Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
72 4877 49,023 382,046,359,959 36,286 304,146,090,799 298,225,676,884

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Librazhd Rikonstruksion kanali i Allanit Dorez (faza e I-re Hyrja+Skeja e ne vazhdim) 4,166,434 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Minikontrata 1-Blerje preparate për dezinfektim, dezinsektim dhe deratizim Signed the Contract MILIFAR SHPK
Local Unit Mat Minikontrata 1-Shërbim mirëmbajtje dhe pjësë këmbimi të automjeteve Signed the Contract “Ismet Budi” & “AUTO-MERA” Sh.p.k
Local Unit Tiranë Zhvillime, përmirësime dhe mirëmbajtje e sistemit GIS në Bashkinë e Tiranës 11,249,666 Signed the Contract Intelligent Network Solutions 11,137,700.00
Local Unit Kamëz Lotin I. “Blerje mish viçi.mish pule, vezë” 11,666,667 Announced the Winner ARGENT DACI 11,660,000.00
Local Unit Elbasan Blerje materiale pastrimi dhe detergjente te ndryshem per QEA 5,678,851 Signed the Contract 4 S Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar është 2’520 leke pa tvsh
Local Unit Elbasan Blerje materiale ndertimi + inerte per ASHPU dhe ASHPR 9,582,085 Signed the Contract M U R A T I SHPK 8,804,025.00
Local Unit Elbasan Blerje asfaltobeton per ASHPU-ne dhe ASHPR-ne 4,153,906 Signed the Contract Bami SHPK 3,270,200.00
Local Unit Bulqizë Blerje karburant (Nafte) 16,753,333 Announced the Winner REJ.ON.OIL  16,753,333.00
Local Unit Roskovec Pjesë këmbimi, goma dhe bateri dhe mirëmbajtje mjetesh 3,559,300 Signed the Contract MAG SHPK 3,299,800.00
Local Unit Sarandë Ndertim Pusi i Ri Nr.4 Vrion, Godina dhe lidhja e tubacionit 32,748,879 Announced the Winner Apis Construction shpk & Ndregjoni Shpk & ASI- 2A CO shp 27,648,222.00
Local Unit Belsh Blerje materiale per “Zgjerimin e rrugës dhe krijimin i aksesit(hyrjes) per ke tregu bujqesor-blegtoral, Belsh ” 4,113,324 Signed the Contract SAM-ARS 2016 3,674,940.00
Local Unit Kamëz Blerje peme dekorative 8,333,333 Announced Procurement
Local Unit Shijak Blerje shtypshkrime dhe kancelari per nevoja te bashkise Shijak 1,344,917 Announced Procurement
Local Unit Shijak Blerje karburant per nevoja te Bashkise Shijak 8,800,000 Announced Procurement
Local Unit Berat Blerje mjeti tip kamioncine vetshkarkuese» 2,070,555 Cancelled Procurement
Local Unit Kamëz Blerje automjeti per administraten 1,900,000 Announced Procurement
Local Unit Vlorë Blerje Lubrifikant, Sektori i Pastrimit 2,001,000 Announced Procurement
Local Unit Gramsh Blerje materiale ndërtimi, elektrike dhe hidraulike 22,165,814 Announced Procurement
Local Unit Divjakë Blerje çakëll makinerie (1-100mm) për rrugët urbane të Bashkisë Divjakë 15,214,863 Announced Procurement
Local Unit Konispol RIKOSTRUKSIONI I RRUGËS SË SHALËSIT 7,110,037 Announced Procurement
Local Unit Kavajë Sipërfaqja prej 11800 m2 e pasurisë nr. 74, lloji pasurisë “pa frut” pasuri e cila është në administrim të Bashkisë Kavajë, regjistruar në ASHK-në Kavajë me indeks harte kadastrale K-34-100-(99-B) ndodhur në Z.K. 1397 Çetë Njësia Administrative Helmës.
Pasuria objekt i dhënies me qira do të jepet me qëllim zhvillimin e veprimtarisë bujqësore dhe/ose përdorim blegtoral, sipas objektit të veprimtarisë së subjektit qiramarrës, veprimtari e cila do të gjenerojë të ardhura dhe nxisë punësimin.
6,000 Announced Procurement
Local Unit Kolonjë Loti nr.7 Dhënie me qira të fondit pyjor dhe kullosor në përdorim, me konkurim publik në pronësi të Bashkisë Kolonjë,Njësia Administrative Qëndër Ersekë,Pranë fshatit Psar,Ekonomia Pyjore Qëndër Gramoz.Zona kadastrale 3066, Nr. Pasurisë 365, Nr. Parcelës Pyjore 25/a, 0.2 ha.
Për qëllime pushimi, argëtimi, për veprimtari turistike kampingje (kënde lodrash, shëndetësore, shoqërore dhe mjedise sportive, shplodhëse,kulturore etj
110,000 Announced Procurement
Local Unit Kolonjë Loti nr. 8 Dhënie me qira të fondit pyjor dhe kullosor në përdorim, me konkurim publik në pronësi të Bashkisë Kolonjë,Qëndër Ersekë,Pranë fshatit Borovë e Kagjinas,Ekonomia Qëndër.Zona kadastrale 1251 dhe 2025, Nr. Pasurisë 731 dhe 553, Nr. Parcelës Pyjore 28 dhe 34/c, 37 ha.
Për zhvillim ekonomik, në fushën e energjive të rinovueshme
176,000 Announced Procurement
Local Unit Berat NDËRTIM I SHKOLLËS 9-VJECARE "22 TETORI" DHE PARKIM NENTOKESOR 376,475,625 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Studim Projektim në programin e Arsimit Bazë Parashkollor, Arsimit të Mesëm të Përgjithshëm”. 183,333,333 Announced the Winner
Local Unit Kamëz Ndertim Rruget Seg Bulqiza + Rruga Kalis +Seg rruges Torino + Seg rruga Kaltersia + Rruga Ferit Uruçi+ Segmment Rruges Derjan + Segment Rruges Pjeter Arbrori ,rruget Blloku Bathore 2 , Seg Rruga Zall-Reç + rruga Engjejt , rruga Zerqan , Rruga Adem 46,450,474 Signed the Contract BEQIRI SHPK 33,543,808.00
Local Unit Vorë Blerje materiale inerte (cakull, gure, stabilizant) 1,248,980 Signed the Contract POWER INDUSTRIES 1,218,850.00
Local Unit Durrës Shërbim internet për nevoja te SHRUKD 2,900,000 Announced the Winner ALBANIAN SATELLITE COMMUNICATIONS 2,711,400.00
Local Unit Shijak Blerje ushqime per cerdhen dhe kopeshtin me dreke 3,200,000 Announced the Winner M.C.CATERING SHPK 2,544,595.00

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data