushtet janë të përcaktu Signed the Contract ARJEIL SHPK
Local Unit Korçë Materiale ndertimi 39,996,000 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Loti II-të: Blerje çakull, cimento,rërë, granil etj 7,068,102 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Loti III-të: Blerje bordura,tuba,pllaka,hekur betoni,derrasa etj 12,149,387 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Studim Projektime në Programin e Bujqësisë, Pyjet dhe Kullotave 8,333,333 Announced Procurement
Local Unit Patos Rikonstruksion i rrugës “Lagjja e Re” te Përroi Çam 29,487,663 Re-Proclaimed Procurement
Local Unit Durrës Rikonstruksion shkolla 9 vjeçare "Demokracia 47,500,000 Signed the Contract ASI-2A CO 34,954,350.00
Local Unit Shijak Rehabilitimi i rrugeve ne Lagjen Metallaj, Karpen, Bodinok Nj.Ad .Maminas 55,343,180 Announced the Winner HTM sh.p.k & “VILDEV-CO” sh.p. 54,450,706.00
Local Unit Patos Rehabilitim dhe rikonceptim i lulishtes pranë stadiumit 11,666,406 Re-Proclaimed Procurement
Local Unit Tiranë Furnizim dhe Sherbime me Ushqim për mencën 2,791,328 Signed the Contract Nelsa SHPK 2,242,856.00
Local Unit Pukë Blerje karburant gazoil deri ne 10 ppm (Nafte D1,Eurodiesel),Bashkia Puke 4,833,333 Signed the Contract EUROPETROL DURRES ALBANIA 4,352,057.00
Local Unit Tiranë Blerje Struktura Plastike 8,600,000 Signed the Contract
Local Unit Korçë Furnizim me depozitim materialesh konsumi per trajtimin e ujerave te ndotura per Impiantin RO 2,150,000 Signed the Contract ''2 AT'' 1,739,500.00
Local Unit Patos Blerje pajisje GPS për nevoja të drejtorisë së planfikimit dhe zhvillimit të territorit 1,747,000 Signed the Contract “Elton Fejzulla” PF 1,742,000.00
Local Unit Gjirokastër Blerje kontenieresh per mbetjet urbane 3,998,000 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Minikontrata 1-Shërbim mirëmbajtje për sobat profesionale me gaz në objektet parashkollore Signed the Contract CLIMACASA SHPK

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data